Raštai
Doktrina ir Sandoros 38


38 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Fajete, Niujorko valst., 1831 m. sausio 2 d. (History of the Church, 1:140–143). Apreiškimas gautas Bažnyčios konferencijos metu.

1–6 Viską sukūrė Kristus; 7–8 Jis yra tarp savo šventųjų, ir šie netrukus jį pamatys; 9–12 Visas kūnas priešais jį yra sugedęs; 13–22 Jis laikė pažado žemę savo šventiesiems laike ir amžinybėje; 23–27 Šventiesiems įsakyta, kad jie būtų viena ir vertintų vienas kitą kaip brolį; 28–29 Išpranašauti karai; 30–33 Šventiesiems bus suteikta galia iš aukštybių, ir jie eis į visas tautas; 34–42 Bažnyčiai įsakyta rūpintis vargšais ir beturčiais, ir siekti amžinybės turtų.

1 Taip sako Viešpats, jūsų Dievas, būtent Jėzus Kristus, didysis a Esu, Alfa ir Omega, bpradžia ir pabaiga, tas, kuris apžvelgė visą didžiulę amžinybės erdvę ir visus serafiškus dangaus cpulkus dar dprieš pasaulio esutvėrimą;

2 tas, kuris ažino viską, nes bviskas yra prieš mano akis;

3 aš esu tas, kuris tarė, ir pasaulis buvo asukurtas, ir viskas atsirado per mane.

4 Aš esu tas, kuris priėmė Henocho aSionę savo prieglobstin; ir iš tiesų sakau: visus, kurie bįtikėjo mano vardą, nes aš esu Kristus, ir savo vardu, ckraujo, kurį praliejau, galia, aš prašiau Tėvą dėl jų.

5 Bet štai, likusius anelabuosius aš laikau tamsos bgrandinėse iki didžios dienos cteismo, kuris ateis žemės pabaigoje.

6 Ir taip aš nurodysiu laikyti nelabuosius, kurie neklauso mano balso, bet sukietina savo širdis, ir jų lemtis – vargas, vargas, vargas.

7 Bet štai, iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kad mano aakys nukreiptos į jus. Aš esu btarp jūsų, o jūs manęs negalite matyti;

8 bet netrukus ateis diena, kai jūs mane amatysite ir žinosite, kad aš esu; nes tamsos uždanga netrukus bus perplėšta, ir tas, kuris bneišskaistintas, cneišlaikys tos dienos.

9 Todėl apsijuoskite strėnas ir būkite pasiruošę. Štai, akaralystė yra jūsų, ir priešas nepergalės.

10 Iš tiesų sakau jums: jūs esate ašvarūs, bet ne visi; ir nėra nė vieno kito, kuriuo aš labai bpatenkintas.

11 Nes visas akūnas priešais mane yra sugedęs; ir žemėje tarp žmonių vaikų vyrauja btamsos jėgos, visų dangaus pulkų akivaizdoje –

12 dėl to viešpatauja tyla, ir visa amžinybė akenčia, ir bangelai laukia didžiojo įsakymo cnupjauti žemės derlių, surinkti drauges, kad jos būtų esudegintos; o štai priešas susitelkęs.

13 Ir dabar aš atskleidžiu jums slėpinį, tai, kas vyksta slaptuose kambariuose, ketinant jus asunaikinti laikui bėgant, o jūs to nežinojote.

14 Bet dabar aš sakau jums tai; ir esate palaiminti – ne dėl jūsų nedorybės ir ne dėl netikinčių širdžių, nes, iš tiesų, kai kurie iš jūsų kalti prieš mane – bet aš būsiu gailestingas jūsų silpnumui.

15 Todėl nuo šiol būkite astiprūs; bnebijokite, nes karalystė yra jūsų.

16 Ir dėl jūsų išgelbėjimo aš jums duodu įsakymą, nes išgirdau jūsų maldas, ir avargšai skundėsi priešais mane, ir bturtinguosius padariau aš, ir visas kūnas yra mano, ir aš cneatsižvelgiu į asmenis.

17 Ir aš padariau žemę turtingą, ir štai ji yra mano apakojis, todėl aš vėl stovėsiu ant jos.

18 Ir aš laikau ištiesęs, ir teikiuosi jums duoti didesnius turtus, būtent pažado žemę, žemę, tekančią pienu ir medumi, kurioje nebus jokio prakeiksmo, kai ateis Viešpats;

19 ir aš jums ją duosiu, kaip jūsų paveldo žemę, jeigu jos sieksite visa širdimi.

20 Ir tai bus mano sandora su jumis – jūs gausite ją, kaip savo paveldo žemę ir kaip savo vaikų apaveldą visiems laikams, kol žemė bus; ir amžinybėje jūs vėl ją valdysite, kad daugiau nebepraeitų.

21 Bet, iš tiesų sakau jums, kad ilgainiui jūsų nebevaldys nei akaralius, nei valdovas, nes aš būsiu jūsų karalius ir prižiūrėsiu jus.

22 Todėl klausykite mano balso ir asekite paskui mane, ir jūs būsite blaisva liaudis, ir, kai aš ateisiu, neturėsite jokių kitų įstatymų, kaip tik mano įstatymus, nes aš esu jūsų cįstatymdavys, ir kas gali sustabdyti mano ranką?

23 Bet iš tiesų sakau jums: amokykite vienas kitą pagal tą pareigybę, kurion jus paskyriau;

24 ir tegul kiekvienas avertina savo brolį kaip save patį, ir elgiasi bdorai ir cšventai priešais mane.

25 Ir dar kartą jums sakau: tegul kiekvienas vertina savo brolį kaip save patį.

26 Nes kuris iš jūsų, turintis dvylika sūnų ir nė vieno neišskiriantis, jeigu jie klusniai jam tarnauja, vienam sako: Tu apsirenk brangiais rūbais ir sėskis čia; o kitam: Tu apsirenk skarmalais ir atsisėsk tenai – ir žiūri į savo sūnus ir sako: Aš teisingas?

27 Štai, aš jums daviau tai kaip palyginimą, ir jis apie tai, koks aš esu. Sakau jums: būkite aviena; o jei nesate viena, jūs – ne mano.

28 Ir dar, sakau jums, kad priešas slaptuose kambariuose kėsinasi į jūsų agyvybes.

29 Jūs girdite apie akarus tolimuose kraštuose ir sakote, kad netrukus bus dideli karai tolimuose kraštuose, bet jūs nežinote savo žemės žmonių širdžių.

30 Sakau jums tai dėl jūsų maldų; taigi akraukitės bišmintį savo širdyse, kad žmonių nelabumas to neapreikštų jums jų nelabumu, taip, kad tai jūsų ausyse nenuskambėtų garsiau už balsą, kuris sudrebins žemę; bet jeigu jūs pasiruošę, nebijosite.

31 Ir kad galėtumėte išvengti priešo galios ir susirinktumėte pas mane kaip teisi liaudis, be adėmės ir nepriekaištingi –

32 tam aš daviau jums įsakymą, kad turite keliauti į aOhają; ir ten aš jums duosiu savo bįstatymą; ir ten būsite capdovanoti galia iš aukštybių;

33 ir iš ten tie, kuriuos noriu pasiųsti, keliaus tarp avisų tautų, ir jiems bus pasakyta, ką daryti; nes aš laikau paruošęs didelį darbą, nes Izraelis bus bišgelbėtas, ir aš vesiu juos, kur panorėsiu, ir jokia galia cnesustabdys mano rankos.

34 Ir dabar bažnyčiai šiuose kraštuose aš duodu įsakymą, kad tarp jų būtų paskirti tam tikri vyrai; ir jie bus paskirti bažnyčios abalsu;

35 ir jie rūpinsis vargšais ir beturčiais bei suteiks jiems apagalbą, kad šie nekentėtų, ir nusiųs juos ten, kur aš jiems įsakiau;

36 ir tai bus jų darbas – tvarkyti šios bažnyčios turto reikalus.

37 Ir tie, kurie turi ūkius, kurių negali parduoti, tegul juos palieka arba išnuomoja – kaip jiems atrodo tinkama.

38 Žiūrėkite, kad viskas būtų išsaugota; ir kada žmonės bus aapdovanoti galia iš aukštybių ir išsiųsti, visa tai bus surinkta bažnyčios prieglobstin.

39 Ir jeigu jūs ieškote aturtų, kurių jums nori duoti Tėvas, jūs būsite turtingiausi iš visų žmonių, nes jūs gausite amžinybės turtus; ir yra būtina, jog žemės bturtai būtų mano, kad juos duočiau; bet saugokitės cišdidumo, kad netaptumėte kaip senovės dnefitai.

40 Ir dar, sakau jums, jog aš įsakau, kad kiekvienas vyras: ir vyresnysis, ir kunigas, ir mokytojas, ir taip pat narys iš visų jėgų imtų darbuotis savo arankomis, kad paruoštų ir įgyvendintų tai, ką aš įsakiau.

41 Ir tegul jūsų apamokslavimas būna bįspėjimo balsas, kiekvienas žmogus tepamokslauja savo artimui su švelnumu ir romumu.

42 Ir aišeikite iš nelabųjų tarpo. Gelbėkitės. Būkite švarūs, jūs, kurie nešate Viešpaties indus. Būtent taip. Amen.