Raštai
Doktrina ir Sandoros 49


49 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Sidniui Rigdonui, Parliui P. Pratui ir Lymanui Kopliui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:167–169). (Kai kurie istoriniai šaltiniai kaip šio apreiškimo datą nurodo 1831 m. gegužės mėn.) Lymanas Koplis priėmė evangeliją, bet vis dar laikėsi kai kurių šeikerių (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Jungtinė Tikinčiųjų Antruoju Kristaus Pasirodymu Bendrija]), kuriems jis anksčiau priklausė, mokymų. Tarp kita ko, šeikeriai tikėjo, kad Kristaus antrasis atėjimas jau įvyko ir kad jis pasirodė moters, Anos Ly, pavidalu; krikštas vandeniu buvo laikomas nebūtinu; buvo draudžiama valgyti kiaulieną, ir daugelis iš viso nevalgė mėsos; ir celibatinis gyvenimo būdas buvo vertinamas aukščiau už santuoką. Kaip įvadą šiam apreiškimui pranašas rašė: „Kad geriau suprasčiau šį klausimą, aš pasiteiravau Viešpaties ir štai ką gavau“ (History of the Church, 1:167). Apreiškimas paneigė kai kuriuos pagrindinius šeikerių grupės mokymus. Anksčiau paminėti broliai nuvežė apreiškimo kopiją į šeikerių bendruomenę (šalia Klivlendo, Ohajo valst.) ir jį visą perskaitė jiems, bet jis buvo atmestas.

1–7 Kristaus atėjimo diena ir valanda liks nežinoma, kol jis ateis; 8–14 Kad gautų išgelbėjimą, žmonės turi atgailauti, tikėti evangeliją ir paklusti apeigoms; 15–16 Santuoka yra paskirta Dievo; 17–21 Mėsą valgyti leidžiama; 22–28 Prieš antrąjį atėjimą Sionė klestės, ir lamanitai žydės kaip rožė.

1 Įsiklausykite į mano žodį, mano tarnai Sidni, Parli ir Lymanai; nes štai, iš tiesų sakau jums, kad aš įsakau jums eiti ir skelbti šeikeriams mano evangeliją, kurią gavote, būtent taip, kaip ją gavote.

2 Štai, sakau jums, kad jie nori žinoti tiesą dalinai, bet ne visą, nes jie neteisūs priešais mane ir turi atgailauti.

3 Todėl siunčiu jus, mano tarnai Sidni ir Parli, skelbti jiems evangelijos.

4 Ir mano tarnas Lymanas bus įšventintas šiam darbui, kad galėtų samprotauti su jais ne pagal tai, ką jis gavo iš jų, bet pagal tai, ko jį mokysite jūs, mano tarnai; ir tuo aš jį palaiminsiu; kitaip jam nesiseks.

5 Taip sako Viešpats; nes aš esu Dievas ir pasiunčiau savo Viengimį Sūnų į pasaulį, kad išpirktų pasaulį, ir nutariau, kad tas, kuris jį priima, bus išgelbėtas, o tas, kuris jo nepriima, bus pasmerktas;

6 ir jie pasielgė su Žmogaus Sūnumi taip, kaip norėjo; ir jis paėmė savo galią jo šlovės dešinėje, ir dabar viešpatauja danguose, ir viešpataus, kol nusileis į žemę, kad paklotų visus priešus po savo kojomis, ir šitas laikas visai čia pat –

7 aš, Viešpats Dievas, tai pasakiau, bet valandos ir dienos nežino niekas, nė angelai danguje, ir nesužinos, kol jis ateis.

8 Taigi, aš noriu, kad visi žmonės atgailautų, nes visi nusidėję, išskyrus tuos, kuriuos aš pasilaikiau sau, šventus vyrus, apie kuriuos jūs nežinote.

9 Taigi sakau jums, kad pasiunčiau jums savo nesibaigiančią sandorą, būtent tą, kuri buvo nuo pradžios.

10 Ir taip aš įvykdžiau tai, ką pažadėjau, ir žemės tautos nusilenks jai; ir jei ne patys, tai atsidurs žemai, nes tas, kuris dabar save aukština, bus nužemintas jėga.

11 Todėl aš įsakau jums eiti pas šiuos žmones ir sakyti jiems, kaip mano senovės apaštalas, vardu Petras:

12 tikėkite vardą Viešpaties Jėzaus, kuris buvo žemėje ir ateis, pradžia ir pabaiga;

13 atgailaukite ir priimkite krikštą Jėzaus Kristaus vardu, pagal šventąjį įsakymą, kad būtų atleistos nuodėmės;

14 ir kas taip darys, gaus Šventosios Dvasios dovaną bažnyčios vyresniųjų rankų uždėjimu.

15 Ir dar, iš tiesų sakau jums, kad tas, kuris draudžia tuoktis, nepaskirtas Dievo, nes santuoka žmogui paskirta Dievo.

16 Todėl yra teisėta jam turėti vieną žmoną, ir jie du bus vienas kūnas, ir visa tai tam, kad žemė įvykdytų savo sukūrimo paskirtį;

17 ir kad ji būtų pripildyta saiku žmonių, pagal jo sukūrimą prieš pasaulio sutvėrimą.

18 Ir kas liepia susilaikyti nuo mėsos, kad žmogus jos nevalgytų, nepaskirtas Dievo;

19 nes štai, lauko gyvuliai ir padangių paukščiai, ir tai, kas išauga iš žemės, yra paskirta žmogui vartoti maistui ir drabužiams, ir kad jis turėtų apsčiai.

20 Bet neduota, kad vienas žmogus turėtų daugiau už kitą, todėl pasaulis skendi nuodėmėje.

21 Ir vargas žmogui, kuris pralieja kraują, arba kuris eikvoja mėsą, kai tai nebūtina.

22 Ir dar, iš tiesų sakau jums, kad Žmogaus Sūnus ateina ne moters ir ne vyro, keliaujančio po žemę, pavidalu.

23 Taigi, nesiduokite apgaunami, bet likite tvirti, laukdami kada dangūs bus purtomi ir žemė drebės ir svirduliuos šen bei ten, kaip girtas žmogus, ir kada slėniai bus išaukštinti ir kalnai pažeminti, ir kada nelygios vietos taps lygios – ir visa tai įvyks, kai angelas sutrimituos savo trimitu.

24 Bet prieš ateinant didžiai Viešpaties dienai, Jokūbas klestės tyruose ir lamanitai žydės kaip rožė.

25 Sionė klestės ant kalvų ir džiūgaus kalnuose, ir bus surinkta į vietą, kurią aš paskyriau.

26 Štai, sakau jums: eikite, kaip aš jums įsakiau; atgailaukite dėl visų savo nuodėmių; prašykite ir gausite; belskite, ir jums bus atidaryta.

27 Štai, aš eisiu jūsų priešaky ir būsiu jūsų galinė sauga; ir aš būsiu tarp jūsų, ir jūs nebūsite pergalėti.

28 Štai, aš esu Jėzus Kristus, ir aš greitai ateinu. Būtent taip. Amen.