Raštai
Doktrina ir Sandoros 49


49 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Sidniui Rigdonui, Parliui P. Pratui ir Lymanui Kopliui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. kovo mėn. (History of the Church, 1:167–169). (Kai kurie istoriniai šaltiniai kaip šio apreiškimo datą nurodo 1831 m. gegužės mėn.) Lymanas Koplis priėmė evangeliją, bet vis dar laikėsi kai kurių šeikerių (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Jungtinė Tikinčiųjų Antruoju Kristaus Pasirodymu Bendrija]), kuriems jis anksčiau priklausė, mokymų. Tarp kita ko, šeikeriai tikėjo, kad Kristaus antrasis atėjimas jau įvyko ir kad jis pasirodė moters, Anos Ly, pavidalu; krikštas vandeniu buvo laikomas nebūtinu; buvo draudžiama valgyti kiaulieną, ir daugelis iš viso nevalgė mėsos; ir celibatinis gyvenimo būdas buvo vertinamas aukščiau už santuoką. Kaip įvadą šiam apreiškimui pranašas rašė: „Kad geriau suprasčiau šį klausimą, aš pasiteiravau Viešpaties ir štai ką gavau“ (History of the Church, 1:167). Apreiškimas paneigė kai kuriuos pagrindinius šeikerių grupės mokymus. Anksčiau paminėti broliai nuvežė apreiškimo kopiją į šeikerių bendruomenę (šalia Klivlendo, Ohajo valst.) ir jį visą perskaitė jiems, bet jis buvo atmestas.

1–7 Kristaus atėjimo diena ir valanda liks nežinoma, kol jis ateis; 8–14 Kad gautų išgelbėjimą, žmonės turi atgailauti, tikėti evangeliją ir paklusti apeigoms; 15–16 Santuoka yra paskirta Dievo; 17–21 Mėsą valgyti leidžiama; 22–28 Prieš antrąjį atėjimą Sionė klestės, ir lamanitai žydės kaip rožė.

1 Įsiklausykite į mano žodį, mano tarnai Sidni, Parli ir Lymanai; nes štai, iš tiesų sakau jums, kad aš įsakau jums eiti ir askelbti šeikeriams mano evangeliją, kurią gavote, būtent taip, kaip ją gavote.

2 Štai, sakau jums, kad jie nori žinoti tiesą dalinai, bet ne visą, nes jie aneteisūs priešais mane ir turi atgailauti.

3 Todėl siunčiu jus, mano tarnai Sidni ir Parli, skelbti jiems evangelijos.

4 Ir mano tarnas Lymanas bus įšventintas šiam darbui, kad galėtų samprotauti su jais ne pagal tai, ką jis gavo iš jų, bet pagal tai, ko jį amokysite jūs, mano tarnai; ir tuo aš jį palaiminsiu; kitaip jam nesiseks.

5 Taip sako Viešpats; nes aš esu Dievas ir apasiunčiau savo Viengimį Sūnų į pasaulį, kad bišpirktų pasaulį, ir nutariau, kad tas, kuris jį priima, bus išgelbėtas, o tas, kuris jo nepriima, bus cpasmerktas;

6 ir jie pasielgė su Žmogaus aSūnumi taip, kaip norėjo; ir jis paėmė savo galią jo bšlovės cdešinėje, ir dabar viešpatauja danguose, ir viešpataus, kol nusileis į žemę, kad paklotų visus priešus dpo savo kojomis, ir šitas laikas visai čia pat –

7 aš, Viešpats Dievas, tai pasakiau, bet valandos ir adienos nežino niekas, nė angelai danguje, ir nesužinos, kol jis ateis.

8 Taigi, aš noriu, kad visi žmonės atgailautų, nes visi anusidėję, išskyrus tuos, kuriuos aš pasilaikiau sau, bšventus vyrus, apie kuriuos jūs nežinote.

9 Taigi sakau jums, kad pasiunčiau jums savo nesibaigiančią asandorą, būtent tą, kuri buvo nuo pradžios.

10 Ir taip aš įvykdžiau tai, ką pažadėjau, ir žemės atautos bnusilenks jai; ir jei ne patys, tai atsidurs žemai, nes tas, kuris dabar save aukština, bus cnužemintas jėga.

11 Todėl aš įsakau jums aeiti pas šiuos žmones ir sakyti jiems, kaip mano senovės apaštalas, vardu Petras:

12 tikėkite vardą Viešpaties Jėzaus, kuris buvo žemėje ir ateis, pradžia ir pabaiga;

13 aatgailaukite ir priimkite krikštą Jėzaus Kristaus vardu, pagal šventąjį įsakymą, kad būtų atleistos nuodėmės;

14 ir kas taip darys, gaus Šventosios Dvasios adovaną bažnyčios vyresniųjų brankų uždėjimu.

15 Ir dar, iš tiesų sakau jums, kad tas, kuris adraudžia tuoktis, nepaskirtas Dievo, nes bsantuoka žmogui paskirta Dievo.

16 Todėl yra teisėta jam turėti vieną ažmoną, ir jie du bus bvienas kūnas, ir visa tai tam, kad cžemė įvykdytų savo sukūrimo paskirtį;

17 ir kad ji būtų pripildyta saiku žmonių, pagal jo asukūrimą bprieš pasaulio sutvėrimą.

18 Ir kas aliepia susilaikyti nuo bmėsos, kad žmogus jos nevalgytų, nepaskirtas Dievo;

19 nes štai, lauko agyvuliai ir padangių paukščiai, ir tai, kas išauga iš žemės, yra paskirta žmogui vartoti maistui ir drabužiams, ir kad jis turėtų apsčiai.

20 Bet neduota, kad vienas žmogus aturėtų daugiau už kitą, todėl bpasaulis skendi nuodėmėje.

21 Ir vargas žmogui, kuris apralieja kraują, arba kuris eikvoja mėsą, kai tai nebūtina.

22 Ir dar, iš tiesų sakau jums, kad Žmogaus Sūnus aateina ne moters ir ne vyro, keliaujančio po žemę, pavidalu.

23 Taigi, nesiduokite aapgaunami, bet likite tvirti, blaukdami kada dangūs bus purtomi ir žemė drebės ir svirduliuos šen bei ten, kaip girtas žmogus, ir kada cslėniai bus išaukštinti ir dkalnai pažeminti, ir kada nelygios vietos taps lygios – ir visa tai įvyks, kai angelas sutrimituos savo etrimitu.

24 Bet prieš ateinant didžiai Viešpaties dienai, aJokūbas klestės tyruose ir lamanitai bžydės kaip rožė.

25 Sionė aklestės ant kalvų ir džiūgaus bkalnuose, ir bus surinkta į vietą, kurią aš paskyriau.

26 Štai, sakau jums: eikite, kaip aš jums įsakiau; atgailaukite dėl visų savo nuodėmių; aprašykite ir gausite; belskite, ir jums bus atidaryta.

27 Štai, aš eisiu jūsų priešaky ir būsiu jūsų agalinė sauga; ir aš būsiu btarp jūsų, ir jūs nebūsite cpergalėti.

28 Štai, aš esu Jėzus Kristus, ir aš agreitai ateinu. Būtent taip. Amen.