Raštai
Doktrina ir Sandoros 39


39 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Džeimsui Kovilui Fajete, Niujorko valst., 1831 m. sausio 5 d. (History of the Church, 1:143–145). Džeimsas Kovilas, kuris apie 40 metų buvo baptistų dvasininkas, sudarė sandorą su Viešpačiu, kad paklus bet kokiam įsakymui, kurį Viešpats jam duos per pranašą Džozefą Smitą.

1–4 Šventieji turi galią tapti Dievo sūnumis; 5–6 Priimti evangeliją – reiškia priimti Kristų; 7–14 Džeimsui Kovilui įsakyta priimti krikštą ir darbuotis Viešpaties vynuogyne; 15–21 Viešpaties tarnai prieš antrąjį atėjimą turi skelbti evangeliją; 22–24 Tie, kurie priima evangeliją, bus surinkti laike ir amžinybėje.

1 Įsiklausyk ir klausykis balso to, kuris yra nuo visos aamžinybės iki visos amžinybės, didžiojo b Esu, būtent Jėzaus Kristaus –

2 pasaulio ašviesos ir gyvybės; šviesos, kuri šviečia tamsoje, ir tamsa jos nesuvokia;

3 to, kuris laiko aviduryje atėjau pas savuosius, ir savieji manęs nepriėmė;

4 bet visiems, kurie mane priėmė, aš daviau galią tapti mano asūnumis; ir lygiai taip aš duosiu visiems, kurie tik mane priims, galią tapti mano sūnumis.

5 Ir iš tiesų, iš tiesų sakau tau, jog tas, kuris priima mano evangeliją, apriima mane; ir tas, kuris nepriima mano evangelijos, nepriima manęs.

6 Ir tai mano aevangelija: atgaila ir krikštas vandeniu, ir po to ateina ugnies ir Šventosios Dvasios bkrikštas, būtent Guodėjo, kuris apreiškia viską ir cmoko taikingų karalystės dalykų.

7 Ir dabar, štai, sakau tau, mano tarne aDžeimsai, kad aš pažvelgiau į tavo darbus ir pažįstu tave.

8 Ir iš tiesų sakau tau, kad šiuo metu tavo širdis yra teisi prieš mane; ir štai, aš išliejau didžius palaiminimus ant tavo galvos;

9 tačiau tu pamatei didį sielvartą, nes daug kartų atmetei mane dėl išdidumo ir apasaulio rūpesčių.

10 Bet, štai, atėjo tavo išvadavimo dienos, jei paklausysi mano balso, kuris tau sako: Kelkis ir priimk akrikštą, ir nusiplauk savo nuodėmes, šaukdamasis mano vardo, ir tu gausi mano Dvasią bei tokį didelį palaiminimą, kokio dar niekada nepatyrei.

11 Ir jei tai padarysi, aš esu tave paruošęs didesniam darbui. Tu skelbsi mano evangelijos pilnatvę, kurią atsiunčiau šiomis paskutinėmis dienomis, sandorą, kurią atsiunčiau, kad asusigrąžinčiau savo žmones, kurie Izraelio namų.

12 Ir bus taip, kad ant tavęs abus galia; tu turėsi didį tikėjimą, ir aš būsiu su tavimi, ir eisiu prieš tavo veidą.

13 Tu pašauktas adarbuotis mano vynuogyne ir statyti mano bažnyčią, ir bkurti Sionę, kad ji galėtų džiūgauti ant kalvų ir cklestėti.

14 Štai, iš tiesų, iš tiesų sakau tau, kad tu nepašauktas eiti į rytinius kraštus, bet pašauktas eiti į Ohają.

15 Ir jei mano žmonės susirinks Ohajyje, aš pasilaikiau tokį apalaiminimą, kokio žmonių vaikai dar nežinojo, ir jis bus išlietas ant jų galvų. Ir iš ten vyrai eis į bvisas ctautas.

16 Štai, iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kad žmonės Ohajyje didžiai tikėdami šaukiasi manęs, manydami, kad aš sulaikysiu savo ranką teisdamas tautas, bet aš negaliu paneigti savo žodžio.

17 Todėl kibkite į darbą visomis išgalėmis ir šaukite ištikimus darbininkus mano vynuogynan, kad jis būtų agenėjamas paskutinį kartą.

18 Ir kiek jie atgailaus ir priims mano evangelijos pilnatvę, ir taps pašventinti, tiek aš ateisdamas sulaikysiu savo ranką.

19 Todėl eikite, šaukdami garsiu balsu, sakydami: Prisiartino dangaus karalystė; šaukdami: Osana! Tebūna palaimintas Aukščiausiojo Dievo vardas.

20 Eikite, krikštydami vandeniu, ruošdami kelią prieš mano veidą mano aatėjimo metui;

21 nes priartėjo metas; joks žmogus anežino nei bdienos, nei valandos; bet jis tikrai ateis.

22 Ir tas, kuris tai priima, priima mane; ir šie bus surinkti pas mane laike ir amžinybėje.

23 Ir dar, bus taip, kad ant visų, kuriuos pakrikštysite vandeniu, jūs uždėsite savo arankas, ir jie gaus Šventosios Dvasios bdovaną ir cžvalgysis mano datėjimo ženklų, ir pažins mane.

24 Štai, aš greitai ateinu. Būtent taip. Amen.