Raštai
Doktrina ir Sandoros 50


50 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. gegužės mėn. (History of the Church, 1:170–173). Pranašas pareiškia, kad kai kurie vyresnieji nesuprato skirtingų žemėje pasklidusių dvasių pasireiškimų ir kad šis apreiškimas duotas kaip atsakymas į jo konkretų užklausimą šia tema. Vadinamieji dvasiniai fenomenai tarp narių nebuvo naujiena, ir kai kurie jų sakėsi gauną regėjimus ir apreiškimus.

1–5 Daug klaidinančių dvasių yra pasklidę žemėje; 6–9 Vargas veidmainiams ir tiems, kurie iškirsti iš Bažnyčios; 10–14 Vyresnieji turi skelbti evangeliją Dvasia; 15–22 Tiek skelbėjai, tiek ir klausytojai turi būti apšviesti Dvasia; 23–25 Tai, kas neugdo, yra ne iš Dievo; 26–28 Viskas priklauso ištikimiesiems; 29–36 Į išskaistintųjų maldas atsakoma; 37–46 Kristus yra Gerasis Ganytojas ir Izraelio Uola.

1 Įsiklausykite o jūs, mano bažnyčios vyresnieji, ir atsukite ausį gyvojo Dievo balsui; ir skirkite dėmesį išminties žodžiams, kurie bus jums duoti pagal tai, kaip jūs prašėte ir sutarėte dėl bažnyčios ir žemėje pasklidusių dvasių.

2 Štai, iš tiesų sakau jums, kad yra daug dvasių, kurios yra aklaidinančios dvasios, pasklidusios žemėje, apgaudinėjančios pasaulį.

3 Ir taip pat aŠėtonas siekė jus apgauti, kad galėtų nugalėti.

4 Štai, aš, Viešpats, pažvelgiau į jus ir pamačiau bjaurystes bažnyčioje, kuri askelbiasi mano vardu.

5 Bet palaiminti tie, kurie yra ištikimi ir aištveria, ar gyvenime, ar mirtyje, nes jie paveldės amžinąjį gyvenimą.

6 Bet vargas aapgavikams ir veidmainiams, nes taip sako Viešpats: aš atvesiu juos į teismą.

7 Štai, iš tiesų sakau jums: tarp jūsų yra aveidmainiai, apgavę kai kuriuos, kas davė bpriešininkui cgalią; bet štai dtokie bus sugrąžinti;

8 bet veidmainiai bus išaiškinti ir aiškirsti, ar gyvenime, ar mirtyje, taip kaip aš norėsiu; ir vargas tiems, kurie iškirsti iš mano bažnyčios, nes tokius nugali pasaulis.

9 Todėl kiekvienas tesisaugo, kad nedarytų to, kas neteisinga ir neteisu priešais mane.

10 Ir dabar, ateikite, – Viešpats sako Dvasia savo bažnyčios vyresniesiems, – ir drauge apasamprotaukime, kad suprastumėte;

11 pasamprotaukime, kaip vienas žmogus samprotauja su kitu, veidas į veidą.

12 Dabar, kai žmogus samprotauja, kitas jį supranta, kadangi jis samprotauja kaip žmogus; lygiai taip, aš, Viešpats, samprotausiu su jumis, kad asuprastumėte.

13 Todėl aš, Viešpats, klausiu jūsų: kam jūs buvote aįšventinti?

14 Skelbti mano evangeliją aDvasia, būtent bGuodėju, kuris buvo pasiųstas mokyti tiesos.

15 O tada priėmėte advasias, kurių negalėjote suprasti, ir priėmėte jas kaip Dievo – ar esate dėl to išteisinti?

16 Štai, jūs patys atsakysite į šį klausimą; tačiau aš būsiu jums gailestingas; tas, kuris tarp jūsų silpnas, vėliau bus padarytas astiprus.

17 Iš tiesų sakau jums: tas, kurį aš įšventinau ir pasiunčiau askelbti tiesos žodžio Guodėju, tiesos bDvasia, – ar jis skelbia tiesos Dvasia, ar kaip nors kitaip?

18 Ir jei kaip nors kitaip – tai ne iš Dievo.

19 Ir dar, tas, kuris priima tiesos žodį, – ar jis priima jį tiesos Dvasia, ar kaip nors kitaip?

20 Jei kaip nors kitaip – tai ne iš Dievo.

21 Tad kaip tai yra, kad jūs negalite suprasti ir pažinti, jog tas, kuris gauna žodį tiesos Dvasia, gauna jį taip, kaip jis paskelbtas tiesos Dvasia?

22 Todėl tas, kuris skelbia, ir tas, kuris gauna, supranta vienas kitą, ir abu augdomi ir bdžiūgauja drauge.

23 Ir tai, kas neugdo, – yra ne iš Dievo ir yra atamsa.

24 Tai, kas iš Dievo, yra ašviesa; ir tas, kuris gauna šviesą ir bpasilieka Dieve, gauna cdaugiau šviesos; ir ta šviesa švinta vis šviesyn ir šviesyn iki tobulos dienos.

25 Ir dar, iš tiesų sakau jums, ir sakau tai, kad galėtumėte pažinti atiesą, idant galėtumėte išvyti tamsą iš savo tarpo:

26 tas, kurį įšventino ir pasiuntė Dievas, yra paskirtas būti adidžiausiu, nors jis ir mažiausias bei visų btarnas.

27 Todėl jis yra visa ko asavininkas, nes jam pajungta viskas tiek danguje, tiek ir žemėje, gyvybė ir šviesa, Dvasia ir bgalia, pasiųstos Tėvo valia per Jėzų Kristų, jo Sūnų.

28 Bet nė vienas nėra visa ko savininkas, kol jis aneišskaistintas ir bneišvalytas nuo visos nuodėmės.

29 Ir jeigu jūs išskaistinti ir išvalyti nuo visos nuodėmės, aprašysite, ko norite, Jėzaus vardu, ir tai bus įvykdyta.

30 Bet žinokite, kad jums bus duota, ko prašyti; ir kadangi esate paskirti būti agalva, dvasios bus jums pavaldžios.

31 Todėl bus taip, kad jei matote pasireiškiančią advasią, kurios negalite suprasti, ir jūs tos dvasios nepriimate, jūs prašysite Tėvą, Jėzaus vardu; ir jeigu jis jums tos dvasios neduoda, tada jūs galite žinoti, kad tai ne iš Dievo.

32 Ir jums bus duota agalia tai dvasiai; ir jūs paskelbsite prieš tą dvasią garsiu balsu, kad tai ne iš Dievo, –

33 ne ašiurkščiu kaltinimu, idant nebūtumėte nugalėti, ir bnesigirdami ar džiūgaudami, kad nebūtumėte jos užvaldyti.

34 Tas, kuris gauna iš Dievo, tegul ir laiko tai gauta iš Dievo; ir tedžiūgauja, kad Dievas laiko jį vertu gauti;

35 būdamas dėmesingas ir vykdydamas tai, ką gavo, ir ką vėliau gaus, – o Tėvas jums atidavė akaralystę ir bgalią nugalėti viską, kas jo neskirta.

36 Ir štai, iš tiesų sakau jums: palaiminti jūs, kurie dabar girdite šiuos mano žodžius iš mano tarno burnos, nes jums aatleistos jūsų nuodėmės.

37 Tegul mano tarnas Džozefas Veikfildas, kuriuo aš labai patenkintas, ir mano tarnas aParlis P. Pratas eina per bažnyčias ir stiprina jas braginimo žodžiu;

38 ir taip pat mano tarnas Džonas Korilas, arba visi mano tarnai, kurie tik įšventinti į šią pareigybę, ir tegul jie darbuojasi avynuogyne; ir niekas tenetrukdo jiems daryti tai, ką aš jiems paskyriau, –

39 todėl šiame dalyke mano tarnas aEdvardas Partridžas nėra išteisintas; tačiau tegul jis atgailauja, ir jam bus atleista.

40 Štai, jūs esate maži vaikeliai ir dabar dar negalite visko apakelti; turite baugti cmalone ir dtiesos pažinimu.

41 aNebijokite, maži bvaikeliai, nes jūs esate mano, ir aš cnugalėjau pasaulį, ir jūs esate iš tų, kuriuos mano Tėvas ddavė man.

42 Ir nė vienas iš tų, kuriuos mano Tėvas man davė, nebus aprarastas.

43 Ir Tėvas ir aš esame aviena. Aš esu Tėve, ir Tėvas manyje; ir kiek jūs mane priėmėte, tiek jūs esate manyje ir aš jumyse.

44 Taigi aš esu tarp jūsų ir esu agerasis ganytojas ir Izraelio buola. Tas, kuris stato ant šios cuolos, dniekada negrius.

45 Ir ateina diena, kai jūs girdėsite mano balsą ir mane amatysite, ir žinosite, kad aš esu.

46 Todėl abudėkite, kad būtumėte bpasiruošę. Būtent taip. Amen.