Raštai
Doktrina ir Sandoros 50


50 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. gegužės mėn. (History of the Church, 1:170–173). Pranašas pareiškia, kad kai kurie vyresnieji nesuprato skirtingų žemėje pasklidusių dvasių pasireiškimų ir kad šis apreiškimas duotas kaip atsakymas į jo konkretų užklausimą šia tema. Vadinamieji dvasiniai fenomenai tarp narių nebuvo naujiena, ir kai kurie jų sakėsi gauną regėjimus ir apreiškimus.

1–5 Daug klaidinančių dvasių yra pasklidę žemėje; 6–9 Vargas veidmainiams ir tiems, kurie iškirsti iš Bažnyčios; 10–14 Vyresnieji turi skelbti evangeliją Dvasia; 15–22 Tiek skelbėjai, tiek ir klausytojai turi būti apšviesti Dvasia; 23–25 Tai, kas neugdo, yra ne iš Dievo; 26–28 Viskas priklauso ištikimiesiems; 29–36 Į išskaistintųjų maldas atsakoma; 37–46 Kristus yra Gerasis Ganytojas ir Izraelio Uola.

1 Įsiklausykite o jūs, mano bažnyčios vyresnieji, ir atsukite ausį gyvojo Dievo balsui; ir skirkite dėmesį išminties žodžiams, kurie bus jums duoti pagal tai, kaip jūs prašėte ir sutarėte dėl bažnyčios ir žemėje pasklidusių dvasių.

2 Štai, iš tiesų sakau jums, kad yra daug dvasių, kurios yra klaidinančios dvasios, pasklidusios žemėje, apgaudinėjančios pasaulį.

3 Ir taip pat Šėtonas siekė jus apgauti, kad galėtų nugalėti.

4 Štai, aš, Viešpats, pažvelgiau į jus ir pamačiau bjaurystes bažnyčioje, kuri skelbiasi mano vardu.

5 Bet palaiminti tie, kurie yra ištikimi ir ištveria, ar gyvenime, ar mirtyje, nes jie paveldės amžinąjį gyvenimą.

6 Bet vargas apgavikams ir veidmainiams, nes taip sako Viešpats: aš atvesiu juos į teismą.

7 Štai, iš tiesų sakau jums: tarp jūsų yra veidmainiai, apgavę kai kuriuos, kas davė priešininkui galią; bet štai tokie bus sugrąžinti;

8 bet veidmainiai bus išaiškinti ir iškirsti, ar gyvenime, ar mirtyje, taip kaip aš norėsiu; ir vargas tiems, kurie iškirsti iš mano bažnyčios, nes tokius nugali pasaulis.

9 Todėl kiekvienas tesisaugo, kad nedarytų to, kas neteisinga ir neteisu priešais mane.

10 Ir dabar, ateikite, – Viešpats sako Dvasia savo bažnyčios vyresniesiems, – ir drauge pasamprotaukime, kad suprastumėte;

11 pasamprotaukime, kaip vienas žmogus samprotauja su kitu, veidas į veidą.

12 Dabar, kai žmogus samprotauja, kitas jį supranta, kadangi jis samprotauja kaip žmogus; lygiai taip, aš, Viešpats, samprotausiu su jumis, kad suprastumėte.

13 Todėl aš, Viešpats, klausiu jūsų: kam jūs buvote įšventinti?

14 Skelbti mano evangeliją Dvasia, būtent Guodėju, kuris buvo pasiųstas mokyti tiesos.

15 O tada priėmėte dvasias, kurių negalėjote suprasti, ir priėmėte jas kaip Dievo – ar esate dėl to išteisinti?

16 Štai, jūs patys atsakysite į šį klausimą; tačiau aš būsiu jums gailestingas; tas, kuris tarp jūsų silpnas, vėliau bus padarytas stiprus.

17 Iš tiesų sakau jums: tas, kurį aš įšventinau ir pasiunčiau skelbti tiesos žodžio Guodėju, tiesos Dvasia, – ar jis skelbia tiesos Dvasia, ar kaip nors kitaip?

18 Ir jei kaip nors kitaip – tai ne iš Dievo.

19 Ir dar, tas, kuris priima tiesos žodį, – ar jis priima jį tiesos Dvasia, ar kaip nors kitaip?

20 Jei kaip nors kitaip – tai ne iš Dievo.

21 Tad kaip tai yra, kad jūs negalite suprasti ir pažinti, jog tas, kuris gauna žodį tiesos Dvasia, gauna jį taip, kaip jis paskelbtas tiesos Dvasia?

22 Todėl tas, kuris skelbia, ir tas, kuris gauna, supranta vienas kitą, ir abu ugdomi ir džiūgauja drauge.

23 Ir tai, kas neugdo, – yra ne iš Dievo ir yra tamsa.

24 Tai, kas iš Dievo, yra šviesa; ir tas, kuris gauna šviesą ir pasilieka Dieve, gauna daugiau šviesos; ir ta šviesa švinta vis šviesyn ir šviesyn iki tobulos dienos.

25 Ir dar, iš tiesų sakau jums, ir sakau tai, kad galėtumėte pažinti tiesą, idant galėtumėte išvyti tamsą iš savo tarpo:

26 tas, kurį įšventino ir pasiuntė Dievas, yra paskirtas būti didžiausiu, nors jis ir mažiausias bei visų tarnas.

27 Todėl jis yra visa ko savininkas, nes jam pajungta viskas tiek danguje, tiek ir žemėje, gyvybė ir šviesa, Dvasia ir galia, pasiųstos Tėvo valia per Jėzų Kristų, jo Sūnų.

28 Bet nė vienas nėra visa ko savininkas, kol jis neišskaistintas ir neišvalytas nuo visos nuodėmės.

29 Ir jeigu jūs išskaistinti ir išvalyti nuo visos nuodėmės, prašysite, ko norite, Jėzaus vardu, ir tai bus įvykdyta.

30 Bet žinokite, kad jums bus duota, ko prašyti; ir kadangi esate paskirti būti galva, dvasios bus jums pavaldžios.

31 Todėl bus taip, kad jei matote pasireiškiančią dvasią, kurios negalite suprasti, ir jūs tos dvasios nepriimate, jūs prašysite Tėvą, Jėzaus vardu; ir jeigu jis jums tos dvasios neduoda, tada jūs galite žinoti, kad tai ne iš Dievo.

32 Ir jums bus duota galia tai dvasiai; ir jūs paskelbsite prieš tą dvasią garsiu balsu, kad tai ne iš Dievo, –

33 ne šiurkščiu kaltinimu, idant nebūtumėte nugalėti, ir nesigirdami ar džiūgaudami, kad nebūtumėte jos užvaldyti.

34 Tas, kuris gauna iš Dievo, tegul ir laiko tai gauta iš Dievo; ir tedžiūgauja, kad Dievas laiko jį vertu gauti;

35 būdamas dėmesingas ir vykdydamas tai, ką gavo, ir ką vėliau gaus, – o Tėvas jums atidavė karalystę ir galią nugalėti viską, kas jo neskirta.

36 Ir štai, iš tiesų sakau jums: palaiminti jūs, kurie dabar girdite šiuos mano žodžius iš mano tarno burnos, nes jums atleistos jūsų nuodėmės.

37 Tegul mano tarnas Džozefas Veikfildas, kuriuo aš labai patenkintas, ir mano tarnas Parlis P. Pratas eina per bažnyčias ir stiprina jas raginimo žodžiu;

38 ir taip pat mano tarnas Džonas Korilas, arba visi mano tarnai, kurie tik įšventinti į šią pareigybę, ir tegul jie darbuojasi vynuogyne; ir niekas tenetrukdo jiems daryti tai, ką aš jiems paskyriau, –

39 todėl šiame dalyke mano tarnas Edvardas Partridžas nėra išteisintas; tačiau tegul jis atgailauja, ir jam bus atleista.

40 Štai, jūs esate maži vaikeliai ir dabar dar negalite visko pakelti; turite augti malone ir tiesos pažinimu.

41 Nebijokite, maži vaikeliai, nes jūs esate mano, ir aš nugalėjau pasaulį, ir jūs esate iš tų, kuriuos mano Tėvas davė man.

42 Ir nė vienas iš tų, kuriuos mano Tėvas man davė, nebus prarastas.

43 Ir Tėvas ir aš esame viena. Aš esu Tėve, ir Tėvas manyje; ir kiek jūs mane priėmėte, tiek jūs esate manyje ir aš jumyse.

44 Taigi aš esu tarp jūsų ir esu gerasis ganytojas ir Izraelio uola. Tas, kuris stato ant šios uolos, niekada negrius.

45 Ir ateina diena, kai jūs girdėsite mano balsą ir mane matysite, ir žinosite, kad aš esu.

46 Todėl budėkite, kad būtumėte pasiruošę. Būtent taip. Amen.