Raštai
Doktrina ir Sandoros 125


125 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Navū, Ilinojaus valst., 1841 m. kovo mėn. dėl šventųjų Ajovos Teritorijoje (History of the Church, 4:311–312).

1–4 Šventieji turi statyti miestus ir rinktis į Sionės kuolus.

1 Kokia Viešpaties valia dėl šventųjų Ajovos Teritorijoje?

2 Iš tiesų, taip sako Viešpats: Sakau jums, jeigu tie, kurie avadina save mano vardu ir siekia būti mano šventieji, jeigu jie nori vykdyti mano valią ir laikytis mano įsakymų jiems, tegul jie renkasi į tas vietas, kurias jiems paskirsiu per savo tarną Džozefą, ir stato miestus mano vardui, kad būtų pasiruošę tam, kas laikoma ateičiai.

3 Tegul žemėje, esančioje priešais Navū miestą, jie pastato miestą mano vardui, ir tegul jis bus pavadintas aZarahemlos vardu.

4 Ir tegul visi tie, kurie ateina iš rytų ir vakarų, ir šiaurės, ir pietų, kurie nori jame gyventi, pasiima savo paveldą jame, taip pat kaip ir aNešvilio mieste arba Navū mieste ir visuose bkuoluose, kuriuos aš paskyriau, – sako Viešpats.