Raštai
Doktrina ir Sandoros 35


35 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Fajete ar jo apylinkėse, Niujorko valst., 1830 m. gruodžio mėn. (History of the Church, 1:128–131). Tuo metu pranašas beveik kasdien buvo užsiėmęs Biblijos vertimu. Vertimas buvo pradėtas anksčiausiai 1830 m. birželio mėn., ir Oliveris Kauderis, ir Džonas Vitmeris tarnavo raštininkais. Kadangi tuomet jie buvo pašaukti kitoms pareigoms, Sidnis Rigdonas pagal dievišką nurodymą buvo pašauktas tarnauti pranašo raštininku šiame darbe (žr. 20 eilutę). Užrašydamas šį apreiškimą, kaip įvadą jam, pranašas rašė: „Gruodžio mėnesį Sidnis Rigdonas atvyko [iš Ohajo] pasiteirauti Viešpaties, ir su juo atvyko Edvardas Partridžas… Netrukus po šių dviejų brolių atvykimo, Viešpats taip kalbėjo“ (History of the Church, 1:128).

1–2 Kaip žmonės gali tapti Dievo sūnumis; 3–7 Sidnis Rigdonas pašauktas krikštyti ir suteikti Šventąją Dvasią; 8–12 Ženklai ir stebuklai daromi tikėjimu; 13–16 Viešpaties tarnai kuls tautas Dvasios galia; 17–19 Džozefas Smitas turi slėpinių raktus; 20–21 Išrinktieji išlaikys Viešpaties atėjimo dieną; 22–27 Izraelis bus išgelbėtas.

1 Klausykitės balso Viešpaties, savo Dievo, būtent Alfos ir Omegos, pradžios ir pabaigos, kurio kelias – vienas amžinas ratas, kuris yra tas pat šiandien kaip ir vakar, ir per amžius.

2 Aš esu Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, kuris buvau nukryžiuotas už pasaulio nuodėmes, būtent visų, kurie tikės mano vardą, kad jie galėtų tapti Dievo sūnumis, būtent viena manyje, kaip kad aš esu viena Tėve, kaip kad Tėvas yra viena manyje, kad mes galėtume būti viena.

3 Štai, iš tiesų, iš tiesų sakau savo tarnui Sidniui, kad aš pažvelgiau į tave ir tavo darbus. Aš išgirdau tavo maldas ir paruošiau tave didesniam darbui.

4 Esi palaimintas, nes darysi didelius dalykus. Štai tu buvai pasiųstas kaip Jonas, kad paruoštum kelią man ir Elijai, kuris turi ateiti, ir tu to nežinojai.

5 Tu krikštijai vandeniu atgailai, bet jie negaudavo Šventosios Dvasios;

6 bet dabar aš tau duodu įsakymą, kad tu krikštytum vandeniu, ir jie gaus Šventąją Dvasią rankų uždėjimu – kaip ją suteikdavo senovės apaštalai.

7 Ir bus taip, kad vyks didelis darbas krašte, būtent tarp kitataučių, nes jų kvailumas ir bjaurystės bus apreikštos visų žmonių akyse.

8 Nes aš esu Dievas, ir mano ranka nesutrumpėjo; ir aš parodysiu stebuklus, ženklus ir nuostabius darbus visiems, kurie tiki mano vardą.

9 Ir kuris tik prašys to mano vardu su tikėjimu, tas išvarinės velnius, gydys ligonius, padarys, kad aklieji praregėtų, kurtieji girdėtų, nebyliai kalbėtų ir luošieji vaikščiotų.

10 Ir greitai ateina laikas, kada žmonių vaikams bus parodyti dideli dalykai;

11 bet be tikėjimo nieko nebus parodyta, išskyrus nuniokojimus, kurie ištiks Babilonę, tą pačią, kuri savo ištvirkavimo įniršio vynu nugirdė visas tautas.

12 Ir nėra vieno, kas darytų gera, išskyrus tuos, kurie pasiruošę priimti mano evangelijos pilnatvę, kurią aš pasiunčiau šiai kartai.

13 Todėl aš šaukiu pasaulio silpnuosius, tuos, kurie nemokyti ir niekinami, kulti tautas mano Dvasios galia;

14 ir jų ranka bus mano ranka, ir aš būsiu jų skydas ir apsauga; ir aš apjuosiu jų strėnas, ir jie vyriškai kausis už mane; ir jų priešai bus jiems po kojom; ir aš leisiu, kad kalavijas kristų jų naudai, ir apsaugosiu juos savo pasipiktinimo ugnimi.

15 Ir vargšams bei romiesiems bus skelbiama evangelija, ir jie žvalgysis mano atėjimo meto, nes jis arti,

16 ir jie įsisavins palyginimą apie figmedį, nes būtent dabar jau vasara arti.

17 Ir savo tarno Džozefo ranka aš pasiunčiau savo evangelijos pilnatvę; ir jam esant silpnam aš palaiminau jį;

18 ir aš jam daviau slėpinio raktus nuo to, kas buvo užantspauduota, netgi nuo to, kas buvo nuo pasaulio įkūrimo ir kas vyks nuo šio laiko iki mano atėjimo meto, jeigu jis pasiliks manyje; o jei ne – jo vietoje aš įsodinsiu kitą.

19 Todėl prižiūrėk jį, kad jo tikėjimas nepalūžtų, ir Guodėjas, Šventoji Dvasia, kuri viską žino, juos duos.

20 Ir aš tau įsakau, kad jam raštininkautum; ir Raštai bus duoti tokie, kokie jie yra mano širdyje, kad mano išrinktieji būtų išgelbėti;

21 nes jie girdės mano balsą ir matys mane, ir nemiegos, ir išlaikys mano atėjimo dieną; nes jie bus padaryti tyri, kaip aš esu tyras.

22 Ir dabar aš sakau tau: pasilik su juo, ir jis keliaus su tavimi; nepalik jo, ir visa tai tikrai bus įvykdyta.

23 Ir kada tik jūs nerašote, štai, jam bus duota pranašauti; ir tu skelbsi mano evangeliją, ir cituosi šventuosius pranašus, kad įrodytum jo žodžius, kai jie bus jam apreikšti.

24 Laikykitės visų įsakymų ir sandorų, kuriomis esate įpareigoti; ir aš supurtysiu dangus jūsų labui, ir Šėtonas drebės, o Sionė džiūgaus ant kalvų ir klestės.

25 Ir man tinkamu metu Izraelis bus išgelbėtas; ir jie bus vedami mano duotais raktais, ir daugiau jokiu būdu jie nebus sutrikdyti.

26 Pakylėkite savo širdis ir džiūgaukite – artėja jūsų išpirkimas.

27 Nebijok, mažoji kaimene, nes karalystė yra jūsų, kol aš ateisiu. Štai, aš greitai ateinu. Būtent taip. Amen.

Spausdinti