Raštai
Doktrina ir Sandoros 1


Doktrina ir Sandoros

1 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Bažnyčios vyresniųjų neeilinės konferencijos, įvykusios Hairamo mieste, Ohajo valst., 1831 m. lapkričio 1 d., metu (History of the Church, [Bažnyčios istorija], 1:221–224). Iki to laiko buvo gauta daug apreiškimų iš Viešpaties, ir jų surinkimas, kad būtų išleisti knygos pavidalu, buvo vienas pagrindinių klausimų, patvirtintų konferencijoje. Šis skyrius yra Viešpaties įvadas doktrinoms, sandoroms ir įsakymams, duotiems šiuo evangelijos laikotarpiu.

1–7 Įspėjimo balsas skamba visiems žmonėms; 8–16 Prieš antrąjį atėjimą eina atsimetimas ir nelabumas; 17–23 Džozefas Smitas pašauktas sugrąžinti į žemę Viešpaties tiesas ir galias; 24–33 Išleista Mormono Knyga, ir įkurta tikroji Bažnyčia; 34–36 Taika bus paimta nuo žemės; 37–39 Tyrinėkite šiuos įsakymus.

1 Įsiklausykite, o jūs, mano bažnyčios žmonės, – sako balsas to, kuris gyvena aukštybėse ir kurio akys stebi visus žmones; taip, iš tiesų sakau: įsiklausykite jūs, žmonės tolybėse, ir jūs, kurie jūros salose, klausykite drauge.

2 Nes iš tiesų Viešpaties balsas skamba visiems žmonėms, ir nėra vieno, kuris išvengs; ir nėra akies, kuri neišvys, nei ausies, kuri neišgirs, nei širdies, kuri nebus persmelkta.

3 Ir maištaujantys bus perverti didžio sielvarto; nes jų nedorybės bus skelbiamos nuo stogų ir jų slapti darbai bus apreikšti.

4 Ir įspėjimo balsas skambės visiems žmonėms burnomis mano mokinių, kuriuos aš išsirinkau šitomis paskutinėmis dienomis.

5 Ir jie eis, ir niekas jų nesustabdys, nes aš, Viešpats, įsakiau jiems.

6 Štai, tai mano valdžia ir mano tarnų valdžia, ir mano įvadas knygai mano įsakymų, kuriuos aš daviau jiems, kad paskelbtų jums, o žemės gyventojai.

7 Todėl bijokite ir drebėkite, o jūs, žmonės, nes tai, ką aš, Viešpats, juose paskelbiau, bus išpildyta.

8 Ir iš tiesų sakau jums, jog tiems, kurie eina, nešdami šitas žinias žemės gyventojams, duota galia užantspauduoti tiek žemėje, tiek ir danguje, netikinčius ir maištaujančius;

9 taip, tikrai užantspauduoti juos tai dienai, kada Dievo rūstybė bus be saiko išlieta ant nelabųjų, –

10 tai dienai, kada Viešpats ateis atlyginti kiekvienam žmogui pagal jo darbą ir atseikėti kiekvienam žmogui pagal tą saiką, kokiu šis seikėjo savo artimui.

11 Todėl Viešpaties balsas skamba iki žemės pakraščių, kad visi, kurie nori išgirsti, išgirstų:

12 pasiruoškite, pasiruoškite tam, kas įvyks, nes Viešpats arti;

13 ir Viešpaties pyktis užsidegęs, ir jo kalavijas nuplautas danguje, ir jis kris ant žemės gyventojų.

14 Ir Viešpaties ranka bus apreikšta; ir ateina diena, kai tie, kurie neklausys Viešpaties balso ir jo tarnų balso ir neskirs dėmesio pranašų bei apaštalų žodžiams, bus iškirsti iš tautos;

15 nes jie nuklydo nuo mano apeigų ir sulaužė mano nesibaigiančią sandorą;

16 jie neieško Viešpaties, kad įtvirtintų jo teisumą, bet kiekvienas žmogus vaikšto savo paties keliu ir paskui atvaizdą savo paties dievo, kurio atvaizdas yra pagal pasaulio panašumą ir kuris savo esme yra stabas, kuris sensta ir prapuls Babilonėje, būtent didžiojoje Babilonėje, kuri kris.

17 Todėl aš, Viešpats, žinodamas nelaimę, kuri turi ištikti žemės gyventojus, pašaukiau savo tarną Džozefą Smitą jaunesnįjį ir kalbėjau jam iš dangaus, ir daviau jam įsakymus;

18 ir taip pat daviau įsakymus kitiems, kad skelbtų tai pasauliui; ir visa tai tam, kad būtų įvykdyta, kas pranašų parašyta:

19 tai, kas pasaulyje silpna, ateis ir nugriaus galinguosius ir stipriuosius, idant žmogus nepatarinėtų savo artimui ir nepasitikėtų kūno ranka,

20 bet kad kiekvienas žmogus galėtų kalbėti Viešpaties Dievo, būtent pasaulio Gelbėtojo, vardu;

21 taip pat kad tikėjimas augtų žemėje;

22 kad būtų įtvirtinta mano nesibaigianti sandora;

23 kad mano evangelijos pilnatvę silpnieji ir paprastieji galėtų skelbti pasaulio pakraščiams ir prieš karalius bei valdovus.

24 Štai, aš esu Dievas ir pasakiau tai; tai mano įsakymai, ir jie duoti mano tarnams, jiems esant silpniems, jų kalba, kad jie suprastų;

25 ir kiek jie klydo, tiek tai būtų atskleista;

26 ir kiek jie ieškojo išminties, tiek būtų pamokyti;

27 ir kiek jie nusidėjo, tiek būtų sudrausminti, kad atgailautų;

28 ir kiek jie buvo nuolankūs, tiek būtų padaryti stiprūs ir būtų palaiminti iš aukštybių, ir laikas nuo laiko gautų pažinimą.

29 Ir, kad gavęs nefitų metraštį, taip, būtent mano tarnas Džozefas Smitas jaunesnysis turėtų galią išversti Mormono Knygą, per Dievo gailestingumą, Dievo galia.

30 Ir taip pat, kad tie, kuriems buvo duoti šie įsakymai, turėtų galią padėti šitos bažnyčios pagrindą ir išvesti ją iš nežinios ir tamsos – vienintelę tikrą ir gyvą bažnyčią ant visos žemės veido, kuria aš, Viešpats, esu labai patenkintas, kalbant bažnyčiai bendrai, o ne pavieniui –

31 nes aš, Viešpats, negaliu žiūrėti į nuodėmę net su mažiausiu nuolaidžiavimu;

32 tačiau tam, kuris atgailauja ir vykdo Viešpaties įsakymus, bus atleista;

33 o tas, kuris neatgailauja, iš to bus paimta net ta šviesa, kurią jis gavo; nes mano Dvasia ne visada plūksis su žmogumi, – sako Pulkų Viešpats.

34 Ir dar, iš tiesų sakau jums, o žemės gyventojai: aš, Viešpats, pasiruošęs tai atskleisti visam kūnui;

35 nes aš neatsižvelgiu į asmenis ir noriu, kad visi žmonės žinotų, kad greitai ateina ta diena; ta valanda dar neatėjo, bet jau čia pat, kai taika bus paimta nuo žemės ir velnias turės galią savo valdoms.

36 Ir taip pat Viešpats turės galią savo šventiesiems ir viešpataus tarp jų, ir nužengs teismu ant Idumėjos, arba pasaulio.

37 Tyrinėkite šiuos įsakymus, nes jie yra tikri ir patikimi, ir visos juose esančios pranašystės ir pažadai bus įvykdyti.

38 Ką aš, Viešpats, pasakiau, aš pasakiau ir neatsiprašinėju; ir nors dangūs ir žemė praeis, mano žodis nepraeis, bet viskas bus įvykdyta, ar mano paties balsu, ar mano tarnų balsu – tai tas pat.

39 Nes štai, Viešpats yra Dievas, ir Dvasia liudija, ir tas liudijimas yra tikras, o tiesa lieka per amžių amžius. Amen.

Spausdinti