Raštai
Doktrina ir Sandoros 110


110 Skyrius

Regėjimai, apreikšti pranašui Džozefui Smitui ir Oliveriui Kauderiui Kirtlando šventykloje, Ohajo valst., 1836 m. balandžio 3 d. (History of the Church, 2:435–436). Tai įvyko per šabo dienos susirinkimą. Užrašydamas šį apreiškimą kaip įvadą jam, pranašas rašė: „Po vidurdienio aš padėjau kitiems prezidentams išdalinti Bažnyčiai Viešpaties vakarienę, priimdamas ją iš Dvylikos, kurių privilegija tą dieną buvo tarnauti prie šventojo stalo. Atlikęs šią tarnystę savo broliams, nuėjau į sakyklą, uždangoms esant nuleistoms, ir su Oliveriu Kauderiu atsiklaupiau iškilmingoje ir tylioje maldoje. Kai pakilome po maldos, abiems mums buvo atvertas toks regėjimas“ (History of the Church, 2:435).

1–10 Viešpats Jehova pasirodo šlovėje ir priima Kirtlando šventyklą kaip savo namus; 11–12 Atskirai pasirodo Mozė ir Elijas ir paveda savo raktus bei evangelijos laikotarpius; 13–16 Elija sugrįžta ir paveda savo evangelijos laikotarpio raktus, kaip žadėjo Malachijas.

1 aUždanga buvo nuimta nuo mūsų protų, ir mūsų supratimo bakys buvo atvertos.

2 Prieš save išvydome Viešpatį, stovintį ant sakyklos turėklo; ir po jo kojomis buvo gryno aukso grindinys, tarsi gintaro spalvos.

3 Jo aakys buvo tarsi ugnies liepsna; jo galvos plaukai buvo balti tarsi tyras sniegas; jo bveidas spindėjo skaisčiau už saulę; ir jo cbalsas buvo lyg didžių vandenų šniokštimas, būtent dJehovos balsas, sakantis:

4 Aš esu apirmasis ir paskutinysis; aš esu tas, kuris bgyvena, aš esu tas, kuris buvo nužudytas; aš esu jūsų cužtarėjas pas Tėvą.

5 Štai, jums aatleistos jūsų nuodėmės; jūs esate švarūs prieš mane; todėl pakelkite galvas ir džiūgaukite.

6 Tedžiūgauja jūsų brolių širdys, ir tedžiūgauja širdys visų mano žmonių, kurie visomis savo išgalėmis astatė šiuos namus mano vardui.

7 Nes štai, aš apriėmiau šiuos bnamus, ir čia bus mano vardas; ir šituose namuose aš apsireikšiu gailestingas savo žmonėms.

8 Taip, aš apasirodysiu savo tarnams ir kalbėsiu jiems savo paties balsu, jei mano žmonės laikysis mano įsakymų ir bnesuterš šių cšventų namų.

9 Taip, tūkstančių ir dešimčių tūkstančių širdys didžiai džiūgaus dėl apalaiminimų, kurie bus išlieti, ir bapdovanojimo, kuriuo mano tarnai buvo apdovanoti šiuose namuose.

10 Ir garsas apie šiuos namus pasklis į svetimas šalis, ir tai – pradžia palaiminimo, kuris bus aišlietas ant mano žmonių galvų. Būtent taip. Amen.

11 Po to, kai šis aregėjimas užsivėrė, mums vėl buvo atverti dangūs; ir priešais mus pasirodė bMozė, ir įteikė mums craktus dsurinkti Izraelį iš keturių žemės dalių ir atvesti dešimt genčių iš ešiaurinės žemės.

12 Po šito pasirodė aElijas ir pavedė Abraomo bevangelijos claikotarpį, sakydamas, kad per mus ir mūsų sėklą bus palaimintos visos kartos po mūsų.

13 Po to, kai šis regėjimas užsivėrė, mus pagavo kitas didis ir šlovingas regėjimas; nes prieš mus stojo pranašas aElija, kuris buvo bpaimtas į dangų neragavęs mirties, ir tarė:

14 Štai, visiškai suėjo laikas, apie kurį kalbėjo Malachijo burna – kad prieš ateinant didžiai ir baisiai Viešpaties dienai turi būti atsiųstas jis [Elija],

15 kad aatgręžtų tėvų širdis į vaikus ir vaikų – į tėvus, kad visa žemė nebūtų ištikta prakeiksmu, –

16 todėl šio evangelijos laikotarpio raktai įteikti į jūsų rankas; ir iš to jūs galite žinoti, kad ta didi ir baisi Viešpaties adiena arti, būtent prie durų.