Raštai
Doktrina ir Sandoros 122


122 Skyrius

Viešpaties žodis pranašui Džozefui Smitui, kai šis kalėjo Liberčio kalėjime, Misūrio valst., 1839 m. kovo mėn. (History of the Church, 3:300–301).

1–4 Žemės pakraščiai teirausis apie Džozefo Smito vardą; 5–7 Visi jo pavojai ir kančios suteiks jam patirties ir išeis į gera; 8–9 Žmogaus Sūnus nusileido žemiau viso to.

1 Žemės pakraščiai teirausis apie tavo avardą, ir kvailiai tyčiosis iš tavęs, ir pragaras siautės prieš tave;

2 tuo tarpu tyraširdžiai ir išmintingi, ir kilnūs, ir dori nuolat ieškos apatarimo ir įgaliojimo, ir palaiminimų iš po tavo rankos.

3 Ir tavo žmonės niekada neatsigręš prieš tave dėl išdavikų liudijimo.

4 Ir tu būsi gerbiamas, nors jų įtaka įstums tave į bėdą bei už grotų ir sienų; ir tik trumpa aakimirka, ir dėl tavo teisumo tavo balsas tavo priešams bus baisesnis už įniršusį bliūtą; ir tavo Dievas stovės šalia tavęs per amžių amžius.

5 Jei esi pašauktas pereiti per suspaudimą; jei esi pavojuose tarp netikrų brolių; jei esi pavojuose tarp plėšikų; jei esi pavojuose sausumoje ar jūroje;

6 jei esi kaltinamas visokiausiais netikrais kaltinimais; jei tavo priešai puola tave; jeigu jie atplėšia tave nuo tavo tėvo ir motinos, ir brolių, ir seserų bendrijos; ir jei su ištrauktu kalaviju tavo priešai atplėšia tave nuo tavo žmonos ir tavo vaikų krūtinės, ir jei tavo vyresnysis sūnus, nors jam tik šešeri, įsitvers tavo apdarų ir sakys: Mano tėve, mano tėve, kodėl tu negali likti su mumis? O mano tėve, ką tie žmonės darys tau? – ir jei tada jis bus kalaviju nustumtas nuo tavęs, ir tu būsi nutemptas į kalėjimą, ir tavo priešai slankios aplink tave kaip avilkai avinėlio kraujo;

7 ir jei būsi įmestas į duobę ar į žmogžudžių rankas, ir tau bus paskelbtas mirties nuosprendis; jei būsi įmestas į agelmę; jei sukilusios bangos susitelks prieš tave; jei siautulingi vėjai atsigręš prieš tave; jei dangūs sutelks juodumą ir visos stichijos susijungs pastoti kelią; ir, galiausiai, jei patys bpragaro nasrai plačiai išsižios tavęs praryti, žinok, mano sūnau, kad visa tai suteiks tau cpatirties ir išeis tau į gera.

8 Žmogaus aSūnus bnusileido žemiau viso to. Argi tu didesnis už jį?

9 Todėl laikykis savo kelio, ir kunigystė aliks su tavimi; nes bribos jiems yra nustatytos, jie negali peržengti. Tavo cdienos yra žinomos, ir tavo metų nebus atskaičiuota mažiau; todėl dnebijok to, ką gali padaryti žmogus, nes Dievas bus su tavimi per amžių amžius.