Raštai
Doktrina ir Sandoros 6


6 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Oliveriui Kauderiui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 m. balandžio mėn. (History of the Church, 1:32–35). 1829 m. balandžio 7 d. Oliveris Kauderis pradėjo savo kaip raštininko darbą, verčiant Mormono Knygą. Jis jau buvo gavęs dievišką apreiškimą apie tikrumą pranašo liudijimo apie plokšteles, ant kurių išraižytas Mormono Knygos metraštis. Pranašas per Urimus ir Tumimus pasiteiravo Viešpaties ir gavo šį atsakymą.

1–6 Viešpaties lauko darbininkai gauna išgelbėjimą; 7–13 Nėra dovanos didesnės už išgelbėjimo dovaną; 14–27 Liudijimas apie tiesą ateina Dvasios galia; 28–37 Žvelkite į Kristų ir nuolat darykite gera.

1 Didis ir anuostabus darbas netrukus prasidės žmonių vaikų labui.

2 Štai, aš esu Dievas; skirkite dėmesį mano ažodžiui, kuris gyvas ir galingas, baštresnis už dviašmenį kalaviją, atskiriantį sąnarius ir kaulų smegenis; todėl skirkite dėmesį mano žodžiams.

3 Štai, alaukas jau pabalęs pjūčiai; todėl kas nori pjauti, tas temosuoja savo pjautuvu iš visų jėgų ir tepjauna, kol dar diena, kad galėtų susikrauti savo sielai nesibaigiantį išgelbėjimą Dievo karalystėje.

4 Taip, kas amosuos savo pjautuvu ir pjaus, tas yra Dievo pašauktas.

5 Todėl, jei manęs aprašysite, gausite; jei belsite, jums bus atidaryta.

6 Dabar, kadangi jūs prašėte, štai, aš jums sakau: laikykitės mano įsakymų ir asiekite įgyvendinti ir įtvirtinti bSionės reikalą;

7 aieškokite ne bturtų, bet cišminties, ir štai, Dievo dslėpiniai bus jums atskleisti, ir tada būsite padaryti turtingi. Štai, tas, kuris turi eamžinąjį gyvenimą, yra turtingas.

8 Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: būtent tai, ko tu nori iš manęs, bus tau; ir jei nori, tu būsi priemonė daryti daug gera šioje kartoje.

9 Neskelbk šiai kartai nieko kita, kaip tik aatgailą; laikykis mano įsakymų ir padėk įgyvendinti mano darbą pagal mano įsakymus, ir tu būsi palaimintas.

10 Štai tu turi dovaną ir esi palaimintas dėl savo dovanos. Atmink, kad ji yra ašventa ir ateina iš aukštybių;

11 ir jei ateirausies, tu sužinosi didžius ir nuostabius bslėpinius; todėl naudokis savo cdovana, kad galėtum išsiaiškinti slėpinius, idant daugelį galėtum atvesti į tiesos pažinimą, taip, dįtikinti juos jų kelių klaidingumu.

12 Apie savo dovaną nesakyk niekam, išskyrus tuos, kurie yra tavo tikėjimo. Nejuokauk su tuo, kas ašventa.

13 Jei darysi gera, taip, ir aišliksi bištikimas iki cgalo, tu būsi išgelbėtas Dievo karalystėje, kas yra didžiausia iš visų Dievo dovanų; nes nėra dovanos didesnės už dišgelbėjimo dovaną.

14 Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: palaimintas esi už tai, ką padarei; nes tu ateiravaisi manęs; ir štai, kiek kartų manęs teiravaisi, tiek kartų gavai mano Dvasios pamokymų. Jeigu ne tai, tu nebūtum atėjęs ten, kur dabar esi.

15 Štai, tu žinai, kad manęs teiravaisi ir aš aapšviečiau tau protą; ir dabar aš sakau tau tai, kad žinotum, jog buvai apšviestas tiesos Dvasia;

16 taip, sakau tau, kad žinotum, jog nėra nieko kito, išskyrus Dievą, kas ažino tavo mintis ir bširdies ketinimus.

17 Sakau tau tai kaip liudijimą tau, kad žodžiai, arba darbas, kurį rašei, yra atikri.

18 Todėl būk astropus; ištikimai bstovėk šalia mano tarno Džozefo, kokiose sunkiose aplinkybėse dėl žodžio jis bebūtų.

19 Įspėk jį dėl jo klaidų ir taip pat priimk jo įspėjimus. Būk kantrus; būk rimtas; būk susivaldantis; turėk kantrybės, tikėjimo, vilties ir tikrosios meilės.

20 Štai, tu esi Oliveris, ir aš kalbėjau tau, kadangi to norėjai; todėl akraukis šiuos žodžius savo širdyje. Ištikimai ir stropiai laikykis Dievo įsakymų, ir aš apglėbsiu tave savo meilės rankomis.

21 Štai, aš esu Jėzus Kristus, Dievo aSūnus. Aš esu tas, kuris atėjo pas bsavuosius, ir savieji manęs nepriėmė. Aš esu cšviesa, kuri šviečia dtamsoje, ir tamsa jos nesuvokia.

22 Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei nori papildomo liudijimo, atsimink tą naktį, kada šaukeisi manęs savo širdimi, kad galėtum ažinoti tiesą apie šiuos dalykus.

23 Argi aš nekalbėjau aramybės tavo protui tuo klausimu? Kokį didesnį bliudijimą tu gali gauti, nei liudijimą iš Dievo?

24 Ir dabar, štai, tu gavai liudijimą; nes jei aš tau pasakiau tai, ko nežino nė vienas žmogus, argi tu negavai liudijimo?

25 Ir štai, aš suteikiu tau dovaną, jei to nori iš manęs, – aversti lygiai kaip mano tarnas Džozefas.

26 Iš tiesų, iš tiesų sakau tau, kad yra ametraščiai, kuriuose yra daug mano evangelijos, kurie buvo sulaikyti dėl žmonių bnelabumo.

27 Ir dabar aš įsakau tau, kad jei tavo norai geri – nori krautis lobį danguje – tai, panaudodamas savo dovaną, padėk išnešti į šviesą tas mano aRaštų dalis, kurios buvo paslėptos dėl nedorybės.

28 Ir dabar, štai, aš duodu tau ir taip pat savo tarnui Džozefui šios dovanos, kuri išneš į šviesą šią tarnystę, raktus; ir dviejų ar trijų aliudytojų burna bus patvirtintas kiekvienas žodis.

29 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jeigu jie atmes mano žodžius ir šią mano evangelijos bei tarnystės dalį, palaiminti jūs, nes jie negali padaryti jums daugiau nei man.

30 Ir net jeigu jie apadarytų jums taip, kaip padarė man, palaiminti jūs, nes jūs bgyvensite su manimi cšlovėje.

31 Bet jeigu jie aneatmes mano žodžių, patvirtintų bliudijimu, kuris bus duotas, palaiminti jie, ir tada jūs džiaugsitės savo darbų vaisiais.

32 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kaip sakiau savo mokiniams: kur du ar trys asusirinkę mano vardu vienu klausimu, štai, ten aš būsiu btarp jų – lygiai taip aš esu tarp jūsų.

33 aNebijokite daryti gera, mano sūnūs, nes ką bsėjate, tą ir pjausite; todėl, jei sėjate gera, jūs ir pjausite gera kaip savo atlygį.

34 Todėl nebijok, mažoji kaimene; darykite gera; tegul nors žemė ir pragaras susivienija prieš jus; nes jeigu jūs pastatyti ant mano auolos, jie negali nugalėti.

35 Štai, aš nepasmerkiu jūsų; eikite ir daugiau anebenusidėkite; rimtai dirbkite darbą, kurį jums įsakiau.

36 Dėl kiekvienos minties ažvelkite į mane; neabejokite, nebijokite.

37 aŽvelkite į žaizdas mano šone ir taip pat į bvinių žymes mano rankose ir kojose; būkite ištikimi, laikykitės mano įsakymų, ir jūs cpaveldėsite ddangaus karalystę. Amen.