Raštai
Doktrina ir Sandoros 71


71 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Hairame, Ohajo valst., 1831 m. gruodžio 1 d. (History of the Church, 1:238–239). Pranašas toliau vertė Bibliją, raštininkaujant Sidniui Rigdonui, kol buvo gautas šis apreiškimas, dėl kurio tai buvo laikinai atidėta, kad jie galėtų įvykdyti jame duotą nurodymą. Broliai turėjo eiti pamokslauti, kad nuramintų nedraugiškus jausmus, įsiliepsnojusius prieš Bažnyčią dėl to, kad Ezra Būtas, kuris atsimetė, išspausdino laikraštyje eilę straipsnių.

1–4 Džozefas Smitas ir Sidnis Rigdonas išsiunčiami skelbti evangelijos; 5–11 Šventųjų priešai bus pergalėti.

1 Štai, taip sako Viešpats jums, mano tarnai Džozefai Smitai jaunesnysis ir aSidni Rigdonai – kad iš tiesų atėjo laikas, kai man reikalinga ir būtina, kad jūs atvertumėte savo burnas bskelbti mano evangeliją, karalystės dalykus, aiškindami iš Raštų jos cslėpinius, pagal tą Dvasios ir galios dalelę, kuri bus jums duota pagal mano valią.

2 Iš tiesų sakau jums: skelbkite pasauliui aplinkinėse srityse ir taip pat bažnyčioje, kurį laiką, net kol jums bus pranešta.

3 Tai iš tiesų laikina misija, kurią aš jums skiriu.

4 Todėl darbuokitės mano vynuogyne. Šaukite žemės gyventojams ir liudykite, ir paruoškite kelią įsakymams ir apreiškimams, kurie ateis.

5 Dabar, štai tai yra išmintis; kas skaito, atesupranta ir taip pat btepriima;

6 nes tam, kuris priima, bus duodama agausiau, būtent galios.

7 Todėl apergalėkite savo priešus; iškvieskite juos bsusitikti su jumis tiek viešai, tiek asmeniškai, ir jei būsite ištikimi, jų gėda bus padaryta akivaizdi.

8 Taigi, tegul jie išdėsto savo stiprius argumentus prieš Viešpatį.

9 Iš tiesų, taip jums sako Viešpats: joks prieš jus padarytas aginklas nebus sėkmingas;

10 ir jei koks žmogus pakels savo balsą prieš jus, jis bus sutriuškintas man tinkamu metu.

11 Todėl laikykitės mano įsakymų; jie yra tikri ir patikimi. Būtent taip. Amen.