Raštai
Doktrina ir Sandoros 3


3 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1828 m. liepos mėn. dėl Mormono Knygos pradinės dalies, vadinamos Lehio knyga, vertimo rankraščio 116 puslapių praradimo. Šiuos puslapius pranašas nenorom patikėjo Martinui Harisui, kuris trumpą laiką tarnavo raštininku verčiant Mormono Knygą. Apreiškimas duotas per Urimus ir Tumimus (History of the Church, 1:21–23). (Žr. 10 skyrių.)

1–4 Viešpaties kelias – vienas amžinas ratas; 5–15 Džozefas Smitas privalo atgailauti arba praras vertimo dovaną; 16–20 Mormono Knyga išeina, kad išgelbėtų Lehio sėklą.

1 Dievo adarbai, planai ir tikslai negali būti sužlugdyti, nė pavirsti nieku.

2 Nes aDievas nevaikšto kreivais takais ir nesuka dešinėn ar kairėn, ir nenukrypsta nuo to, ką pasakė; taigi jo takai tiesūs, ir jo bkelias – vienas amžinas ratas.

3 Atmink, atmink, kad žlunga ne Dievo adarbas, o žmonių darbas;

4 nes nors žmogus gautų daug apreiškimų ir turėtų galią atlikti daug galingų darbų, bet jeigu jis agiriasi savo paties jėga ir laiko nieku Dievo bpatarimus, ir seka savo paties valios ir ckūniškų norų nurodymais, jis būtinai puls ir užsitrauks teisiojo Dievo dkerštą.

5 Štai, tau buvo patikėti šie dalykai; bet kokie griežti buvo tau duoti įsakymai; taip pat atsimink tau duotus pažadus, jeigu nebūtum jų pažeidęs.

6 Ir štai, kaip dažnai tu apažeidinėjai Dievo įsakymus bei įstatymus ir toliau leidaisi bįtikinamas žmonių.

7 Nes štai, neturėjai abijoti žmogaus labiau nei Dievo. Nors žmonės laiko už nieką Dievo patarimus ir bniekina jo žodžius,

8 tačiau tu turėjai būti ištikimas; ir jis būtų ištiesęs savo ranką ir sustiprinęs tave prieš visas ugningas apriešininko bstrėles; ir jis būtų buvęs su tavimi kiekvienu cnelaimės metu.

9 Štai, tu esi Džozefas ir buvai išrinktas atlikti Viešpaties darbą, bet dėl prasižengimo, jei nebudėsi, tu pulsi.

10 Bet atmink, Dievas yra gailestingas; todėl atgailauk dėl to, ką padarei priešingai tau duotam mano įsakymui, ir tu vis dar esi išrinktas, ir vėl pašauktas į darbą.

11 Jei šito nepadarysi, būsi paliktas ir tapsi kaip kiti žmonės, ir daugiau nebeturėsi dovanos.

12 Ir perduodamas tai, ką Dievas buvo davęs tau regėti ir įgalinęs aišversti, tu perdavei tai, kas šventa, į nelabo bvyro rankas,

13 kuris palaikė nieku Viešpaties patarimus ir sulaužė švenčiausius pažadus, duotus Dievo akivaizdoje, ir pasikliovė savo paties nuomone, ir agyrėsi savo paties išmintimi.

14 Ir tai yra priežastis, dėl kurios tu laikinai praradai savo privilegijas, –

15 nes nuo pat pradžių tu leidai, kad tavo avadovo patarimas būtų trypiamas.

16 Nepaisant to, mano darbas žengs pirmyn, nes kaip pažinimas apie aGelbėtoją atėjo į pasaulį per žydų bliudijimą, taip cpažinimas apie Gelbėtoją ateis ir mano žmonėms –

17 ir anefitams, ir jokūbitams, ir juozapitams, ir zoramitams – per jų tėvų liudijimą.

18 Ir šis aliudijimas ateis blamanitams, lemuelitams ir izmaelitams, kurie cnusirito į netikėjimą dėl nedorybės savo tėvų, kuriems Viešpats leido dsunaikinti jų brolius, nefitus, dėl pastarųjų nedorybių ir bjaurysčių.

19 Ir štai šios aplokštelės, kuriose yra šie metraščiai, išsaugotos būtent btam, kad būtų išpildyti Viešpaties cpažadai, kuriuos jis davė savo žmonėms;

20 ir kad alamanitai galėtų ateiti į savo tėvų pažinimą, ir kad galėtų žinoti Viešpaties pažadus, ir kad galėtų btikėti evangelija ir cpasikliauti Jėzaus Kristaus nuopelnais, ir būti dpašlovinti per tikėjimą jo vardu, ir kad per savo atgailą būtų išgelbėti. Amen.