Raštai
Doktrina ir Sandoros 82


82 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Džeksono apygardoje, Misūrio valst., 1832 m. balandžio 26 d. (History of the Church, 1:267–269). Tai įvyko per visuotinę Bažnyčios tarybą, kurioje pranašas Džozefas Smitas buvo palaikytas kaip Aukštosios Kunigystės Prezidentas. Į šią pareigybę jis buvo įšventintas anksčiau, aukštųjų kunigų, vyresniųjų ir narių konferencijoje, įvykusioje Amherste, Ohajo valst., 1832 m. sausio 25 d. (žr. DS 75 sk. įvadą). Anksčiau, norint nuslėpti paminėtų asmenų tikruosius vardus, šis apreiškimas buvo spausdinamas su pakeistais vardais (žr. DS 78 sk. įvadą).

1–4 Kur daug duota, daug ir reikalaujama; 5–7 Pasaulyje viešpatauja tamsa; 8–13 Viešpats yra susaistytas, kai mes darome, ką jis sako; 14–18 Sionė turi augti grožiu ir šventumu; 19–24 Kiekvienas žmogus turi siekti naudos savo artimui.

1 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, mano tarnai, kad kiek jūs aatleidote vienas kitam jūsų nusižengimus, tiek ir aš, Viešpats, jums atleidžiu.

2 Tačiau tarp jūsų yra tokių, kurie nepaprastai nusidėjo; taip, būtent avisi jūs nusidėjote; bet iš tiesų sakau jums: nuo šiol saugokitės ir susilaikykite nuo nuodėmės, kad ant jūsų galvų neužgriūtų skaudūs teismai.

3 Nes iš to, kuriam adaug duota, daug ir breikalaujama; ir tas, kuris cnusideda prieš didesnę dšviesą, gaus didesnį pasmerkimą.

4 Jūs šaukiatės mano vardo dėl aapreiškimų, ir aš jums juos duodu; ir kiek nesilaikote mano žodžių, kuriuos jums duodu, tiek tampate prasižengėliais; ir bteisingumas bei teismas yra bausmė, pridėta prie mano įstatymo.

5 Todėl tai, ką sakau vienam, sakau visiems: abudėkite, nes bpriešininkas plečia savo valdas, ir ctamsa viešpatauja;

6 ir Dievo pyktis įsidega prieš žemės gyventojus; ir niekas nedaro gera, nes visi nuklydo nuo akelio.

7 Ir dabar, iš tiesų sakau jums: aš, Viešpats, nekaltinsiu jus jokia anuodėme; eikite savo keliais ir daugiau nebenusidėkite; bet tai sielai, kuri nusideda, sugrįš ir ankstesnės bnuodėmės, – sako Viešpats jūsų Dievas.

8 Ir dar, sakau jums: aš duodu jums anaują įsakymą, idant suprastumėte mano valią jums;

9 arba, kitais žodžiais, duodu jums nurodymus, kaip turite aelgtis priešais mane, kad tai būtų jūsų išgelbėjimui.

10 Aš, Viešpats, esu aįpareigotas, kai jūs darote, ką aš sakau; bet kai nedarote, ką aš sakau, netenkate pažado.

11 Todėl iš tiesų sakau jums, kad mano tarnams Edvardui Partridžui ir Njuelui K. Vitniui, A. Sidniui Gilbertui ir Sidniui Rigdonui, ir mano tarnui Džozefui Smitui, ir Džonui Vitmeriui, ir Oliveriui Kauderiui, ir V. V. Felpsui, ir Martinui Harisui reikalinga visiems adrauge įsipareigoti savo atitinkamuose prievaizdavimuose pasižadėjimu ir sandora, – kurių negalima sulaužyti prasižengimu, tuoj pat neužsitraukiant teismo, –

12 tvarkyti vargšų reikalus ir visa kita, kas susiję su vyskupavimu, tiek Sionės, tiek ir Kirtlando žemėje;

13 nes aš pašvenčiau Kirtlando žemę man tinkamu metu Aukščiausiojo šventųjų labui ir Sionės akuolui.

14 Nes Sionė turi augti grožiu ir šventumu; jos ribos turi būti išplėstos; jos kuolai turi būti sustiprinti; taip, iš tiesų sakau jums: aSionė turi pakilti ir apsirengti savo bgražiaisiais apdarais.

15 Todėl aš jums duodu šį įsakymą, kad įsipareigotumėte šia sandora, ir tai bus padaryta pagal Viešpaties įstatymus.

16 Štai, čia taip pat mano išmintis jūsų labui.

17 Ir jūs turite būti alygūs, arba kitais žodžiais, jūs turite turėti lygias teises į turtą, kad galėtumėte gerai tvarkyti savo prievaizdavimų reikalus, kiekvienas žmogus pagal savo norus ir savo reikmes, kiek jo norai teisingi;

18 ir visa tai – gyvojo Dievo bažnyčios labui, kad kiekvienas žmogus vystytų savo atalentą, kad kiekvienas žmogus įgytų kitus talentus, taip, netgi šimteriopai, idant tai būtų įmesta į Viešpaties bsandėlį, idant taptų visos bažnyčios bendra nuosavybe –

19 kiekvienas žmogus siekdamas naudos savo artimui ir viską darydamas su aakimi, pašvęsta vien Dievo šlovei.

20 Šią atvarką aš paskyriau būti nesibaigiančia tvarka jums ir jūsų darbo tęsėjams, kiek nenusidedate.

21 O su siela, kuri nusideda šiai sandorai ir užkietina prieš ją savo širdį, bus pasielgta pagal mano bažnyčios įstatymus, ir ji bus perduota Šėtono asmūgiams iki išpirkimo dienos.

22 Ir dabar, iš tiesų sakau jums, ir tai išmintis: neteisiąja mamona darykite sau draugų, ir jie jūsų nesunaikins.

23 Teismą palikite man vienam, nes jis mano, ir aš aatmokėsiu. Ramybė jums; mano palaiminimai tepasilieka su jumis.

24 Nes tikrai akaralystė vis dar jūsų ir bus per amžius, jeigu jūs neatpulsite nuo savo tvirtumo. Būtent taip. Amen.