Raštai
Doktrina ir Sandoros 99


99 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Džonui Mardokui 1832 m. rugpjūčio mėn. Hairame, Ohajo valstijoje. Nors vėlesnieji Doktrinos ir Sandorų leidimai, pradedant 1876 m., šį apreiškimą pateikdavo kaip gautą Kirtlande 1833 m. rugpjūčio mėnesį, teisingą informaciją patvirtina ankstesnieji leidimai ir kiti istoriniai užrašai.

1–8 Džonas Mardokas pašaukiamas skelbti evangeliją, ir tie, kurie priima jį, priima Viešpatį ir susilauks gailestingumo.

1 Štai, taip sako Viešpats mano tarnui Džonui Mardokui: Tu esi pašauktas eiti į rytines šalis iš namų į namus, iš kaimo į kaimą ir iš miesto į miestą skelbti mano nesibaigiančią evangeliją jų gyventojams vidur persekiojimo ir nelabumo.

2 Ir kas priima tave, priima mane; ir tu turėsi galią skelbti mano žodį su mano Šventosios Dvasios pasireiškimu.

3 Ir kas priima tave kaip mažas vaikelis, priima mano karalystę; ir palaiminti jie, nes susilauks gailestingumo.

4 Ir kas tik atstumia tave, tą atstums mano Tėvas ir jo namai; ir tu nuošaliai pakelėje nusivalysi kojas liudijimui prieš juos.

5 Ir štai, aš greitai ateinu į teismą, kad visus įtikinčiau dėl jų bedieviškų darbų, kuriuos jie padarė prieš mane, kaip apie mane parašyta Raštų ritinyje.

6 Ir dabar, iš tiesų sakau tau, kad nereikalinga, jog tu eitum, kol tavo vaikai nebus aprūpinti ir maloniai išsiųsti pas Sionės vyskupą.

7 Ir po kelių metų, jei norėsi iš manęs, tu taip pat galėsi vykti į gerąją žemę, užimti savo paveldo;

8 jei ne, tu toliau skelbsi mano evangeliją, kol būsi paimtas. Amen.