Raštai
Doktrina ir Sandoros 99


99 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Džonui Mardokui 1832 m. rugpjūčio mėn. Hairame, Ohajo valstijoje. Nors vėlesnieji Doktrinos ir Sandorų leidimai, pradedant 1876 m., šį apreiškimą pateikdavo kaip gautą Kirtlande 1833 m. rugpjūčio mėnesį, teisingą informaciją patvirtina ankstesnieji leidimai ir kiti istoriniai užrašai.

1–8 Džonas Mardokas pašaukiamas skelbti evangeliją, ir tie, kurie priima jį, priima Viešpatį ir susilauks gailestingumo.

1 Štai, taip sako Viešpats mano tarnui Džonui Mardokui: Tu esi pašauktas eiti į rytines šalis iš namų į namus, iš kaimo į kaimą ir iš miesto į miestą skelbti mano nesibaigiančią evangeliją jų gyventojams vidur apersekiojimo ir nelabumo.

2 Ir kas apriima tave, priima mane; ir tu turėsi galią skelbti mano žodį su mano Šventosios Dvasios bpasireiškimu.

3 Ir kas priima tave akaip mažas vaikelis, priima mano bkaralystę; ir palaiminti jie, nes susilauks cgailestingumo.

4 Ir kas tik atstumia tave, tą aatstums mano Tėvas ir jo namai; ir tu nuošaliai pakelėje nusivalysi bkojas liudijimui prieš juos.

5 Ir štai, aš greitai aateinu į bteismą, kad visus įtikinčiau dėl jų bedieviškų darbų, kuriuos jie padarė prieš mane, kaip apie mane parašyta Raštų ritinyje.

6 Ir dabar, iš tiesų sakau tau, kad nereikalinga, jog tu eitum, kol tavo vaikai nebus aprūpinti ir maloniai išsiųsti pas Sionės vyskupą.

7 Ir po kelių metų, jei norėsi iš manęs, tu taip pat galėsi vykti į gerąją žemę, užimti savo paveldo;

8 jei ne, tu toliau skelbsi mano evangeliją, akol būsi paimtas. Amen.