Raštai
Doktrina ir Sandoros 36


36 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Edvardui Partridžui prie Fajeto, Niujorko valst., 1830 m. gruodžio mėn. (History of the Church, 1:131). (Žr. 35 skyriaus įvadą). Pranašas sakė, kad Edvardas Partridžas „buvo dievotumo modelis ir vienas iš Viešpaties didžių vyrų“ (History of the Church, 1:128).

1–3 Sidnio Rigdono ranka Viešpats uždeda savo ranką ant Edvardo Partridžo; 4–8 Kiekvienas vyras, kuris priima evangeliją ir kunigystę, turi būti pašauktas eiti ir pamokslauti.

1 Taip sako Viešpats Dievas, Izraelio Galingasis: Štai, aš sakau tau, mano tarne Edvardai, kad esi palaimintas, ir tavo nuodėmės tau atleistos, ir tu esi pašauktas skelbti mano evangeliją lyg trimito balsu;

2 ir aš uždėsiu savo ranką ant tavęs savo tarno Sidnio Rigdono ranka, ir tu gausi mano Dvasią, Šventąją Dvasią, būtent Guodėją, kuris mokys tave taikingų karalystės dalykų.

3 Ir tu skelbsi tai garsiu balsu, sakydamas: Osana, tebūna palaimintas aukščiausiojo Dievo vardas.

4 Ir dabar duodu tau visų žmonių atžvilgiu šį pašaukimą ir įsakymą,

5 kad visi, kurie ateis pas mano tarnus Sidnį Rigdoną ir Džozefą Smitą jaunesnįjį, priimdami šį pašaukimą ir įsakymą, bus įšventinti ir išsiųsti skelbti tautose nesibaigiančios evangelijos,

6 šaukdami atgailą, sakydami: Gelbėkitės iš šitos iškrypusios kartos ir išeikite iš ugnies, bjaurėdamiesi net kūnu sutepto apdaro.

7 Ir mano bažnyčios vyresniesiems bus duotas šis įsakymas tam, kad kiekvienas vyras, kuris priims jį visa širdimi, galėtų būti įšventintas ir išsiųstas taip, kaip aš pasakiau.

8 Aš esu Jėzus Kristus, Dievo Sūnus; todėl susijuoskite strėnas, ir aš staiga ateisiu į savo šventyklą. Būtent taip. Amen.