Raštai
Doktrina ir Sandoros 36
Išnašos

Hide Footnotes

Tema

36 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Edvardui Partridžui prie Fajeto, Niujorko valst., 1830 m. gruodžio mėn. (History of the Church, 1:131). (Žr. 35 skyriaus įvadą). Pranašas sakė, kad Edvardas Partridžas „buvo dievotumo modelis ir vienas iš Viešpaties didžių vyrų“ (History of the Church, 1:128).

1–3 Sidnio Rigdono ranka Viešpats uždeda savo ranką ant Edvardo Partridžo; 4–8 Kiekvienas vyras, kuris priima evangeliją ir kunigystę, turi būti pašauktas eiti ir pamokslauti.

1 Taip sako Viešpats Dievas, Izraelio aGalingasis: Štai, aš sakau tau, mano tarne bEdvardai, kad esi palaimintas, ir tavo nuodėmės tau atleistos, ir tu esi pašauktas skelbti mano evangeliją lyg trimito balsu;

2 ir aš uždėsiu savo aranką ant tavęs savo tarno Sidnio Rigdono ranka, ir tu gausi mano Dvasią, Šventąją Dvasią, būtent bGuodėją, kuris mokys tave ctaikingų karalystės dalykų.

3 Ir tu skelbsi tai garsiu balsu, sakydamas: Osana, tebūna palaimintas aukščiausiojo Dievo vardas.

4 Ir dabar duodu tau visų žmonių atžvilgiu šį pašaukimą ir įsakymą,

5 kad visi, kurie ateis pas mano tarnus Sidnį Rigdoną ir Džozefą Smitą jaunesnįjį, priimdami šį pašaukimą ir įsakymą, bus aįšventinti ir išsiųsti bskelbti tautose nesibaigiančios evangelijos,

6 šaukdami atgailą, sakydami: aGelbėkitės iš šitos iškrypusios kartos ir išeikite iš ugnies, bjaurėdamiesi net kūnu sutepto bapdaro.

7 Ir mano bažnyčios vyresniesiems bus duotas šis įsakymas tam, kad kiekvienas vyras, kuris priims jį visa širdimi, galėtų būti įšventintas ir išsiųstas taip, kaip aš pasakiau.

8 Aš esu Jėzus Kristus, Dievo Sūnus; todėl susijuoskite strėnas, ir aš staiga ateisiu į savo ašventyklą. Būtent taip. Amen.