Raštai
Doktrina ir Sandoros 24


24 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Oliveriui Kauderiui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1830 m. liepos mėn. (History of the Church, 1:101–103). Nors nuo Bažnyčios įkūrimo praėjo mažiau kaip keturi mėnesiai, persekiojimas pasidarė nuožmus, ir saugumo sumetimais vadovai turėjo dalinai slapstytis. Tuo metu ir duoti šie trys apreiškimai jiems sustiprinti, padrąsinti ir pamokyti.

1–9 Džozefas Smitas pašauktas versti, pamokslauti ir aiškinti Raštus; 10–12 Oliveris Kauderis pašauktas skelbti evangeliją; 13–19 Apreikštas įstatymas, susijęs su stebuklais, prakeiksmais, dulkių nusikratymu nuo kojų ir ėjimu be piniginės ar kelionmaišio.

1 Štai, tu buvai pašauktas ir išrinktas rašyti Mormono Knygą ir mano tarnystėn; ir aš iškėliau tave iš tavo suspaudimų ir patariau tau, tad esi išvaduotas iš visų savo priešų ir išvaduotas nuo Šėtono galių ir iš tamsos!

2 Tačiau esi nepateisinamas dėl savo aprasižengimų; tačiau eik ir daugiau nebenusidėk.

3 aIšaukštink savo pareigybę; ir kai apsėsi savo laukus ir juos apsaugosi, skubiai keliauk į bažnyčią bKolzvilyje, Fajete ir Mančesteryje, ir jie cparems tave; ir aš juos palaiminsiu tiek dvasiškai, tiek laikinai;

4 bet jeigu jie tavęs nepriims, užuot palaiminęs aš siųsiu jiems prakeiksmą.

5 Ir tu toliau šauksiesi Dievo mano vardu ir rašysi tai, ką tau duos aGuodėjas, ir aiškinsi visus Raštus bažnyčiai.

6 Ir tą pat akimirką bus tau duota, ką akalbėti bei rašyti, ir jie klausys to, arba užuot palaiminęs aš siųsiu jiems prakeiksmą.

7 Nes tu visą savo atarnystę pašvęsi Sionei; ir tame turėsi stiprybės.

8 Būk akantrus bsuspaudimuose, nes jų patirsi daug; bet cištverk juos, nes, štai, aš esu su tavimi, net iki tavo dienų dpabaigos.

9 O laikinuosiuose darbuose tu neturėsi stiprybės, nes tai ne tavo pašaukimas. Rūpinkis savo apašaukimu ir turėsi kuo išaukštinti savo pareigybę ir išaiškinti visus Raštus; ir toliau uždėjinėk rankas ir patvirtink bažnyčias.

10 Ir tavo brolis Oliveris toliau neš mano vardą priešais pasaulį ir taip pat bažnyčiai. Ir jis nemanys, kad jis gali pakankamai pasakyti mano reikalu; ir štai, aš su juo iki galo.

11 Manyje jis turės šlovę, o ne iš savęs, ar tai būtų silpnume, ar stiprybėje, ar nelaisvėje, ar laisvėje;

12 ir visada ir visur jis atvers savo burną ir askelbs mano evangeliją lyg btrimito balsu, ir dieną, ir naktį. Ir aš jam duosiu tokią stiprybę, kokios žmonės dar nežinojo.

13 Neprašykite astebuklų, nebent aš bįsakyčiau, išskyrus cvelnių dišvarymą, ligonių egydymą ir prieš fnuodingas gyvates, ir prieš mirtinus nuodus;

14 ir ato jūs nedarysite, nebent jūsų paprašys tie, kurie to nori, kad išsipildytų Raštai; nes jūs elgsitės pagal tai, kas parašyta.

15 Ir į kokią vietą abenueisite, ir jūsų nepriims mano vardu, užuot palaiminę palikite prakeiksmą, nusikratydami bdulkes nuo savo kojų prieš juos, kaip liudijimą, ir pakelėje nusivalydami kojas.

16 Ir bus taip, jog kiekvieną, kuris prieš jus pakels savo ranką smurtaudamas, jūs mano vardu įsakysite ištikti, ir štai, aš juos ištiksiu pagal jūsų žodžius man tinkamu metu.

17 Ir kiekvienas, kuris su tavimi bylinėsis, bus pasmerktas įstatymo.

18 Ir tu neimsi nei apiniginės, nei kelionmaišio, nei lazdų, nei dviejų apsiaustų, nes reikiamą valandą bažnyčia tau duos, ko tau reikia, kas dėl maisto ir drabužių, ir batų, ir pinigų, ir kelionmaišio.

19 Nes tu pašauktas agenėti mano vynuogyną didžiu genėjimu, taip, būtent paskutinį kartą; taip, ir taip pat visi, kuriuos tu bįšventinai; ir jie elgsis būtent pagal šį modelį. Amen.