Raštai
Doktrina ir Sandoros 96


96 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. birželio 4 d., parodantis Sionės miesto arba kuolo tvarką, kaip pavyzdį šventiesiems Kirtlande (History of the Church, 1:352–353). Tai įvyko per aukštųjų kunigų konferenciją, ir pagrindinis svarstomas klausimas buvo kai kurių Bažnyčios žemių prie Kirtlando, žinomų kaip Frenčo ūkis, perdavimas. Kadangi konferencija negalėjo sutarti, kas turėtų būti atsakingas už ūkį, visi sutiko dėl šito reikalo teirautis Viešpaties.

1 Sionės Kirtlando kuolas turi būti padarytas stiprus; 2–5 Paveldus šventiesiems turi dalinti vyskupas; 6–9 Džonas Džonsonas turi būti vienybės tvarkos narys.

1 Štai, sakau jums: čia išmintis, kurios dėka galėsite sužinoti, kaip pasielgti dėl šio reikalo, nes man reikalinga, kad šis akuolas, kurį aš įsteigiau vardan Sionės stiprybės, būtų padarytas stiprus.

2 Todėl tegul mano tarnas Njuelas K. Vitnis būna atsakingas už tą jūsų minimą vietą, kurioje aš ketinu statyti savo šventus namus.

3 Ir dar, tegul ji bus padalinta į sklypus pagal išmintį, paveldų ieškančiųjų labui, kaip tarp savęs nuspręsite taryboje.

4 Todėl būkite atidūs, kad sužiūrėtumėte šį reikalą ir tą dalį, kuri yra būtina mano atvarkos labui, kad mano žodis būtų nešamas žmonių vaikams.

5 Nes štai, iš tiesų sakau jums: man svarbiausia, kad mano žodis eitų žmonių vaikams, siekiant sušvelninti žmonių vaikų širdis jūsų labui. Būtent taip. Amen.

6 Ir dar, iš tiesų sakau jums: mano akimis, tai išmintinga ir reikalinga, kad mano tarnas Džonas Džonsonas, kurio atnašą aš priėmiau ir kurio maldas išgirdau, kuriam duodu amžinojo gyvenimo pažadą tiek, kiek nuo šiol jis laikysis mano įsakymų, –

7 nes jis yra aJuozapo palikuonis ir jo tėvams duoto pažado palaiminimų dalininkas –

8 iš tiesų sakau jums: man reikalinga, kad jis taptų tvarkos nariu, idant padėtų nešti mano žodį žmonių vaikams.

9 Todėl jūs įšventinsite jį į šį palaiminimą, ir jis stropiai stengsis panaikinti skolas, slegiančias jūsų paminėtus namus, kad jis galėtų juose gyventi. Būtent taip. Amen.