Raštai
Doktrina ir Sandoros 86


86 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1832 m. gruodžio 6 d. (History of the Church, 1:300). Šis apreiškimas gautas, kai pranašas peržiūrinėjo ir redagavo Biblijos vertimo rankraštį.

1–7 Viešpats atskleidžia palyginimo apie kviečius ir rauges prasmę; 8–11 Jis išaiškina kunigystės palaiminimus, kuriuos gauna teisėti paveldėtojai pagal kūną.

1 Iš tiesų, taip sako Viešpats jums, mano tarnai, dėl apalyginimo apie kviečius ir apie rauges:

2 Štai, iš tiesų sakau: laukas buvo pasaulis, o apaštalai buvo sėklos sėjėjai;

3 ir jiems užmigus, didysis bažnyčios persekiotojas, atsimetėlis, paleistuvis, būtent aBabilonė, kuri verčia visas tautas gerti iš jos taurės, kurių širdyse sėdi priešas, būtent Šėtonas, kad valdytų, – štai jis sėja rauges; todėl raugės užgožia kviečius ir išvaro bbažnyčią į tyrus.

4 Bet štai, apaskutinėmis dienomis, būtent dabar, kai Viešpats pradeda išnešti žodį, ir kyla želmuo, bet dar gležnas –

5 štai, iš tiesų sakau jums, kad aangelai dieną naktį šaukia Viešpačiui, pasiruošę ir laukdami, kad būtų pasiųsti bnupjauti laukų;

6 bet Viešpats sako jiems: Neraukite raugių, kol želmuo dar gležnas (nes iš tiesų jūsų tikėjimas silpnas), kad nesunaikintumėte ir kviečių.

7 Todėl tegul kviečiai ir raugės auga kartu, kol derlius visiškai subręs; tada pirmiausia išrinkite kviečius iš raugių tarpo, ir po kviečių surinkimo, štai, raugės surištos į pėdelius ir laukas lieka sudeginimui.

8 Todėl taip Viešpats sako jums, kuriems akunigystė išliko per jūsų tėvų liniją –

9 nes jūs esate teisėti apaveldėtojai pagal kūną ir buvote bpaslėpti nuo pasaulio su Kristumi Dieve –

10 todėl jūsų gyvybė ir kunigystė išliko ir būtinai turi išlikti per jus ir jūsų liniją iki visų dalykų aatstatymo, paskelbto visų šventųjų pranašų burnomis nuo pasaulio pradžios.

11 Todėl esate palaiminti, jei pasiliekate mano gerume, ašviesa kitataučiams ir per šią kunigystę mano liaudies, bIzraelio, gelbėtoju. Tai pasakė Viešpats. Amen.