Raštai
Doktrina ir Sandoros 55
Išnašos

Hide Footnotes

Tema

55 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Viljamui V. Felpsui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:184–186). Spaustuvininkas Viljamas V. Felpsas, ir jo šeima ką tik atvyko į Kirtlandą, ir pranašas teiravosi Viešpaties apie jį.

1–3 V. V. Felpsas pašauktas ir išrinktas, kad būtų pakrikštytas, įšventintas vyresniuoju ir skelbtų evangeliją; 4 Taip pat jis turi rašyti knygas Bažnyčios mokyklų vaikams; 5–6 Jis turi keliauti į Misūrio valst., kuri bus jo darbo rajonas.

1 Štai, taip sako Viešpats tau, mano tarne Viljamai, taip, būtent visos ažemės Viešpats: tu esi pašauktas ir išrinktas; ir po to, kai būsi bpakrikštytas vandeniu, jei tai darysi su akimi, pašvęsta vien mano šlovei, tavo nuodėmės bus tau atleistos ir crankų uždėjimu gausi Šventąją Dvasią;

2 ir po to būsi įšventintas mano tarno Džozefo Smito jaunesniojo ranka, kad būtum šios bažnyčios vyresnysis, kad skelbtum atgailą ir nuodėmių aatleidimą per krikštą Jėzaus Kristaus, gyvojo Dievo Sūnaus, vardu.

3 Ir visiems, ant kurių uždėsi savo rankas, jeigu jie atgailauja priešais mane, tu turėsi galios suteikti Šventąją Dvasią.

4 Ir dar, tu būsi įšventintas padėti mano tarnui Oliveriui Kauderiui spausdinti, atrinkti bei rašyti aknygas šios bažnyčios mokykloms, kad maži vaikai taip pat galėtų būti pamokyti priešais mane, kas man patinka.

5 Ir dar, iš tiesų sakau tau, kad dėl šios priežasties tu leisiesi kelionėn su mano tarnu Džozefu Smitu jaunesniuoju ir Sidniu Rigdonu, idant galėtum būti aįsodintas savo paveldo žemėje šiam darbui vykdyti.

6 Ir dar, tegul mano tarnas Džozefas Kojus taip pat leidžiasi kelionėn su jais. Kas liko, bus atskleista vėliau, pagal mano valią. Amen.