Raštai
Doktrina ir Sandoros 55


55 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Viljamui V. Felpsui Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. birželio mėn. (History of the Church, 1:184–186). Spaustuvininkas Viljamas V. Felpsas, ir jo šeima ką tik atvyko į Kirtlandą, ir pranašas teiravosi Viešpaties apie jį.

1–3 V. V. Felpsas pašauktas ir išrinktas, kad būtų pakrikštytas, įšventintas vyresniuoju ir skelbtų evangeliją; 4 Taip pat jis turi rašyti knygas Bažnyčios mokyklų vaikams; 5–6 Jis turi keliauti į Misūrio valst., kuri bus jo darbo rajonas.

1 Štai, taip sako Viešpats tau, mano tarne Viljamai, taip, būtent visos ažemės Viešpats: tu esi pašauktas ir išrinktas; ir po to, kai būsi bpakrikštytas vandeniu, jei tai darysi su akimi, pašvęsta vien mano šlovei, tavo nuodėmės bus tau atleistos ir crankų uždėjimu gausi Šventąją Dvasią;

2 ir po to būsi įšventintas mano tarno Džozefo Smito jaunesniojo ranka, kad būtum šios bažnyčios vyresnysis, kad skelbtum atgailą ir nuodėmių aatleidimą per krikštą Jėzaus Kristaus, gyvojo Dievo Sūnaus, vardu.

3 Ir visiems, ant kurių uždėsi savo rankas, jeigu jie atgailauja priešais mane, tu turėsi galios suteikti Šventąją Dvasią.

4 Ir dar, tu būsi įšventintas padėti mano tarnui Oliveriui Kauderiui spausdinti, atrinkti bei rašyti aknygas šios bažnyčios mokykloms, kad maži vaikai taip pat galėtų būti pamokyti priešais mane, kas man patinka.

5 Ir dar, iš tiesų sakau tau, kad dėl šios priežasties tu leisiesi kelionėn su mano tarnu Džozefu Smitu jaunesniuoju ir Sidniu Rigdonu, idant galėtum būti aįsodintas savo paveldo žemėje šiam darbui vykdyti.

6 Ir dar, tegul mano tarnas Džozefas Kojus taip pat leidžiasi kelionėn su jais. Kas liko, bus atskleista vėliau, pagal mano valią. Amen.