Raštai
Doktrina ir Sandoros 60


60 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Džeksono apygardoje, Misūrio valst., 1831 m. rugpjūčio 8 d. (History of the Church, 1:201–202). Šiuo atveju vyresnieji, kurie buvo paskirti grįžti į rytus, norėjo sužinoti, kaip jie turėtų tai padaryti bei kuriuo keliu ir būdu jie turėtų keliauti.

1–9 Vyresnieji turi skelbti evangeliją nelabųjų susirinkimuose; 10–14 Jie neturi dykai leisti laiko ar užkasti savo talentus; 15–17 Jie gali nusiplauti kojas kaip liudijimą prieš tuos, kurie atmeta evangeliją.

1 Štai, taip sako Viešpats savo bažnyčios vyresniesiems, kurie turi skubiai grįžti į žemę, iš kurios atvyko: Štai, man patinka, kad jūs čia atvykote;

2 bet kai kuriais aš nesu labai patenkintas, nes jie neatveria savo aburnų, bet bslepia talentą, kurį jiems daviau, cbijodami žmonių. Vargas tokiems, nes mano pyktis užsidegė prieš juos.

3 Ir bus taip, kad jeigu jie nebus man ištikimesni, bus aatimta netgi tai, ką jie turi.

4 Nes aš, Viešpats, viešpatauju aukštai danguose ir tarp žemės akariuomenių; ir tą dieną, kai surinksiu savo bbrangakmenius, visi žmonės žinos, kas parodo Dievo galią.

5 Bet, iš tiesų, aš noriu kalbėti jums apie jūsų kelionę į žemę, iš kur atvykote. Tebus padaryta ar nupirkta valtis, kaip jums atrodo tinkama, man tai nesvarbu; ir skubiai leiskitės kelionėn į vietą, vadinamą Sent Luisu.

6 Ir iš ten tegul mano tarnai Sidnis Rigdonas, Džozefas Smitas jaunesnysis ir Oliveris Kauderis leidžiasi kelionėn į Cincinatį;

7 ir ten tegul jie pakelia savo balsą ir skelbia mano žodį garsiais balsais, be rūstybės ar abejojimo, ištiesdami virš jų šventas rankas. Nes aš pajėgus padaryti jus ašventus, ir jums batleistos jūsų nuodėmės.

8 Ir tegul likusieji leidžiasi kelionėn iš Sent Luiso po du, ir skelbia žodį, ne paskubomis, nelabųjų susirinkimuose, kol sugrįš į bažnyčias, iš kur atvyko.

9 Ir visa tai – bažnyčių labui; tam aš juos pasiunčiau.

10 Ir tegul mano tarnas aEdvardas Partridžas skiria dalį pinigų, kuriuos jam daviau, mano vyresniesiems, kuriems įsakyta grįžti;

11 ir kas gali, tesugrąžina juos per įgaliotinį; o kas negali, iš to nereikalaujama.

12 Ir dabar aš kalbu apie likusius, kurie turi atvykti į šią žemę.

13 Štai, jie buvo pasiųsti skelbti mano evangelijos nelabųjų susirinkimuose; todėl aš jiems taip įsakau: dykai aneleisi laiko ir neužkasi savo btalento, kad apie jį nežinotų.

14 Ir po to, kai atėjai į Sionės žemę ir skelbei mano žodį, tu skubiai sugrįši, skelbdamas mano žodį nelabųjų susirinkimuose, ne paskubomis, anerūstaudamas, nesiginčydamas.

15 Ir nusipurtyk nuo kojų adulkes prieš tuos, kurie tavęs nepriima, ne jų akivaizdoje, kad jų nesupykdytum, bet slapta; ir nusiplauk kojas liudijimui prieš juos teismo dieną.

16 Štai, to jums pakanka, ir tai valia to, kuris jus siuntė.

17 Ir mano tarno Džozefo Smito jaunesniojo burna bus atskleista apie Sidnį Rigdoną ir Oliverį Kauderį. O kita – vėliau. Būtent taip. Amen.