Raštai
Doktrina ir Sandoros 97


97 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. rugpjūčio 2 d. (History of the Church, 1:400–402). Šis apreiškimas susijęs su šventųjų reikalais Sionėje (Džeksono apygardoje, Misūrio valst.), kadangi pranašas prašė Viešpaties paaiškinimo. Tuo metu Bažnyčios nariai Misūrio valstijoje buvo nuožmiai persekiojami ir 1833 m. liepos 23 d. buvo priversti pasirašyti sutartį, kad paliks Džeksono apygardą.

1–2 Daugelis šventųjų Sionėje (Džeksono apygarda, Misūrio valst.) palaiminami už ištikimybę; 3–5 Parlis P. Pratas pagiriamas už jo triūsą Sionės mokykloje; 6–9 Viešpats priima tuos, kurie laikosi savo sandorų; 10–17 Sionėje turi būti pastatyti namai, kuriuose tyraširdžiai matys Dievą; 18–21 Sionė yra tyraširdžiai; 22–28 Sionė išvengs Viešpaties rykštės, jei išliks ištikima.

1 Iš tiesų sakau jums, mano draugai: aš kalbu jums savo balsu, būtent savo Dvasios balsu, kad parodyčiau jums savo valią dėl jūsų brolių, esančių Sionės žemėje, daugelis iš kurių yra tikrai nuolankūs ir stropiai siekia įgyti išminties ir rasti tiesą.

2 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: palaiminti tokie, nes jie įgis; nes aš, Viešpats, esu gailestingas visiems romiesiems ir visiems, kam noriu, kad būčiau išteisintas, kai atvesiu juos į teismą.

3 Štai, aš jums sakau dėl mokyklos Sionėje: aš, Viešpats, esu labai patenkintas, kad bus mokykla Sionėje, ir taip pat savo tarnu Parliu P. Pratu, nes jis pasilieka manyje.

4 Ir kiek jis pasilieka manyje, tiek jis liks pirmininkauti mokyklai Sionės žemėje, kol aš jam duosiu kitus įsakymus.

5 Aš palaiminsiu jį daugybe palaiminimų aiškinant visus Raštus ir slėpinius mokyklai bei bažnyčiai Sionėje ugdyti.

6 Ir kitiems mokykloje aš, Viešpats, linkęs būti gailestingas; tačiau yra ir tokių, kuriuos būtina drausminti, ir jų darbai bus atskleisti.

7 Kirvis pridėtas prie medžių šaknų; ir kiekvienas medis, kuris neveda gerų vaisių, bus nukirstas ir įmestas į ugnį. Aš, Viešpats, tai pasakiau.

8 Iš tiesų sakau jums: visus, žinančius, kad jų širdys sąžiningos ir sudužusios ir jų dvasios atgailaujančios, ir pasiryžusius laikytis savo sandorų per auką – taip, per kiekvieną auką, kokią aš, Viešpats, įsakysiu paaukoti, – tuos aš priimu.

9 Nes aš, Viešpats, nurodysiu jiems, kad jie vestų vaisius kaip labai derlingas medis, pasodintas geroje žemėje, prie tyro upelio, duodantis daug vertingų vaisių.

10 Iš tiesų sakau jums, jog tai mano valia, kad man būtų pastatyti namai Sionės žemėje pagal modelį, kurį jums pateikiau.

11 Taip, tegul jie bus skubiai pastatyti per mano žmonių apmokestinimą dešimtine.

12 Štai, tai yra dešimtinė ir auka, kurios aš, Viešpats, reikalauju iš jų rankų, – kad man būtų pastatyti namai Sionei išgelbėti –

13 kaip dėkojimo vieta visiems šventiesiems ir kaip mokymo vieta visiems, kurie pašaukti į tarnystės darbą įvairiuose savo pašaukimuose ir pareigybėse;

14 kad jie būtų tobulinami savo tarnystės supratimo, teorijos, principų, doktrinos srityse – visame kame, kas susiję su Dievo karalyste žemėje, kurios raktai buvo įteikti jums.

15 Ir kiek mano žmonės statys namus man Viešpaties vardu ir neleis į juos įeiti niekam nešvariam, idant jie nebūtų suteršti, tiek ant jų bus mano šlovė;

16 taip, ir mano akivaizda bus ten, nes aš įeisiu į juos, ir visi tyraširdžiai, kurie įeis į juos, matys Dievą.

17 Bet jeigu jie bus suteršti, aš neįeisiu į juos, ir mano šlovės ten nebus; nes aš neįeisiu į nešventas šventyklas.

18 Ir dabar, štai, jei Sionė tai padarys, ji klestės ir išsiplės, ir taps labai šlovinga, labai galinga ir labai bauginanti.

19 Ir žemės tautos gerbs ją ir sakys: Tikrai Sionė yra mūsų Dievo miestas ir tikrai Sionė negali kristi, nė būti pajudinta iš savo vietos, nes ten yra Dievas ir ten yra Viešpaties ranka;

20 ir jis savo galybės galia prisiekė būti jos išgelbėjimu ir jos aukštu bokštu.

21 Todėl iš tiesų, taip sako Viešpats: Tedžiūgauja Sionė, nes Sionė – tai tyraširdžiai; taigi Sionė tedžiūgauja, kai tuo tarpu visi nelabieji gedės.

22 Nes štai, ant bedievių greitai užeina kerštas, kaip viesulas; ir kas jo išvengs?

23 Viešpaties rykštė plaks naktį ir dieną, ir žinia apie ją kels nerimą visiems žmonėms; taip, ji nebus sustabdyta, kol ateis Viešpats;

24 nes Viešpaties pasipiktinimas užsidegė prieš jų bjaurystes ir visus jų nelabus darbus.

25 Tačiau Sionė išvengs, jeigu vykdys viską, ką jai įsakiau.

26 Bet jeigu ji nevykdys visko, ką tik jai įsakiau, aš ją aplankysiu pagal visus jos darbus skaudžiu suspaudimu, maru, epidemija, kalaviju, kerštu, ryjančia ugnimi.

27 Tačiau šį vieną kartą tebus tai perskaityta į jos ausis – kad aš, Viešpats, priėmiau jos atnašą; ir jeigu ji daugiau nebenusidės, vienas iš šių dalykų jos neištiks;

28 ir aš ją palaiminsiu palaiminimais ir padauginsiu daugybę palaiminimų ant jos ir ant jos kartų per amžių amžius, – sako Viešpats, jūsų Dievas. Amen.