Raštai
Doktrina ir Sandoros 97


97 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. rugpjūčio 2 d. (History of the Church, 1:400–402). Šis apreiškimas susijęs su šventųjų reikalais Sionėje (Džeksono apygardoje, Misūrio valst.), kadangi pranašas prašė Viešpaties paaiškinimo. Tuo metu Bažnyčios nariai Misūrio valstijoje buvo nuožmiai persekiojami ir 1833 m. liepos 23 d. buvo priversti pasirašyti sutartį, kad paliks Džeksono apygardą.

1–2 Daugelis šventųjų Sionėje (Džeksono apygarda, Misūrio valst.) palaiminami už ištikimybę; 3–5 Parlis P. Pratas pagiriamas už jo triūsą Sionės mokykloje; 6–9 Viešpats priima tuos, kurie laikosi savo sandorų; 10–17 Sionėje turi būti pastatyti namai, kuriuose tyraširdžiai matys Dievą; 18–21 Sionė yra tyraširdžiai; 22–28 Sionė išvengs Viešpaties rykštės, jei išliks ištikima.

1 Iš tiesų sakau jums, mano draugai: aš kalbu jums savo balsu, būtent savo Dvasios balsu, kad parodyčiau jums savo valią dėl jūsų brolių, esančių aSionės žemėje, daugelis iš kurių yra tikrai nuolankūs ir stropiai siekia įgyti išminties ir rasti tiesą.

2 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: palaiminti tokie, nes jie įgis; nes aš, Viešpats, esu gailestingas visiems aromiesiems ir visiems, kam noriu, kad būčiau išteisintas, kai atvesiu juos į teismą.

3 Štai, aš jums sakau dėl amokyklos Sionėje: aš, Viešpats, esu labai patenkintas, kad bus mokykla Sionėje, ir taip pat savo tarnu bParliu P. Pratu, nes jis pasilieka manyje.

4 Ir kiek jis pasilieka manyje, tiek jis liks pirmininkauti mokyklai Sionės žemėje, kol aš jam duosiu kitus įsakymus.

5 Aš palaiminsiu jį daugybe palaiminimų aiškinant visus Raštus ir slėpinius mokyklai bei bažnyčiai Sionėje ugdyti.

6 Ir kitiems mokykloje aš, Viešpats, linkęs būti gailestingas; tačiau yra ir tokių, kuriuos būtina adrausminti, ir jų darbai bus atskleisti.

7 aKirvis pridėtas prie medžių šaknų; ir kiekvienas medis, kuris neveda gerų bvaisių, bus nukirstas ir įmestas į ugnį. Aš, Viešpats, tai pasakiau.

8 Iš tiesų sakau jums: visus, žinančius, kad jų aširdys bsąžiningos ir sudužusios ir jų dvasios atgailaujančios, ir cpasiryžusius laikytis savo sandorų per dauką – taip, per kiekvieną auką, kokią aš, Viešpats, įsakysiu paaukoti, – tuos aš epriimu.

9 Nes aš, Viešpats, nurodysiu jiems, kad jie vestų vaisius kaip labai derlingas medis, pasodintas geroje žemėje, prie tyro upelio, duodantis daug vertingų vaisių.

10 Iš tiesų sakau jums, jog tai mano valia, kad man būtų pastatyti anamai Sionės žemėje pagal bmodelį, kurį jums pateikiau.

11 Taip, tegul jie bus skubiai pastatyti per mano žmonių apmokestinimą dešimtine.

12 Štai, tai yra adešimtinė ir auka, kurios aš, Viešpats, reikalauju iš jų rankų, – kad man būtų pastatyti bnamai Sionei išgelbėti –

13 kaip adėkojimo vieta visiems šventiesiems ir kaip mokymo vieta visiems, kurie pašaukti į tarnystės darbą įvairiuose savo pašaukimuose ir pareigybėse;

14 kad jie būtų tobulinami savo tarnystės asupratimo, teorijos, principų, doktrinos srityse – visame kame, kas susiję su Dievo bkaralyste žemėje, kurios craktai buvo įteikti jums.

15 Ir kiek mano žmonės statys namus man Viešpaties vardu ir neleis į juos įeiti niekam anešvariam, idant jie nebūtų suteršti, tiek ant jų bus mano bšlovė;

16 taip, ir mano aakivaizda bus ten, nes aš įeisiu į juos, ir visi btyraširdžiai, kurie įeis į juos, matys Dievą.

17 Bet jeigu jie bus suteršti, aš neįeisiu į juos, ir mano šlovės ten nebus; nes aš neįeisiu į nešventas šventyklas.

18 Ir dabar, štai, jei Sionė tai padarys, ji aklestės ir išsiplės, ir taps labai šlovinga, labai galinga ir labai bauginanti.

19 Ir žemės atautos gerbs ją ir sakys: Tikrai bSionė yra mūsų Dievo miestas ir tikrai Sionė negali kristi, nė būti pajudinta iš savo vietos, nes ten yra Dievas ir ten yra Viešpaties ranka;

20 ir jis savo galybės galia prisiekė būti jos išgelbėjimu ir jos aukštu abokštu.

21 Todėl iš tiesų, taip sako Viešpats: Tedžiūgauja Sionė, nes aSionė – tai tyraširdžiai; taigi Sionė tedžiūgauja, kai tuo tarpu visi nelabieji gedės.

22 Nes štai, ant bedievių greitai užeina akerštas, kaip viesulas; ir kas jo išvengs?

23 Viešpaties arykštė plaks naktį ir dieną, ir žinia apie ją kels nerimą visiems žmonėms; taip, ji nebus sustabdyta, kol ateis Viešpats;

24 nes Viešpaties pasipiktinimas užsidegė prieš jų bjaurystes ir visus jų nelabus darbus.

25 Tačiau Sionė aišvengs, jeigu vykdys viską, ką jai įsakiau.

26 Bet jeigu ji nevykdys visko, ką tik jai įsakiau, aš ją aaplankysiu pagal visus jos darbus skaudžiu suspaudimu, bmaru, epidemija, kalaviju, ckerštu, dryjančia ugnimi.

27 Tačiau šį vieną kartą tebus tai perskaityta į jos ausis – kad aš, Viešpats, priėmiau jos atnašą; ir jeigu ji daugiau nebenusidės, a vienas iš šių dalykų jos neištiks;

28 ir aš ją apalaiminsiu palaiminimais ir padauginsiu daugybę palaiminimų ant jos ir ant jos kartų per amžių amžius, – sako Viešpats, jūsų Dievas. Amen.