Raštai
Doktrina ir Sandoros 89


89 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1833 m. vasario 27 d. (History of the Church, 1:327–329). Dėl to, kad pradžioje savo susirinkimuose broliai vartojo tabaką, pranašas buvo skatinamas mąstyti tuo klausimu; todėl jis apie tai pasiteiravo Viešpaties. To rezultatas – šis apreiškimas, žinomas kaip Išminties Žodis. Pirmąsias tris eilutes pranašas parašė nuo savęs kaip įkvėptą įvadą ir apibūdinimą.

1–9 Uždrausta vartoti vyną, stiprius gėrimus, tabaką ir karštus gėrimus; 10–17 Žolės, vaisiai, mėsa ir grūdai skirti vartoti žmogui ir gyvuliams; 18–21 Paklusnumas evangelijos įstatymui, įskaitant Išminties Žodį, atneša laikinuosius ir dvasinius palaiminimus.

1 Išminties aŽodis, aukštųjų kunigų tarybos, susirinkusios Kirtlande, ir bažnyčios, taip pat Sionės šventųjų labui –

2 siunčiamas kaip sveikinimas; ne įsakymu ar prievarta, bet apreiškimu ir išminties žodžiu, parodantis Dievo tvarką ir avalią dėl visų šventųjų laikinojo išgelbėjimo paskutinėmis dienomis, –

3 duotas kaip principas su apažadu, pritaikytas silpnų ir silpniausių iš visų bšventųjų, kurie tik yra ar gali būti vadinami šventaisiais, galimybėms.

4 Štai, iš tiesų, taip jums sako Viešpats: Dėl apiktenybių ir kėslų, kurie yra ir bus bsuokalbininkų širdyse paskutinėmis dienomis, aš jus cįspėjau ir iš anksto perspėju, duodamas jums šį išminties žodį apreiškimu –

5 kad jei tarp jūsų koks nors žmogus geria avyną ar stiprų gėrimą, štai tai yra negerai ir nepritinka jūsų Tėvo akyse, išskyrus kai susirenkate atnašauti savo sakramentus priešais jį.

6 Ir štai, tai turėtų būti vynas, taip, ataurus vynmedžio vynuogių vynas, jūsų pačių gamybos.

7 Ir dar, astiprūs gėrimai yra ne pilvui, bet jūsų kūnams apiplauti.

8 Ir dar, tabakas yra ne akūnui ir ne pilvui, ir netinka žmogui, bet yra žolė, skirta sumušimams ir visiems sergantiems galvijams, kad būtų vartojamas išmintingai ir su išmanymu.

9 Ir dar, karšti gėrimai – ne kūnui ar pilvui.

10 Ir dar, iš tiesų sakau jums: visas sveikas ažoles Dievas paskyrė žmogaus sandarai, prigimčiai ir vartojimui –

11 kiekvieną žolę jos sezono metu ir kiekvieną vaisių jo sezono metu; visa tai turi būti vartojama protingai ir su adėkojimu.

12 Taip, ir agyvulių bei padangių paukščių bmėsą aš, Viešpats, paskyriau, kad žmogus vartotų su dėkojimu; tačiau ji turi būti vartojama csaikingai;

13 ir man patiktų, kad jos nevartotų, nebent tik žiemos, šalčio ar bado laikotarpiais.

14 Visi agrūdai skirti vartoti žmogui ir gyvuliams, kad būtų gyvybės ramstis, ne tik žmogui, bet ir lauko gyvuliams, ir dangaus paukščiams, ir visiems laukiniams gyvūnams, bėgiojantiems ar ropojantiems žeme;

15 ir šiuos Dievas sutvėrė žmogui vartoti tik bado ir nepaprasto alkio laikotarpiais.

16 Visokie grūdai tinka žmogaus maistui, kaip ir vynmedžio vaisiai, tai, kas duoda vaisių ar žemėje, ar virš žemės, –

17 tačiau kviečiai žmogui, o kukurūzai jaučiui, ir avižos arkliui, ir rugiai paukščiams ir kiaulėms bei visiems lauko gyvuliams, ir miežiai visiems naudingiems gyvuliams bei silpniems gėrimams, kaip ir kiti grūdai.

18 Ir visi šventieji, kurie prisimena laikytis ir vykdyti šiuos žodžius, ir vaikščioja paklusdami įsakymams, įgis asveikatą bamboje ir smegenis savo kaulams;

19 ir ras aišmintį ir didžius bpažinimo lobius, būtent paslėptus lobius;

20 ir abėgs, ir nepavargs, ir eis, ir nenusilps.

21 Ir aš, Viešpats, duodu jiems apažadą, kad naikinantis angelas bpraeis pro juos, kaip pro Izraelio vaikus, ir jų nenužudys. Amen.