Raštai
Doktrina ir Sandoros 28


28 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Oliveriui Kauderiui Fajete, Niujorko valst., 1830 m. rugsėjo mėn. (History of the Church, 1:109–111). Bažnyčios narys Hairamas Peidžas turėjo tam tikrą akmenį ir pareiškė jo pagalba gaunąs apreiškimus dėl Sionės statymo ir Bažnyčios tvarkos. Keletą narių suklaidino šie pareiškimai; tai neigiamai paveikė net Oliverį Kauderį. Prieš pat numatytą konferenciją pranašas šiuo klausimu stropiai teiravosi Viešpaties, ir jam atėjo šis apreiškimas.

1–7 Džozefas Smitas turi slėpinių raktus, ir tik jis gauna apreiškimus Bažnyčiai; 8–10 Oliveris Kauderis turi skelbti lamanitams; 11–16 Šėtonas apgavo Hairamą Peidžą ir davė jam klaidingus apreiškimus.

1 Štai, aš sakau tau, aOliveri, jog tau bus duota, kad bažnyčia klausys visko, ko tu bmokysi juos per cGuodėją apie mano duotus apreiškimus ir įsakymus.

2 Bet štai, iš tiesų, iš tiesų sakau tau, kad šioje bažnyčioje aniekas, išskyrus mano tarną bDžozefą Smitą jaunesnįjį, nebus paskirtas gauti įsakymus ir apreiškimus, nes jis juos gauna kaip Mozė.

3 Ir tu paklusi tam, ką aš duosiu jam, taip kaip aAaronas, kad ištikimai skelbtum bažnyčiai įsakymus ir apreiškimus su galia ir bvaldžia.

4 Ir jei kada tave veda Guodėjas, ir visada, kai gauni įsakymą akalbėti ar mokyti bažnyčią, tu gali tai daryti.

5 Bet tu rašysi ne kaip įsakymą, o kaip išmintį;

6 ir neįsakinėsi tam, kuris yra galva tau ir kuris yra galva bažnyčiai;

7 nes aš jam daviau aslėpinių ir užantspauduotų apreiškimų braktus, kol į jo vietą jiems nepaskirsiu kito.

8 Ir dabar, štai, sakau tau, kad tu eisi pas alamanitus ir skelbsi jiems mano bevangeliją; ir jeigu jie priims tavo mokymus, pasirūpink, kad tarp jų būtų įkurta mano bažnyčia; ir tu gausi apreiškimų, bet rašyk juos ne kaip įsakymą.

9 Ir dabar, štai, sakau tau, kad nėra apreikšta ir nė vienas žmogus nežino, kur bus pastatytas aSionės bmiestas, bet vėliau tai bus duota. Štai, aš tau sakau, kad tai bus prie ribos su lamanitais.

10 Tu iš čia neišvyk, kol pasibaigs konferencija; ir mano tarnas Džozefas bus paskirtas pirmininkauti konferencijai jos balsu, ir tu kalbėsi, ką tau sako jis.

11 Ir dar, tu susitiksi su savo broliu Hairamu Peidžu, avien tik jis ir tu, ir jam pasakysi, jog tai, ką jis užrašė iš to akmens, yra ne iš manęs ir kad jį bapgaudinėja cŠėtonas;

12 nes, štai, tai jam nepaskirta; ir niekam iš šios bažnyčios niekas nebus paskirta priešingai bažnyčios sandoroms.

13 Nes viskas turi būti daroma tvarkingai ir abendru sutikimu bažnyčioje, per tikėjimo maldą.

14 Ir tu padėsi visa tai sutvarkyti pagal bažnyčios sandoras prieš leisdamasis kelionėn pas lamanitus.

15 Ir nuo tavo išvykimo iki tavo sugrįžimo tau bus aduota, ką tu turi daryti.

16 Ir tu visuomet privalai atverti savo burną, džiaugsmingai skelbdamas mano evangeliją. Amen.