Raštai
Doktrina ir Sandoros 105


105 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą prie Fišingo upės, Misūrio valst., 1834 m. birželio 22 d. (History of the Church, 2:108–111). Gaujų smurtas prieš šventuosius Misūrio valstijoje išaugo, ir organizuotos grupės iš keleto apygardų pareiškė ketinimą sunaikinti šiuos žmones. Iš Kirtlando atvyko pranašo vadovaujama grupė, vadinama Sionės stovykla, atgabendama rūbų ir maisto. Kol ši grupė buvo apsistojusi prie Fišingo upės, pranašas gavo šį apreiškimą.

1–5 Sionė bus pastatyta per paklusnumą celestialiniam įstatymui; 6–13 Sionės išpirkimas trumpam atidėtas; 14–19 Viešpats kovos Sionės kovas; 20–26 Šventieji turi būti išmintingi ir susirinkę nesigirti galingais darbais; 27–30 Džeksono ir gretimų apygardų žemės turi būti nupirktos; 31–34 Vyresnieji turi priimti apdovanojimą Viešpaties namuose Kirtlande; 35–37 Šventieji, kurie ir pašaukti, ir išrinkti, bus pašventinti; 38–41 Šventieji turi iškelti taikos vėliavą pasauliui.

1 Iš tiesų sakau jums, kurie susirinkote, kad sužinotumėte mano valią dėl spaudžiamų mano žmonių aišpirkimo:

2 štai, sakau jums, jei ne mano žmonių aprasižengimai, kalbant apie bažnyčią, o ne apie atskirus asmenis, jie galėjo netgi jau dabar būti išpirkti.

3 Bet štai, jie neišmoko būti paklusnūs tiems dalykams, kurių aš reikalavau iš jų rankų, bet yra pilni visokiausio piktumo ir anesuteikia savo turto vargšams ir prislėgtiesiems tarp jų, kaip dera šventiesiems;

4 ir nėra avieningi sulig ta vienybe, kurios reikalauja celestialinės karalystės įstatymas;

5 o aSionė negali būti pastatyta kitaip, kaip btik pagal celestialinės karalystės cįstatymo principus; kitaip aš negaliu priimti jos pas save.

6 Ir mano žmones būtina adrausminti, kol jie išmoks bpaklusnumo, – jeigu reikės, tokiais dalykais, kokius jie kenčia.

7 Kalbu ne apie tuos, kurie paskirti vadovauti mano žmonėms, kurie yra apirmieji mano bažnyčios vyresnieji, nes ne visi jie dėl to smerktini;

8 bet kalbu apie savo svetur esančias bažnyčias – ten yra daug tokių, kurie sakys: Kurgi jų Dievas? Štai, jis išvaduos juos bėdos metu, kitaip mes neisim į Sionę ir pasilaikysim savo pinigus.

9 Todėl, dėl mano žmonių aprasižengimų, man reikalinga, kad mano vyresnieji mažumėlę palūkėtų Sionės išpirkimo –

10 kad jie patys būtų paruošti ir kad mano žmonės būtų tobuliau išmokyti ir turėtų patirties, ir tobuliau žinotų savo apareigas ir tai, ko aš reikalauju iš jų rankų.

11 Ir tai negali būti įgyvendinta, kol mano avyresnieji nebus bapdovanoti galia iš aukštybės.

12 Nes štai, aš paruošiau didžius apdovanojimą ir palaiminimą, kad būtų aišlieti ant jų tiek, kiek jie bus ištikimi ir išliks nuolankūs priešais mane.

13 Todėl man reikalinga, kad mano vyresnieji mažumėlę palūkėtų Sionės išpirkimo.

14 Nes štai, aš nereikalauju iš jų rankų, kad jie kovotų Sionės kovas; nes, kaip sakiau ankstesniame įsakyme, taip aš ir įvykdysiu – aš akovosiu jūsų kovas.

15 Štai, aš pasiunčiau anaikintoją sunaikinti ir suniokoti mano priešus; ir po nedaugelio metų jų nebeliks, kad terštų mano paveldą ir bpiktžodžiautų mano vardui žemėse, kurias cpašvenčiau savo šventųjų surinkimui.

16 Štai, aš įsakiau savo tarnui Džozefui Smitui jaunesniajam sakyti mano namų ajėgai, būtent mano kariams, mano jaunuoliams ir mano vidutinio amžiaus vyrams, kad susirinktų dėl mano žmonių išpirkimo ir nugriautų mano priešų bokštus, ir išvaikytų jų bsargybinius;

17 bet mano namų jėga neįsiklausė į mano žodžius.

18 Bet kiek yra tokių, kurie įsiklausė į mano žodžius, tiek aš paruošiau jiems palaiminimą ir aapdovanojimą, jeigu jie išliks ištikimi.

19 Aš išgirdau jų maldas ir priimsiu jų atnašą; ir man reikalinga, kad jie būtų atvesti taip toli, jų atikėjimui išmėginti.

20 Ir dabar, iš tiesų sakau jums: aš duodu jums įsakymą, kad visi, čia atėję, kurie gali pasilikti šiose apylinkėse, tegul pasilieka;

21 o tie, kurie negali pasilikti, kurie turi šeimas rytuose, tegul apsistoja tik trumpam laikui, kiek jiems paskirs mano tarnas Džozefas.

22 Nes šiuo reikalu jam patarinėsiu aš, ir viskas, ką tik jis jiems paskirs, bus įvykdyta.

23 Ir tegul visi mano žmonės, gyvenantys šiose apylinkėse, būna labai ištikimi ir pamaldūs, ir nuolankūs prieš mane, ir neapreiškia to, ką aš apreiškiau jiems, kol man neatrodys išmintinga, kad tai būtų apreikšta.

24 Nekalbėkite apie teismus ir anesigirkite tikėjimu, nė galingais darbais, bet atsargiai rinkitės, kiek įmanoma vienoje vietoje, atsižvelgdami į žmonių jausmus;

25 ir štai, aš jums suteiksiu palankumą ir malonę jų akyse, idant jūs galėtumėte būti aramūs ir saugūs tuomet, kai sakysite žmonėms: Vykdykite teismą ir teisingumą mums pagal įstatymą ir atlyginkite mums už mūsų skriaudas.

26 Dabar, štai, sakau jums, mano draugai: taip jūs galite įgyti palankumą žmonių akyse, kol Izraelio akariuomenė taps labai gausi.

27 Ir laikas nuo laiko aš suminkštinsiu žmonių širdis, kaip suminkštinau afaraono širdį, kol mano tarnas Džozefas Smitas jaunesnysis ir mano vyresnieji, kuriuos paskyriau, suskubs surinkti mano namų jėgą

28 ir pasiųsti aišmintingus vyrus įvykdyti tai, ką įsakiau dėl visų žemių, kokias tik galima nupirkti, bnupirkimo Džeksono ir gretimose apygardose.

29 Nes tai mano valia, kad šios žemės būtų nupirktos; ir kad po to, kai jos bus nupirktos, mano šventieji valdytų jas pagal apasišventimo įstatymus, kuriuos daviau.

30 Ir po to, kai šios žemės bus nupirktos, aš laikysiu Izraelio aarmijas nekaltomis, joms užimant savo pačių žemes, kurias prieš tai nusipirko už savo pinigus, ir nugriaunant mano priešų bokštus, kurių gali būti jose, ir išvaikant jų sargybinius, ir batkeršijant už mane mano priešams iki trečiosios ir ketvirtosios kartos tų, kurie nekenčia manęs.

31 Bet pirma tegul mano armija tampa labai gausi ir tegul ji būna apašventinta priešais mane, kad galėtų tapti šviesi kaip saulė, ryški kaip bmėnuo, ir kad jos vėliavos būtų bauginančios visoms tautoms;

32 kad šio pasaulio karalystės būtų priverstos pripažinti: Sionės karalystė iš tikrųjų yra mūsų Dievo ir jo Kristaus akaralystė, todėl bpakluskime jos įstatymams.

33 Iš tiesų sakau jums: man reikalinga, kad pirmieji mano bažnyčios vyresnieji priimtų savo aapdovanojimą iš aukštybės mano namuose, kuriuos įsakiau pastatyti savo vardui Kirtlando žemėje.

34 Ir tegul po jos išpirkimo bus atliekami ir vykdomi tie įsakymai, kuriuos daviau dėl Sionės ir jos aįstatymo.

35 Buvo apašaukimo diena, bet atėjo laikas išrinkimo dienai; ir tegul bus išrinkti tie, kurie bverti.

36 Ir mano tarnui Dvasios balsu bus apreikšti tie, kurie aišrinkti; ir jie bus bpašventinti;

37 ir kiek jie vadovausis apatarimu, kurį gavo, tiek po daugelio dienų jie turės galią atlikti viską, kas susiję su Sione.

38 Ir dar aš sakau jums: siekite taikos ne tik su tais žmonėmis, kurie jus mušė, bet taip pat su visais žmonėmis;

39 ir iškelkite ataikos bvėliavą, ir paskelbkite taikos pareiškimą iki žemės pakraščių;

40 ir pasiūlykite taiką tiems, kurie mušė jus, pagal jumyse esančios Dvasios balsą, ir aviskas išeis jums į gera.

41 Todėl būkite ištikimi; ir štai aš esu asu jumis netgi iki pabaigos. Būtent taip. Amen.