Raštai
Doktrina ir Sandoros 34


34 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Orsonui Pratui Fajete, Niujorko valst., 1830 m. lapkričio 4 d. (History of the Church, 1:127–128). Tuomet broliui Pratui buvo devyniolika metų. Prieš šešias savaites jis buvo atverstas ir pakrikštytas, pirmą kartą išgirdęs sugrąžintos evangelijos skelbimą iš savo vyresniojo brolio Parlio P. Prato. Šis apreiškimas gautas Piterio Vitmerio vyresniojo namuose.

1–4 Per apmokėjimą ištikimieji tampa Dievo sūnumis; 5–9 Evangelijos skelbimas ruošia kelią antrajam atėjimui; 10–12 Pranašystė ateina Šventosios Dvasios galia.

1 Mano sūnau aOrsonai, įsiklausyk ir išgirsk, ir suvok ką aš, Viešpats Dievas, tau pasakysiu, būtent Jėzus Kristus, tavo Išpirkėjas,

2 pasaulio ašviesa ir gyvybė, šviesa, kuri šviečia tamsoje, ir tamsa jos nesuvokia,

3 akuris taip bmylėjo pasaulį, jog catidavė savo gyvybę, kad visi, kurie tikės, galėtų tapti Dievo dsūnumis. Todėl tu esi mano sūnus.

4 Ir esi apalaimintas, kadangi patikėjai;

5 ir dar labiau esi palaimintas, kadangi tave apašaukiau skelbti mano evangeliją –

6 pakelti savo balsą, lyg trimito garsą, ir ilgai, ir garsiai, ir ašaukti atgailą suktai ir iškrypusiai kartai, ruošiant Viešpaties kelią jo antrajam batėjimui.

7 Nes štai, iš tiesų, iš tiesų sakau tau: netrukus ateis alaikas, kada aš ateisiu bdebesyje su galia ir didžia šlove.

8 Ir didi bus ta adiena, kai aš ateisiu, nes visos tautos bdrebės.

9 Bet prieš ateinant tai didžiai dienai, saulė bus užtemdyta, ir mėnulis pavirs krauju; ir žvaigždės atsisakys šviesti, o kai kurios kris, ir dideli sunaikinimai laukia nelabųjų.

10 Todėl pakelk savo balsą ir anetausok, nes kalbėjo Viešpats Dievas; todėl pranašauk, ir tai bus duota Šventosios Dvasios bgalia.

11 Ir jeigu tu ištikimas, štai, aš su tavimi, kol ateisiu, –

12 ir iš tiesų, iš tiesų sakau tau: aš greitai ateinu. Aš esu tavo Viešpats ir tavo Išpirkėjas. Būtent taip. Amen.