Písma
Nauka a smlouvy 68


Oddíl 68

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v listopadu 1831 na žádost Orsona Hyda, Luka S. Johnsona, Lymana E. Johnsona a Williama E. McLellina (History of the Church, 1:227–229). Ačkoli toto zjevení bylo dáno jako odpověď na úpěnlivou prosbu, aby byla oznámena mysl Páně ohledně jmenovaných starších, mnohé z obsahu se týká celé Církve.

1–5, Slova starších, když jsou pohnuti Duchem Svatým, jsou písmo; 6–12, Starší mají kázati a křtíti a znamení budou následovati opravdové věřící; 13–24, Prvorozený mezi syny Aronovými může sloužiti jako předsedající biskup (to znamená držeti klíče předsednictví jako biskup) pod vedením Prvního předsednictva; 25–28, Rodičům je přikázáno, aby učili své děti evangeliu; 29–35, Svatí mají dodržovati sabat, pilně pracovati a modliti se.

1 Služebník můj, Orson Hyde, byl svým vysvěcením povolán, aby hlásal věčné evangelium aDuchem živého Boha, od lidu k lidu a od země k zemi, ve společenstvích zlovolných, v synagogách jejich, rozmlouvaje s nimi a vysvětluje jim veškerá písma.

2 A vizte a hleďte, toto je příklad pro všechny ty, kteří byli vysvěceni k tomuto kněžství, jejichž poslání je jim určeno, aby vyšli –

3 A toto je příklad pro ně, že budou amluviti, jak jsou pohnuti Duchem Svatým.

4 A cokoli budou mluviti, když jsou pohnuti aDuchem Svatým, bude písmo, bude vůle Páně, bude mysl Páně, bude slovo Páně, bude hlas Páně a bmoc Boží ke spasení.

5 Vizte, toto je slib Páně vám, ó vy služebníci moji.

6 Pročež, buďte dobré mysli a anebojte se, neboť já, Pán, jsem s vámi a budu státi při vás; a budete vydávati svědectví o mně, a to o Ježíši Kristu, že jsem Syn živého Boha, že jsem byl, že jsem a že mám přijíti.

7 Toto je slovo Páně k tobě, služebníče můj aOrsone Hyde, a také k služebníku mému Luku Johnsonovi a k služebníku mému Lymanu Johnsonovi a k služebníku mému Williamu E. McLellinovi a ke všem věrným starším církve mé –

8 aJděte do celého světa, bkažte evangelium každému cstvoření, jednajíce v dpravomoci, kterou jsem vám dal, ekřtíce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

9 A aten, kdo uvěří a bude pokřtěn, bude bspasen, a ten, kdo neuvěří, bude czatracen.

10 A ten, kdo uvěří, bude požehnán průvodními aznameními, tak jak je psáno.

11 A vám bude dáno znáti aznamení časů a znamení příchodu Syna Muže;

12 A o kolika Otec vydá svědectví, tolika vám bude dána moc azpečetiti je k věčnému životu. Amen.

13 A nyní, ohledně záležitostí kromě smluv a přikázání, jsou to tyto –

14 Zbývá později v příhodném čase Páně, aby byli pro církev ustanoveni další abiskupové, aby sloužili, vpravdě jako ten první;

15 Pročež, budou to avysocí kněží, kteří jsou toho hodni, a budou určeni bPrvním předsednictvem Melchisedechova kněžství, ledaže to jsou doslovní potomci cAronovi.

16 A jestliže to jsou doslovní potomci aAronovi, mají zákonné právo na biskupství, jestliže to jsou prvorození mezi syny Aronovými;

17 Neboť prvorozený drží právo předsednictví nad tímto kněžstvím a aklíče neboli pravomoci téhož.

18 Žádný muž nemá zákonné právo na tento úřad, aby držel klíče tohoto kněžství, ledaže je adoslovný potomek a prvorozený Aronův.

19 Ale jelikož avysoký kněz Melchisedechova kněžství má pravomoc úřadovati ve všech menších úřadech, může úřadovati v úřadu bbiskupa, když nemůže býti nalezen žádný doslovný potomek Aronův, pod podmínkou, že je povolán a ustanoven a vysvěcen k této moci pod rukama Prvního předsednictva Melchisedechova kněžství.

20 A doslovný potomek Aronův také musí býti určen tímto předsednictvem a shledán hodným a apomazán a bvysvěcen pod rukama tohoto předsednictva, jinak nejsou zákonně zplnomocněni úřadovati v kněžství svém.

21 Ale skrze moc ustanovení ohledně jejich práva kněžství přecházejícího z otce na syna si mohou činiti nárok na pomazání své, jestliže v kterékoli době mohou prokázati rod svůj, nebo ho zjistiti zjevením od Pána pod rukama výše jmenovaného předsednictva.

22 A opět, žádný biskup nebo vysoký kněz, který bude ustanoven k této službě, nebude souzen nebo odsouzen pro žádný zločin, ledaže to bude před aPrvním předsednictvem církve;

23 A nakolik je před tímto předsednictvem shledán vinným, skrze svědectví, které nemůže býti zpochybněno, bude odsouzen;

24 A jestliže činí pokání, bude mu aodpuštěno podle smluv a přikázání církve.

25 A opět, nakolik arodiče mají děti v Sionu, nebo v kterémkoli jeho bkůlu, jenž je organisován, kteří je cneučí porozuměti nauce o pokání, víře v Krista, Syna živého Boha, a o křtu a daru Ducha Svatého vkládáním rukou, když je jim dosm let, bude ehřích na hlavě rodičů.

26 Neboť toto bude zákon pro obyvatele aSionu, nebo v kterémkoli jeho kůlu, jež jsou organisovány.

27 A jejich děti budou apokřtěny na bodpuštění hříchů svých, když je jim cosm let, a obdrží vkládání rukou.

28 A budou také děti své učiti, aby se amodlily a kráčely zpříma před Pánem.

29 A obyvatelé Sionu budou také dodržovati asabatní den, aby jej světili.

30 A obyvatelé Sionu budou také ve vší věrnosti pamatovati na práce své, nakolik jsou určeni, aby pracovali; neboť lenoch bude v paměti před Pánem.

31 Nyní, já, Pán, nejsem velmi potěšen obyvateli Sionu, neboť jsou mezi nimi alenoši; a děti jejich také vyrůstají ve bzlovolnosti; také cnehledají dychtivě bohatství věčnosti, ale oči jejich jsou plny chtivosti.

32 Tyto věci nemají býti, a musejí býti z prostředku jejich odstraněny; pročež, nechť služebník můj Oliver Cowdery donese tato slova do země Sion.

33 A dávám jim přikázání – že ten, kdo nedodržuje amodlitby své před Pánem v době jejich, nechť je v bpaměti před soudcem lidu mého.

34 Tato aslova jsou pravdivá a věrná; pročež, nepřestupujte je, ani z nich bneodnímejte.

35 Vizte, já jsem aAlfa i Oméga, a já bpřijdu rychle. Amen.