Písma
Nauka a smlouvy 58


Oddíl 58

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sionu v kraji Jackson ve státě Missouri 1. srpna 1831 (History of the Church, 1:190–195). O prvním sabatu po příchodu Proroka a jeho skupiny do kraje Jackson ve státě Missouri se konalo náboženské shromáždění a dva členové byli přijati křtem. Někteří Svatí z Colesville z odbočky Thompson a další dorazili během onoho týdne (viz oddíl 54). Mnozí byli dychtiví poznati vůli Páně ohledně sebe v novém místě shromažďování.

1–5, Ti, kteří vytrvají v soužení, budou korunováni slávou; 6–12, Svatí se mají připraviti na svatbu Beránkovu a na večeři Páně; 13–18, Biskupové jsou soudci v Izraeli; 19–23, Svatí mají poslouchati zákony země; 24–29, Lidé mají používati svobodu jednání k tomu, aby činili dobro; 30–33, Pán přikazuje a odvolává; 34–43, Činiti pokání znamená to, že lidé musejí vyznati své hříchy a zanechati jich; 44–58, Svatí mají zakoupiti své dědictví v Missouri a shromážditi se tam; 59–65, Evangelium musí býti kázáno každému stvoření.

1 Poslouchejte, ó vy starší církve mé, a nakloňte ucho slovu mému a učte se ode mne, co já chci ohledně vás a také ohledně této země, do které jsem vás poslal.

2 Neboť vpravdě pravím vám, požehnaný je ten, kdo zachovává přikázání má, ať v životě nebo ve smrti; a ten, kdo je věrnýsoužení, odměna jeho je větší v království nebeském.

3 Vy nemůžete spatřiti přirozenýma očima svýma, v nynější době, plán vašeho Boha týkající se těchto věcí, jež přijdou později, a slávu, která bude následovati po mnohém soužení.

4 Neboť po mnohém soužení přicházejí požehnání. Pročež přichází den, kdy budete korunováni mnohou slávou; ta hodina ještě není, ale je blízko, na dosah.

5 Pamatujte na to, co vám říkám předem, abyste si to mohli uložiti do srdce a přijmouti to, co bude následovati.

6 Vizte, vpravdě pravím vám, z tohoto důvodu jsem vás poslal – abyste mohli býti poslušni a aby srdce vaše mohlo býti připraveno vydávati svědectví o věcech, které přijdou;

7 A také abyste mohli býti poctěni položením základů a vydáváním svědectví o zemi, na níž bude státi Sion Boží;

8 A také aby hostina z tučných věcí mohla býti připravena pro chudé; ano, hostina z tučných věcí, z vína s usedlinou, dobře pročištěného, aby země mohla věděti, že ústa proroků nezklamou;

9 Ano, večeře domu Páně, dobře připravená, na kterou budou pozvány všechny národy.

10 Nejprve bohatí a učení, moudří a urození;

11 A poté přichází den mé moci; potom chudí, chromí a slepí a hluší přijdou na svatbu Beránkovu a budou jísti večeři Páně, připravenou pro veliký den, který přijde.

12 Vizte, já, Pán, jsem to pravil.

13 A aby svědectví mohlo vyjíti ze Sionu, ano, z úst města dědictví Božího –

14 Ano, z tohoto důvodu jsem vás poslal sem a vybral jsem služebníka svého Edwarda Partridge a určil jsem mu poslání jeho v této zemi.

15 Ale nebude-li činiti pokání z hříchů svých, což jsou nevíra a zaslepenost srdce, nechť se má na pozoru, aby nepadl.

16 Vizte, poslání jeho je mu dáno, a nebude dáno opět.

17 A kdokoli zastává toto poslání, je určen, aby byl soudcem v Izraeli, stejně jako tomu bylo v dávných dnech, aby rozděloval země dědictví Božího dětem jeho;

18 A aby soudil lid jeho podle svědectví spravedlných a s pomocí rádců svých, podle zákonů království, jež jsou dány proroky Božími.

19 Neboť vpravdě pravím vám, můj zákon bude v této zemi zachováván.

20 Nechť si žádný člověk nemyslí, že je vládcem; ale nechť Bůh panuje tomu, kdo soudí, podle rady své vlastní vůle, neboli jinými slovy tomu, jenž radí neboli sedí na stolici soudcovské.

21 Nechť žádný člověk neporušuje zákony země, neboť ten, kdo zachovává zákony Boží, nemá žádnou potřebu porušovati zákony země.

22 Pročež, buďte poddáni mocím, které jsou, dokud nebude vládnouti ten, jehož právem je vládnouti, a nepodrobí všechny nepřátele pod nohy své.

23 Vizte, zákony, které jste obdrželi z ruky mé, jsou zákony církve a v tomto světle je budete hlásati. Vizte, zde je moudrost.

24 A nyní, jak jsem řekl ohledně služebníka svého Edwarda Partridge, tato země je zemí bydliště jeho a těch, které určil za rádce své; a také zemí bydliště toho, jehož jsem určil, aby vedl zásobárnu mou;

25 Pročež, nechť přivedou rodiny své do této země, jak se uradí mezi sebou a se mnou.

26 Neboť vizte, není vhodné, abych přikazoval ve všech věcech; neboť ten, kdo je nucen ve všech věcech, ten je nedbalý a není moudrým služebníkem; pročež neobdrží žádnou odměnu.

27 Vpravdě pravím, lidé mají býti horlivě zaměstnáni v dobré věci a konati mnoho věcí ze své vlastní svobodné vůle a uskutečňovati mnoho spravedlivosti;

28 Neboť ta moc je v nich, čímž jednají sami za sebe. A nakolik lidé konají dobro, neztratí nikterak odměnu svou.

29 Ale ten, kdo nečiní nic, dokud mu není přikázáno, a přijímá přikázání s pochybujícím srdcem a zachovává je s lenivostí, ten je zatracen.

30 Kdo bych byl já, který učinil člověka, praví Pán, kdybych pokládal za nevinného toho, který neposlouchá přikázání má?

31 Kdo bych byl, praví Pán, kdybych sliboval, a neplnil?

32 Já přikazuji, a lidé neposlouchají; odvolávám, a oni nedostávají požehnání.

33 Potom praví v srdci svém: Toto není dílo Páně, neboť sliby jeho nejsou splněny. Ale běda takovým, neboť odměna jejich číhá dole, a ne shůry.

34 A nyní vám dám další pokyny ohledně této země.

35 Je to moudrost ve mně, aby služebník můj Martin Harris byl příkladem pro církev v tom, že položí peníze své před biskupa církve.

36 A také, toto je zákon pro každého člověka, který přichází do této země, aby obdržel dědictví; a učiní se svými penězi podle toho, jak požaduje zákon.

37 A je také moudré, aby byly v Independence zakoupeny pozemky jako místo pro zásobárnu a také pro tiskárnu.

38 A další pokyny ohledně služebníka mého Martina Harrise mu budou dány Duchem, aby mohl obdržeti dědictví své tak, jak se mu zdá dobré;

39 A nechť činí pokání z hříchů svých, neboť usiluje o chválu světa.

40 A také nechť služebník můj William W. Phelps zastává úřad, do kterého jsem ho určil, a obdrží dědictví své v zemi;

41 A také on má zapotřebí činiti pokání, neboť já, Pán, jím nejsem velmi potěšen, neboť se snaží vyniknouti a není dostatečně mírný přede mnou.

42 Vizte, ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno, a já, Pán, již na ně nevzpomínám.

43 Podle toho můžete poznati, činí-li člověk pokání z hříchů svých – vizte, vyzná je a zanechá jich.

44 A nyní, vpravdě, pravím ohledně zbytku starších církve své, čas ještě nepřišel, a po mnoho let nepřijde, aby obdrželi dědictví své v této zemi, ledaže si to budou přáti skrze modlitbu víry, pouze tak, jak jim to bude určeno Pánem.

45 Neboť, vizte, oni budou tlačiti lidi dohromady z končin země.

46 Pročež, shromážděte se; a ti, kteří nejsou určeni, aby zůstali v této zemi, nechť káží evangelium v okolních krajinách; a poté nechť se vrátí do domova svého.

47 Nechť káží cestou a vydávají svědectví o pravdě na všech místech a volají k bohatým, vysokým i nízkým, a k chudým, aby činili pokání.

48 A nechť budují církve, nakolik obyvatelé země budou činiti pokání.

49 A nechť je určen hlasem církve zmocněnec pro církev v Ohiu, aby přijímal peníze k zakoupení pozemků v Sionu.

50 A dávám služebníku svému Sidneymu Rigdonovi přikázání, aby napsal popis země Sion a prohlášení o vůli Boží, jak mu bude oznámena Duchem;

51 A list a upisovací listinu, aby byly předloženy všem církvím, aby byly získány peníze, aby byly dány do rukou biskupa, jeho samého nebo zmocněnce, jak se mu bude zdáti dobré nebo jak určí, aby byly zakoupeny pozemky jako dědictví pro děti Boží.

52 Neboť, vizte, vpravdě pravím vám, Pán chce, aby učedníci a děti lidské otevřeli srdce své, totiž aby zakoupili tuto celou krajinu země, jakmile to čas dovolí.

53 Vizte, zde je moudrost. Nechť tak učiní, jinak neobdrží žádné dědictví, ledaže by to bylo prolitím krve.

54 A opět, nakolik je země získána, nechť jsou do této země vysláni dělníci všeho druhu, aby pracovali pro svaté Boží.

55 Nechť všechny věci jsou konány v pořádku; a nechť výsady pozemků jsou čas od času oznamovány biskupem nebo zmocněncem církve.

56 A nechť se dílo shromažďování neděje ve spěchu ani útěkem; ale nechť je vykonáváno tak, jak bude určováno staršími církve na konferencích, podle poznání, které čas od času obdrží.

57 A nechť služebník můj Sidney Rigdon zasvětí a posvětí tuto zemi a místo pro chrám Pánu.

58 A nechť je svoláno konferenční shromáždění; a poté nechť se služebníci moji Sidney Rigdon a Joseph Smith ml. vrátí, a s nimi také Oliver Cowdery, aby uskutečnili zbytek práce, kterou jsem jim určil v jejich vlastní zemi, a zbytek, tak jak bude určeno konferencemi.

59 A nechť se žádný člověk nevrací z této země, aniž by vydával svědectví cestou o tom, co ví a čemu naprosto jistě věří.

60 Nechť to, co bylo uděleno Zibovi Petersonovi, je mu odňato; a nechť má postavení člena církve a pracuje svýma vlastníma rukama, s bratřími, dokud nebude dostatečně ukázněn za všechny hříchy své; neboť je nevyznává a zamýšlí je skrýti.

61 Nechť zbytek starších této církve, kteří přicházejí do této země, z nichž někteří jsou nesmírně požehnaní, dokonce nadmíru, má také konferenci v této zemi.

62 A nechť služebník můj Edward Partridge řídí konferenci, kterou budou míti.

63 A nechť se také vrátí, kážíce cestou evangelium, vydávajíce svědectví o věcech, které jim jsou zjeveny.

64 Neboť, vpravdě, hlas musí vycházeti z tohoto místa do celého světa a do nejzazších částí země – evangelium musí býti kázáno každému stvoření, se znameními provázejícími ty, kteří věří.

65 A vizte, Syn Muže přichází. Amen.