Писания
Въведение
назад напред

Въведение

Учение и Завети е сборник от божествени откровения и боговдъхновени изявления, дадени за установяването и управлението на Царството Божие на земята през последните дни. Въпреки че повечето от разделите са насочени към членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, посланията, предупрежденията и увещанията са за ползата на цялото човечество и съдържат покана към всички люде навред да чуят гласа на Господа Исуса Христа, Който им говори за тяхното материално благоденствие и вечно спасение.

Повечето от откровенията в този сборник са получени чрез Джозеф Смит-младши, първия пророк и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Други са оповестени чрез някои от неговите приемници в президентството (виж заглавията на раздели 135, 136 и 138, и Официални изявления 1 и 2).

Книгата Учение и Завети е едно от официалните писания на Църквата, заедно със Светата Библия, Книгата на Мормон и Скъпоценен Бисер. Учение и Завети, обаче, е уникална книга, тъй като не е превод на древен ръкопис, а има съвременен произход и е дадена от Бог чрез Неговите избрани пророци за възстановяването на святото Му дело и установяването на Царството Божие на земята в наши дни. В откровенията се дочува нежният, но непоколебим глас на Господа Исуса Христа, Който говори отново в диспенсацията на пълнотата на времената, а делото, което се започва с това, е подготовка за второто Му пришествие, в изпълнение и в съгласие със словата на всички свети пророци, откакто свят светува.

Джозеф Смит-младши е роден на 23-ти декември 1805 година в Шерън, окръг Уиндзор, щата Върмонт. В ранното си детство той се премества с цялото си семейство в град Манчестър в западната част на щата Ню Йорк. Точно през времето, когато той е живял близо до Манчестър, през пролетта на 1820 година, когато е бил на четиринадесетгодишна възраст, той изживява първото си видение, при което е посетен лично от Бог Вечния Отец и Сина Му Исус Христос. В това видение на него му е казано, че истинската Църква на Исус Христос, която е била установена по времето на Новия Завет и която е изпълнявала пълнотата на Евангелието, не е повече на земята. Следват други божествени прояви, в които той е поучаван от много ангели. На него му е показано, че Бог има специално дело за извършване от него на земята и че чрез него Църквата на Исус Христос ще бъде възстановена на земята.

С течение на времето на Джозеф Смит му се дава възможност посредством божествено съдействие да преведе и публикува Книгата на Мормон. Междувременно той и Оливър Каудъри са поставени в свещеничеството на Аарон от Иоан Кръстител през май 1829 година (виж Учение и Завети 13) и малко след това, са поставени в свещеничеството на Мелхиседек от древните апостоли Петър, Яков и Иоан (виж Учение и Завети 27:12). Следват други поставяния, по време на които им се дават ключовете на свещеничеството от Моисей, Илия, Илияс и много древни пророци (виж У. и З. 110; 128:18, 21). Тези поставяния представляват всъщност възстановяване на божествената власт на човека на земята. На 6-ти април 1830 година, с небесно напътствие, пророкът Джозеф Смит организира Църквата и тъй истинската Църква на Исус Христос става отново действаща институция сред хората, с правото да обучава на Евангелието и да отслужва обредите на спасението. (Виж Скъпоценен Бисер, Джозеф Смит — История 1:1–75 и Учение и Завети 20).

Тези святи откровения са получени в отговор на молитва във времена на нужда и са произтекли от случаи от реалния живот, включващи реални хора. Пророкът и неговите съратници търсят божествено напътствие и тези откровения удостоверяват, че са го получили. В откровенията се вижда възстановяването, разкриването на Евангелието на Исуса Христа и въвеждането на диспенсацията на пълнотата на времената. В тези откровения са показани също преместването на Църквата от щатите Ню Йорк и Пенсилвания на запад, в щатите Охайо, Мисури, Илинойс и накрая във Великата низина на Западна Америка, както и големите усилия на светиите да построят Сион на земята в наши дни.

Някои от по-ранните раздели включват теми относно превода и публикуването на Книгата на Мормон (виж раздели 3, 5, 10, 17 и 19). Някои по-късни раздели отразяват работата на пророка Джозеф Смит по изготвянето на боговдъхновен превод на Библията, по време на която са получени много от важните доктринални раздели (виж например разделите 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 и 132, всеки един от които има пряко отношение към превода на Библията).

В откровенията ученията на Евангелието са изложени с обяснения относно такива фундаментални въпроси, като природата на Божеството, произхода на човека, реалността на Сатана, целта на смъртността, необходимостта от подчинение, необходимостта от покаяние, проявленията на Светия Дух, обредите и действията, които принадлежат към спасението, съдбата на земята, бъдещите състояния на човека след Възкресението и Съда, вечността на брачната връзка и вечната природа на семейството. По същия начин е показано и постепенното разкриване на административната структура на Църквата чрез призоваването на епископи, Първото Президентство, Съвета на Дванадесетте и на Седемдесетте, и установяването на други ръководни служби и кворуми. И накрая, свидетелството, което е дадено за Исус Христос, за Неговата божественост, Неговото величие, Неговото съвършенство, Неговата любов и изкупителната Му сила, прави книгата да бъде с голяма стойност за човешкия род и по-ценна от богатствата на цялата земя.

Една част от откровенията са публикувани през 1833 година в Сион (град Индепендънс), щата Мисури, под заглавието A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ [Книга със заповеди за управлението на Христовата Църква]. За тази публикация старейшините на Църквата дават тържествено свидетелство, че Господ е засвидетелствал в душите им, че тези откровения са истинни. Тъй като Господ продължава да говори на служителите Си, две години по-късно в град Къртлънд, щата Охайо, е публикуван един по-голям сборник от откровения със заглавие Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints [Учение и завети на Църквата на светиите от последните дни]. Към тази нова публикация през 1835 година е прибавено писменото свидетелство на Дванадесетте Апостоли, което е както следва:

Свидетелство на
Дванадесетте Апостоли за Истинността на
Книгата Учение и Завети

Свидетелството на Очевидците за Книгата с Господните заповеди, които заповеди Той даде на Църквата Си чрез Джозеф Смит-младши, който бе определен от гласа на Църквата за тази цел:

С настоящото ние изпитваме желание да засвидетелстваме на човечеството по целия свят, на всяко създание по лицето на земята, че Господ е засвидетелствал на душите ни чрез Светия Дух, изпратен върху ни, че тези заповеди са дадени чрез Божието вдъхновение и че те са полезни за всички човеци и наистина са верни.

Ние даваме това свидетелство на света и Господ е наш помощник; и това е чрез благодатта на Бог Отец и Неговия Син Исус Христос, че ни е позволено да имаме тази привилегия да дадем това свидетелство на света, за което ние се радваме извънредно, като винаги се молим на Господ чедата човешки да имат полза от него.

Имената на Дванадесетте бяха:

Томас Б. Марш

Дейвид В. Патен

Бригъм Йънг

Ибър Ч. Кимбъл

Орсън Хайд

Уйлям Е. Маклелън

Парли П. Прат

Люк С. Джонсън

Уйлям Смит

Орсън Прат

Джон Ф. Бойнтън

Лайман Е. Джонсън

В следващи издания на Учение и Завети са били добавяни допълнителни откровения или други важни за записване неща, според както са били получавани от овластени събрания или конференции на Църквата.

Започвайки с изданието от 1835 година, се включва също една поредица от седем теологични урока, наречени Lectures on Faith [Лекции за Вярата]. Те са били подготвени между 1834 и 1835 година, за да се ползват в Училището за пророци в Къртлънд, щата Охайо. Въпреки че са полезни за преподаване на учението, от 1921 година насам тези лекции не се включват вече в Учение и Завети, понеже не са били дадени или представени като откровения за цялата Църква.

Видно е, че в предишните издания, публикувани на английски, са се повтаряли някои грешки, особено в историческите части на заглавията на разделите. В резултат на това, настоящото издание съдържа корекции на дати и имена на местности, а също и малък брой други дребни корекции там, където е изглеждало необходимо. Тези промени са били направени с цел материалът да се приведе в съответствие с историческите документи. Друг отличителен белег на това последно издание представляват подобренията в препратките, заглавията на разделите и резюметата на предметния указател. Всички те са замислени да помогнат на читателите да разберат и да се радват на Господните послания, дадени в Учение и Завети.

Въведенията към разделите на Учение и Завети съдържат препратки към History of the Church [История на Църквата]. History of the Church е седемтомен исторически разказ за Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни от 1820 до 1848 година. Тъй като тези томове не са преведени и са на разположение само на английски език, цитатите с източник History of the Church във въведенията към разделите на това издание на Учение и Завети са взети от английските томове на тази история.