Písma
Nauka a smlouvy 115

Oddíl 115

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státě Missouri 26. dubna 1838, oznamující vůli Boží ohledně vybudování tohoto místa a Pánova domu (History of the Church, 3:23–25). Toto zjevení je adresováno předsedajícím úředníkům Církve.

1–4, Pán nazývá svou církev Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů; 5–6, Sion a jeho kůly jsou pro Svaté místem ochrany a útočiště; 7–16, Svatým je přikázáno vybudovati ve Far Westu dům Páně; 17–19, Joseph Smith drží klíče království Božího na zemi.

1 Vpravdě tak praví Pán tobě, služebníče můj aJosephe Smithe ml. a také služebníče můj bSidney Rigdone a také služebníče můj cHyrume Smithe, a rádcům tvým, kteří jsou určeni i kteří budou určeni později;

2 A také tobě, služebníče můj aEdwarde Partridgi, a rádcům jeho;

3 A také věrným služebníkům svým, kteří jsou z vysoké rady církve mé v Sionu, neboť tak bude nazývána, a všem starším a lidem z mé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, rozptýleným do široka v celém světě;

4 Neboť tak bude acírkev má nazývána v těchto posledních dnech, a to bCírkev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

5 Vpravdě pravím vám všem: aPovstaň a sviť, aby světlo tvé mohlo býti bkorouhví pro národy;

6 A aby ashromáždění v zemi bSion a v ckůlech jeho mohlo býti jako ochrana a jako dútočiště před bouří a před hněvem, až bude evylit bez zředění na celou zem.

7 Nechť město Far West je svatou a zasvěcenou zemí pro mne; a bude nazýváno nejsvatějším, neboť země, na níž stojíš, je asvatá.

8 Tudíž, přikazuji vám, abyste pro mne apostavili dům, pro shromažďování svatých mých, aby mne mohli buctívati.

9 A nechť je počátek tohoto díla a základ a přípravné dílo v tomto nadcházejícím létě;

10 A nechť počátek je učiněn čtvrtého dne měsíce července; a od toho času nadále nechť lid můj pracuje pilně, aby postavil dům jménu mému;

11 A za ajeden rok od tohoto dne nechť započnou znovu v pokládání základů bdomu mého.

12 Tedy nechť od toho času nadále pracují pilně, dokud nebude dokončen, od úhelného kamene jeho až k vrcholku jeho, dokud nezbude nic, co není dokončeno.

13 Vpravdě pravím vám, nechť se služebník můj Joseph ani služebník můj Sidney ani služebník můj Hyrum již více nezadluží pro stavění domu jménu mému;

14 Ale nechť je dům stavěn jménu mému podle avzoru, který jim ukáži.

15 A nepostaví-li jej lid můj podle vzoru, který ukáži předsednictvu jejich, nepřijmu jej z rukou jejich.

16 Ale postaví-li jej lid můj podle vzoru, který ukáži předsednictvu jejich, a to služebníku svému Josephovi a rádcům jeho, potom jej přijmu z rukou lidu svého.

17 A opět, vpravdě pravím vám, mou vůlí je, aby město Far West bylo postaveno rychle skrze shromáždění svatých mých;

18 A také aby byla v okolních krajinách určena pro akůly další místa, jak budou čas od času projevena služebníku mému Josephovi.

19 Neboť vizte, já budu s ním a já ho posvětím před lidem; neboť jemu jsem dal aklíče tohoto království a služby. Tak jest. Amen.