Skrifterna
Läran och förbunden 132


Kapitel 132

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Nauvoo i Illinois, upptecknad den 12 juli 1843, rörande det nya och eviga förbundet, som omfattar äktenskapsförbundets eviga natur och månggiftets princip. Trots att uppenbarelsen upptecknades 1843 visar de historiska uppteckningarna att profeten så tidigt som 1831 hade känt till några av de principer som denna uppenbarelse innehåller. Se Officiellt tillkännagivande 1.

1–6: Upphöjelse uppnås genom det nya och eviga förbundet; 7–14: Förutsättningarna och villkoren för detta förbund framställs; 15–20: Celestialt äktenskap och en fortsättning på familjen gör det möjligt för människor att bli gudar; 21–25: Den trånga och smala vägen leder till eviga liv; 26–27: Lagen som gäller hädelse mot den Helige Anden ges; 28–39: Löften om evig avkomma och upphöjelse ges till profeter och heliga i alla tidsåldrar; 40–47: Makten att binda och besegla på jorden och i himlen ges till Joseph Smith; 48–50: Herren beseglar på honom hans upphöjelse; 51–57: Emma Smith råds att vara trofast och sann; 58–66: Lagar gällande månggifte framställs.

1 Sannerligen, så säger Herren till dig, min tjänare Joseph, att eftersom du av min hand har begärt att få veta och förstå på vad sätt jag, Herren, rättfärdigade mina tjänare Abraham, Isak och Jakob och även Mose, David och Salomo, mina tjänare, i fråga om den princip och lära enligt vilken de hade många ahustrur och bihustrur –

2 se och ge akt, jag är Herren din Gud och ska svara dig rörande denna sak.

3 aBered därför ditt hjärta på att ta emot och lyda de lärdomar som jag står i begrepp att ge dig, för alla som får denna lag uppenbarad för sig måste lyda den.

4 För se, jag uppenbarar ett nytt och evigt aförbund för er, och om ni inte håller detta förbund blir ni bfördömda, för ingen kan cförkasta detta förbund och tillåtas inträda i min härlighet.

5 För alla som vill ha en avälsignelse av mina händer ska följa den blag, och dess villkor, som fastställdes för just den välsignelsen såsom de instiftades redan före världens grundläggning.

6 Och rörande det anya och eviga förbundet så instiftades det för min bhärlighets fullhets skull, och den som tar emot en fullhet därav måste och ska följa lagen, annars blir han fördömd, säger Herren Gud.

7 Och sannerligen säger jag er att denna lags avillkor är följande: Alla förbund, avtal, förpliktelser, åtaganden, beder, löften, handlingar, förbindelser, föreningar eller förhoppningar, vilka inte sker och ingås och cbeseglas genom dlöftets Helige Ande av honom som är smord, både för tid och för all evighet och som dessutom är högst helig, genom euppenbarelse och befallning medelst min smorde som jag har utsett på jorden att inneha denna makt (och jag har utsett min tjänare Joseph att inneha denna makt i de sista dagarna, och det finns aldrig mer än en i sänder på jorden som har förlänats denna makt och detta prästadömes fnycklar) har ingen effekt, verkan eller kraft i eller efter uppståndelsen från de döda, för alla avtal som inte ingås i detta syfte upphör när människorna dör.

8 Se, mitt hus är ett ordningens hus, säger Herren Gud, och inte ett oordningens hus.

9 Kommer jag att godta ett aoffer, säger Herren, som inte är gjort i mitt namn?

10 Eller kommer jag av era händer att ta emot det som jag inte har afastställt?

11 Och kommer jag att fastställa något för er, säger Herren, utom genom lag, såsom jag och min Fader aförordnade för er innan världen var till?

12 Jag är Herren er Gud, och jag ger er detta bud att ingen ska akomma till Fadern utom genom mig eller genom mitt ord, vilket är min lag, säger Herren.

13 Och allt som finns i världen, vare sig det är förordnat av människor, genom troner eller furstendömen eller makter eller något namnkunnigt, vad det vara må, som inte är enligt mig eller mitt ord, säger Herren, ska förkastas och ska ainte finnas kvar när människorna är döda, vare sig i eller efter uppståndelsen, säger Herren din Gud.

14 För allt som består är av mig, och allt det som inte är av mig ska skakas och förgöras.

15 Om därför en man aäktar en hustru i världen, och han inte gifter sig med henne enligt mig eller mitt ord och ingår förbund med henne så länge han är i världen, och hon med honom, så är deras förbund och äktenskap inte i kraft när de är döda och när de har lämnat världen. Därför är de inte bundna genom någon lag när de har lämnat världen.

16 Därför varken gifter de sig eller blir de abortgifta när de har lämnat världen, utan utses att vara bänglar i himlen, vilka änglar är tjänande änglar som betjänar dem som är värdiga en långt större, ja, en övermåttan stor och evig härlighet.

17 För dessa änglar följde inte min lag. Därför kan de inte föröka sig utan fortsätter leva var för sig och ensamma utan upphöjelse i sitt frälsta tillstånd i all evighet, och härefter är de inte gudar utan är Guds änglar i evigheters evighet.

18 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Om en man äktar en hustru och ingår förbund med henne för tid och för all evighet, och om detta förbund inte är enligt mig eller enligt mitt ord, som är min lag, och inte beseglas genom löftets Helige Ande genom honom som jag har smort och utsett till denna makt, så äger det varken giltighet eller är i kraft när de har lämnat världen, eftersom de inte är förenade av mig eller av mitt ord, säger Herren. När de har lämnat denna värld kan det inte erkännas där, eftersom de inte kan passera de där utsedda änglarna och gudarna. Därför kan de inte ärva min härlighet, för mitt hus är ett ordningens hus, säger Herren Gud.

19 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Om en man äktar en hustru enligt mitt ord, som är min lag, och enligt det anya och eviga förbundet, och detta bbeseglas på dem genom clöftets Helige Ande av honom som är smord och åt vilken jag har utsett denna makt och detta prästadömes dnycklar, så ska det sägas dem: ”Ni ska komma fram i den första uppståndelsen. Och om det sägs efter den första uppståndelsen, i nästa uppståndelse. Och ni ska ärva etroner, riken, furstendömen och makter, herradömen och alla höjder och djup.” Då ska det skrivas i Lammets flivsbok att han inte ska begå något mord varigenom oskyldigt blod utgjuts, och om ni förblir i mitt förbund och inte begår något mord varigenom oskyldigt blod utgjuts, ska allt vad min tjänare än har pålagt dem ske dem, i tid och i all evighet, och det ska vara i full kraft när de har lämnat världen, och de ska passera änglarna och gudarna, som är satta där till deras gupphöjelse och härlighet i allt som har beseglats på deras huvuden, och vars härlighet ska vara en fullhet och en fortsättning på avkomman i evigheters evighet.

20 Då ska de vara gudar, eftersom de är oändliga. Därför ska de bestå från evighet till evighet, eftersom de fortsätter. Då ska de vara över allt, eftersom allting är dem underställt. Då ska de vara agudar, eftersom de har ball makt och änglarna är dem underställda.

21 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Om ni inte följer min alag kan ni inte uppnå denna härlighet,

22 för atrång är porten och smal är bvägen som leder till upphöjelse och clivens fortsättning, och få är de som finner den, eftersom ni inte tar emot mig i världen, inte heller känner ni mig.

23 Men om ni tar emot mig i världen, då ska ni känna mig och ska få er upphöjelse för att ni också ska vara adär jag är.

24 Detta är aeviga liv: Att känna den ende vise och sanne Guden och Jesus Kristus, som han har bsänt. Jag är han. Ta därför emot min lag.

25 aVid är porten och bred är vägen som leder till bdöd, och många är de som går in genom den, eftersom de inte ctar emot mig, inte heller följer de min lag.

26 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Om en man äktar en hustru enligt mitt ord, och de är beseglade genom alöftets Helige Ande enligt vad jag har fastställt, och han eller hon begår någon som helst synd eller överträdelse av det nya och eviga förbundet eller någon form av hädelse, och om de inte bbegår mord varigenom de utgjuter oskyldigt blod, så ska de ändå komma fram i den första uppståndelsen och inträda i sin upphöjelse. Men de ska förgöras i köttet och ska cöverlämnas åt dSatans slag till återlösningens dag, säger Herren Gud.

27 Den ahädelse mot den Helige Anden som binte ska förlåtas vare sig i världen eller bortom världen består i att ni begår mord varigenom ni utgjuter oskyldigt blod och samtycker till min död, sedan ni har tagit emot mitt nya och eviga förbund, säger Herren Gud. Och den som inte håller denna lag kan på intet sätt inträda i min härlighet, utan ska bli cfördömd, säger Herren.

28 Jag är Herren, din Gud, och ska ge dig mitt heliga prästadömes lag, som förordnades av mig och min Fader innan världen var till.

29 aAbraham tog emot allt, vad han än tog emot, genom uppenbarelse och befallning, genom mitt ord, säger Herren, och han har inträtt i sin upphöjelse och sitter på sin tron.

30 Abraham fick alöften beträffande sina avkomlingar och sin livsfrukt – från vilken du, det vill säga min tjänare Joseph, bhärstammar – vilka skulle fortsätta så länge som de var i världen. Och beträffande Abraham och hans avkomlingar så fortsätter de bortom världen. Både i världen och bortom världen fortsätter de lika oräkneliga som cstjärnorna, eller lika lite som ni kan räkna sandkornen på havsstranden kan ni räkna dessa.

31 Detta löfte är även ditt, eftersom du är av aAbraham och löftet gavs till Abraham. Och genom denna lag fortsätter min Faders verk, varigenom han förhärligar sig själv.

32 Gå därför och gör Abrahams agärningar. Underkasta er min lag så ska ni bli frälsta.

33 Men om ni inte underkastar er min lag kan ni inte få min Faders löfte, som han gav till Abraham.

34 Gud abefallde Abraham, och bSara gav cHagar åt Abraham till hustru. Och varför gjorde hon det? Eftersom detta var lagen, och från Hagar kom många folk. Därför uppfyllde detta bland annat löftena.

35 Var Abraham därför under fördömelse? Sannerligen säger jag er: Nej, för jag, Herren, abefallde det.

36 Abraham fick abefallning att offra sin son bIsak. Ändå stod det skrivet: ”Du ska inte cdöda.” Abraham vägrade emellertid inte, och det räknades honom till drättfärdighet.

37 Abraham fick abihustrur och de födde honom barn, och det räknades honom till rättfärdighet eftersom de blev honom givna och han höll min lag. Och Isak och bJakob gjorde inte heller annat än det de fick befallning att göra. Och eftersom de inte gjorde annat än det som de fick befallning att göra, har de inträtt i sin cupphöjelse enligt löftena och sitter på troner och är inte änglar utan gudar.

38 Även aDavid fick bmånga hustrur och bihustrur, och även mina tjänare Salomo och Mose, och även många andra av mina tjänare från skapelsens begynnelse till denna tid. Och i intet syndade de utom i det som de inte fick av mig.

39 Davids hustrur och bihustrur blev honom agivna av mig genom min tjänare Natans hand och andra profeter som innehade bnycklarna till denna makt. Och i intet av detta syndade han mot mig, utom i fråga om cUria och dennes hustru. Och därför har han fallit från sin upphöjelse och fått sin del. Och han ska inte få behålla dem bortom världen, för jag dgav dem åt en annan, säger Herren.

40 Jag är Herren din Gud, och jag gav dig, min tjänare Joseph, ett åliggande och aåterställer allt. Be om vad du vill, och det ska bli dig givet enligt mitt ord.

41 Och eftersom du har frågat mig angående äktenskapsbrott, sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en man tar emot en hustru i det nya och eviga förbundet, och om hon är med en annan man, som jag inte har utsett åt henne enligt den heliga smörjelsen, har hon begått äktenskapsbrott och ska förgöras.

42 Om hon inte är under det nya och eviga förbundet och hon blir med en annan man, har hon abegått äktenskapsbrott.

43 Och om hennes man blir med en annan kvinna och han är bunden av ett alöfte, så har han brutit sitt löfte och har begått äktenskapsbrott.

44 Och om hon inte har begått äktenskapsbrott utan är oskyldig och inte har brutit sitt löfte, och hon vet det, och jag uppenbarar det för dig, min tjänare Joseph, då ska du ha makt, genom mitt heliga prästadömes myndighet, att ta henne och ge henne åt honom som inte har begått äktenskapsbrott utan har varit atrofast, för han ska göras till styresman över många.

45 För jag har förlänat dig anycklarna och prästadömets makt, varigenom jag båterställer allt och tillkännager allt för dig i rätt tid.

46 Och sannerligen, sannerligen säger jag dig att allt vad du abeseglar på jorden ska vara beseglat i himlen, och allt vad du binder på jorden i mitt namn och enligt mitt ord, säger Herren, det ska vara bundet för evigt i himlarna. Och de synder du bförlåter någon på jorden ska vara förlåtna för evigt i himlarna, och de synder du håller någon kvar i på jorden ska hållas kvar i himlen.

47 Och vidare: Sannerligen säger jag: Den du välsignar ska jag välsigna, och den du förbannar ska jag aförbanna, säger Herren, för jag, Herren, är din Gud.

48 Och vidare: Sannerligen säger jag dig, min tjänare Joseph, att allt du ger på jorden, och den du ger någon på jorden genom mitt ord och enligt min lag, ska besökas med välsignelser och inte förbannelser samt med min kraft, säger Herren, och ska vara utan fördömelse på jorden och i himlen.

49 För jag är Herren din Gud och ska vara med dig ända till världens aände och i all evighet, för sannerligen, jag bbeseglar på dig din cupphöjelse och bereder en tron åt dig i min Faders rike med Abraham, din dfader.

50 Se, jag har sett dina aoffer och ska förlåta alla dina synder. Jag har sett dina offer i lydnad mot det som jag har sagt dig. Fortsätt därför, och jag ska bereda en utväg för dig, liksom jag bantog Abrahams offer då han skulle offra sin son Isak.

51 Sannerligen säger jag dig: Jag ger min tjänarinna Emma Smith, din hustru, som jag har gett dig, en befallning att hon ska hejda sig och inte ta del av det som jag befallde dig att erbjuda henne, för jag gjorde det, säger Herren, för att pröva er båda såsom jag gjorde med Abraham, och så att jag skulle kunna fordra en offergåva av din hand genom förbund och offer.

52 Och låt min tjänarinna aEmma Smith ta emot alla dem som har getts till min tjänare Joseph, och som är dygdiga och rena inför mig. Och de som inte är rena och har sagt att de var rena, ska förgöras, säger Herren Gud.

53 För jag är Herren din Gud, och ni ska lyda min röst. Och jag ska låta min tjänare Joseph göras till styresman över mycket, för han har varit atrofast i det lilla, och härefter ska jag styrka honom.

54 Och jag befaller min tjänarinna Emma Smith att stanna hos och hålla sig till min tjänare Joseph och till ingen annan. Men om hon inte vill hålla detta bud ska hon förgöras, säger Herren, för jag är Herren din Gud, och ska förgöra henne om hon inte rättar sig efter min lag.

55 Men om hon inte vill rätta sig efter detta bud, då ska min tjänare Joseph göra allt för henne, såsom han har sagt. Och jag ska välsigna honom och föröka honom och ge honom ahundrafaldigt av fäder och mödrar, bröder och systrar, hus och åkrar, hustrur och barn i den här världen samt de beviga livens kronor i de eviga världarna.

56 Och vidare: Sannerligen säger jag: Låt min tjänarinna aförlåta min tjänare Joseph hans överträdelser, och då ska hon få förlåtelse för sina överträdelser, varmed hon har syndat mot mig, och jag Herren din Gud, ska välsigna henne och föröka henne och få hennes hjärta att glädjas.

57 Och vidare säger jag: Låt inte min tjänare Joseph avhända sig sin egendom, så att en fiende kommer och förgör honom, för Satan aförsöker förgöra. För jag är Herren din Gud, och han är min tjänare, och se och ge akt, jag är med honom, såsom jag var med Abraham, din fader, ända till hans bupphöjelse och härlighet.

58 Och nu, vad beträffar aprästadömets lag, så finns det mycket som hänför sig till den.

59 Sannerligen, om en man kallas av min Fader liksom aAron kallades, genom min egen röst och genom hans röst som sände mig, och jag har begåvat honom med bnycklarna till detta prästadömes makt, så begår han inte synd när han gör något i mitt namn och enligt min lag och enligt mitt ord, och jag ska rättfärdiggöra honom.

60 Låt därför ingen anmärka på min tjänare Joseph, för jag ska rättfärdiga honom, för han ska ge det offer som jag fordrar av hans händer för hans överträdelsers skull, säger Herren din Gud.

61 Och vidare rörande prästadömets lag: Om en man äktar en ajungfru och önskar äkta bännu en och den första ger sitt samtycke, och om han äktar den andra och de är jungfrur och inte har gett något löfte till en annan man, då är han rättfärdigad. Han kan inte begå äktenskapsbrott för de är givna åt honom, för han kan inte begå äktenskapsbrott med den som tillhör honom och ingen annan.

62 Och om han får sig givet tio jungfrur enligt denna lag kan han inte begå äktenskapsbrott, för de tillhör honom och de är givna till honom, därför är han rättfärdigad.

63 Men om någon eller några av de tio jungfrurna blir med en annan man efter det att hon är gift har hon begått äktenskapsbrott och ska bli förgjord, för de är givna åt honom för att aföröka sig och uppfylla jorden enligt min befallning och för att fullborda löftet som min Fader gav före världens grundläggning, och för deras upphöjelse i de eviga världarna, så att de kan föda människosjälar, för häri fortsätter min Faders bverk så att han kan förhärligas.

64 Och vidare: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Om en man som innehar denna makts nycklar har en hustru, och han undervisar henne om mitt prästadömes lag rörande dessa ting, så ska hon tro på och stödja honom, annars ska hon förgöras, säger Herren din Gud, för jag ska förgöra henne, för jag ska förhärliga mitt namn genom alla dem som tar emot och håller min lag.

65 Om hon inte tar emot denna lag är det därför lagligt för mig att han tar emot allt det som jag, Herren hans Gud, kommer att ge honom, eftersom hon inte trodde på och stödde honom enligt mitt ord. Och hon blir då överträdaren, och han är undantagen Saras lag, hon som stödde Abraham enligt lagen när jag befallde Abraham att ta Hagar till hustru.

66 Och nu, med avseende på denna lag, sannerligen, sannerligen säger jag dig: Jag ska framdeles uppenbara mera för dig. Låt därför detta vara nog tills vidare. Se, jag är Alfa och Omega. Amen.