Písma
Náuka a zmluvy 115
predchádzajúce ďalej

Oddiel 115

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste v štáte Missouri 26. apríla 1838, oznamujúce vôľu Božiu ohľadom vybudovania tohto miesta a Pánovho domu. Toto zjavenie je adresované predsedajúcim úradníkom a členom Cirkvi.

1–4, Pán nazýva Svoju cirkev Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní; 5–6, Sion a jeho koly sú pre Svätých miestom ochrany a útočiska; 7–16, Svätým je prikázané vybudovať vo Far Weste dom Pána; 17–19, Joseph Smith drží kľúče kráľovstva Božieho na zemi.

1 Veru tak hovorí Pán tebe, služobník môj aJoseph Smith ml., a tiež služobník môj bSidney Rigdon, a tiež služobník môj cHyrum Smith, a radcom tvojim, ktorí sú ustanovení a ktorí budú ustanovení neskôr;

2 A tiež tebe, služobník môj aEdward Partridge, a radcom tvojim;

3 A tiež verným služobníkom svojim, ktorí sú z vysokej rady cirkvi mojej v Sione, lebo tak bude nazývaná, a všetkým starším a ľuďom z mojej Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, rozptýleným doširoka v celom svete;

4 Lebo tak bude acirkev moja nazývaná v týchto posledných dňoch, dokonca bCirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

5 Veru hovorím vám všetkým: aPovstaň a svieť, aby svetlo tvoje mohlo byť bzástavou pre národy;

6 A aby azhromaždenie v krajine bSion a v ckoloch jeho mohlo byť ako ochrana a ako dútočisko pred búrkou a pred hnevom, keď bude evyliaty bez zriedenia na celú zem.

7 Nech je mesto Far West asvätou a zasvätenou krajinou pre mňa; a bude nazývané najsvätejším, lebo zem, na ktorej stojíš, je svätá.

8 Takže, prikazujem vám, aby ste pre mňa apostavili dom, pre zhromažďovanie svätých mojich, aby ma mohli buctievať.

9 A nech je tam počiatok tohto diela a základ, a prípravné dielo v tomto nadchádzajúcom lete;

10 A nech je počiatok učinený štvrtého dňa mesiaca júla; a od toho času naďalej nech ľud môj pracuje usilovne, aby postavil dom môjmu menu;

11 A o ajeden rok od tohto dňa nech započnú znova v kladení základov bdomu môjho.

12 Teda nech od toho času naďalej pracujú usilovne, dokiaľ nebude dokončený, od uholného kameňa jeho až k vrcholku jeho, dokiaľ neostane nič, čo nie je dokončené.

13 Veru hovorím vám, nech sa služobník môj Joseph ani služobník môj Sidney, ani služobník môj Hyrum už viac nezadlžia pre budovanie domu menu môjmu;

14 Ale nech je dom budovaný menu môjmu podľa avzoru, ktorý im ukážem.

15 A ak ho nepostaví ľud môj podľa vzoru, ktorý ukážem ich predsedníctvu, neprijmem ho z ich rúk.

16 Ale ak ho postaví ľud môj podľa vzoru, ktorý ukážem ich predsedníctvu, dokonca služobníkovi svojmu Josephovi a radcom jeho, potom ho prijmem z rúk ľudu svojho.

17 A znova, veru hovorím vám, mojou vôľou je, aby mesto Far West bolo postavené rýchlo skrze zhromaždenie svätých mojich;

18 A tiež aby boli v okolitých krajoch určené pre akoly ďalšie miesta, ako budú z času na čas prejavené služobníkovi môjmu Josephovi.

19 Lebo hľa, ja budem s ním a ja ho posvätím pred ľudom; lebo jemu som dal akľúče tohto kráľovstva a služby. Tak je. Amen.