deset zapovedi
    Footnotes

    deset zapovedi

    Deset zakonov, ki jih je Bog dal po preroku Mojzesu za nadzorovanje moralnega obnašanja.

    Hebrejsko ime zanje je »Deset besed«. Imenujejo se tudi zaveza (5 Mz 9:9) oziroma pričevanje (2 Mz 25:21; 32:15). Dogodek, ko Bog deset zapovedi dá Mojzesu in po njem Izraelu, je opisan v Drugi Mojzesovi knjigi 19:9–20:23; 32:15–19; 34:1. Zapovedi so bile vgravirane na dveh kamnitih ploščah, ki sta bili nameščeni v skrinji; odslej se je skrinja imenovala skrinja zaveze (4 Mz 10:33). Ko je Gospod navajal odlomke iz Pete Mojzesove knjige 6:4–5 in Tretje Mojzesove knjige 19:18, je Deset zapovedi povzel v dve veliki zapovedi (Mt 22:37–39).

    Deset zapovedi se ponovi v razodetju svetih iz poslednjih dni (PJS, 2 Mz 34:1–2, 14 [Dodatek]; Moz 12:32–37; 13:12–24; NaZ 42:18–28; 59:5–13).