Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 88


Luku 88

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 27. ja 28. joulukuuta 1832 sekä 3. tammikuuta 1833. Profeetta sanoi, että se on ”’oliivipuun lehti’ – – taitettu paratiisin puusta, Herran rauhansanoma meille”. Ilmoitus annettiin sen jälkeen kun ylipapit olivat konferenssissa rukoilleet ”erikseen ja ääneen Herraa ilmoittamaan meille tahtonsa Siionin rakentamisesta”.

1–5 Uskolliset pyhät saavat sen Lohduttajan, joka on iankaikkisen elämän lupaus. 6–13 Kristuksen valo valvoo ja hallitsee kaikkea. 14–16 Ylösnousemus tulee lunastuksen kautta. 17–31 Kuuliaisuus selestistä, terrestristä tai telestistä lakia kohtaan valmistaa ihmisiä noihin eri valtakuntiin ja kirkkauksiin. 32–35 Ne, jotka haluavat pysyä synnissä, jäävät yhä saastaisiksi. 36–41 Kaikkia valtakuntia hallitaan lailla. 42–45 Jumala on antanut lain kaikelle. 46–50 Ihminen käsittää Jumalan. 51–61 Vertaus miehestä, joka lähetti palvelijansa pellolle ja kävi heidän luonaan vuorotellen. 62–73 Lähestykää Herraa, niin saatte nähdä hänen kasvonsa. 74–80 Pyhittäytykää ja opettakaa toisillenne valtakunnan oppeja. 81–85 Jokaisen ihmisen, jota on varoitettu, tulee varoittaa lähimmäistään. 86–94 Merkit, luonnonmullistukset ja enkelit valmistavat tietä Herran tulemiselle. 95–102 Enkelien pasuunat kutsuvat kuolleita niiden järjestyksessä. 103–116 Enkelien pasuunat julistavat evankeliumin palautusta, Babylonin sortumista ja suuren Jumalan taistelua. 117–126 Etsikää oppia, perustakaa Jumalan huone (temppeli) ja pukekaa päällenne rakkauden side. 127–141 Profeettojen koulun järjestys esitetään, mukaan luettuna jalkojenpesutoimitus.

1 Totisesti näin sanoo Herra teille, jotka olette kokoontuneet yhteen saadaksenne hänen tahtonsa teitä kohtaan:

2 Katso, tämä on teidän Herranne mieleen, ja enkelit ariemuitsevat teistä; teidän rukoustenne balmut ovat tulleet ylös Herran cSebaotin korviin, ja ne on kirjoitettu pyhitettyjen, nimittäin selestisen maailman asukkaiden, nimien dkirjaan.

3 Ja nyt, minä lähetän teille toisen aLohduttajan, tosiaankin teille ystävilleni, jotta se jäisi teidän sydämeenne, nimittäin blupauksen Pyhä Henki, joka toinen Lohduttaja on sama, jonka minä lupasin opetuslapsilleni, kuten on kirjoitettuna Johanneksen todistuksessa.

4 Tämä Lohduttaja on lupaus, jonka minä annan teille aiankaikkisesta elämästä, nimittäin selestisen valtakunnan bkirkkaudesta;

5 joka kirkkaus on aEsikoisen kirkon kirkkaus, nimittäin Jumalan, pyhimmän kaikista, Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, kautta –

6 ahänen, joka nousi ylös korkeuteen, kuten hän myös blaskeutui kaiken alapuolelle, niin että hän ckäsitti kaiken, jotta hän voi olla kaikessa ja kaiken kautta, totuuden dvalo;

7 joka totuus loistaa. Tämä on Kristuksen avalo. Kuten hän on myös auringossa ja auringon valo ja sen voima, jolla se btehtiin.

8 Kuten hän on myös kuussa ja on kuun valo ja sen voima, jolla se tehtiin;

9 kuten myös tähtien valo, ja niiden voima, jolla ne tehtiin;

10 kuten myös maan ja sen voima, tosiaankin sen maan, jonka päällä te aseisotte.

11 Ja valo, joka loistaa ja joka antaa teille valoa, on hänen kauttaan, joka valaisee teidän silmänne, ja se on sama valo, joka elävöittää teidän aymmärryksenne;

12 joka avalo lähtee Jumalan luota ja btäyttää avaruuden äärettömyyden –

13 valo, joka on akaikessa ja joka antaa belämän kaikelle ja joka on claki, jolla kaikkea hallitaan, tosiaankin Jumalan voima, hänen, joka istuu valtaistuimellaan ja joka on iankaikkisuuden huomassa ja joka on keskellä kaikkea.

14 Nyt, totisesti minä sanon teille, että alunastuksen kautta, joka on suoritettu teitä varten, on saatu aikaan ylösnousemus kuolleista.

15 Ja ahenki ja bruumis ovat ihmisen csielu.

16 Ja aylösnousemus kuolleista on sielun lunastus.

17 Ja sielun lunastus tulee hänen kauttansa, joka tekee eläväksi kaiken ja jonka huomassa on säädetty, että amaan bköyhät ja csävyisät perivät sen.

18 Sen tähden se täytyy pyhittää kaikelta vääryydeltä, jotta se voidaan valmistaa aselestistä kirkkautta varten;

19 sillä kun se on täyttänyt luomisensa tarkoituksen, se kruunataan akirkkaudella, nimittäin Isän Jumalan läsnäololla;

20 jotta ruumiit, jotka kuuluvat selestiseen valtakuntaan, voivat pitää sitä ahallussaan aina ja ikuisesti; sillä tätä btarkoitusta varten se tehtiin ja luotiin, ja tätä tarkoitusta varten ne on cpyhitetty.

21 Ja niiden, joita ei pyhitetä lain kautta, jonka minä olen antanut teille, nimittäin Kristuksen lain kautta, täytyy periä toinen valtakunta, nimittäin terrestrinen valtakunta tai telestinen valtakunta.

22 Sillä se, joka ei voi pysyä selestisen valtakunnan alaissa, ei voi kestää selestistä kirkkautta.

23 Ja se, joka ei voi pysyä terrestrisen valtakunnan laissa, ei voi kestää aterrestristä kirkkautta.

24 Ja se, joka ei voi pysyä telestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää atelestistä kirkkautta; sen tähden hän ei ole sovelias kirkkauden valtakuntaan. Sen tähden hänen täytyy jäädä valtakuntaan, joka ei ole kirkkauden valtakunta.

25 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että amaa pysyy selestisen valtakunnan laissa, sillä se täyttää luomisensa tarkoituksen eikä riko lakia –

26 sen tähden se apyhitetään; niin, vaikka se bkuolee, se tehdään jälleen eläväksi, ja se kestää voiman, jolla se tehdään eläväksi, ja cvanhurskaat dperivät sen.

27 Sillä vaikka he kuolevat, he myös anousevat jälleen ylös bhengellisessä ruumiissa.

28 Ne, joilla on selestinen henki, saavat saman ruumiin, joka oli luonnollinen ruumis; tosiaankin te saatte ruumiinne, ja teidän akirkkautenne on se kirkkaus, jolla teidän ruumiinne tehdään beläväksi.

29 Te, jotka tehdään eläviksi osalla aselestistä kirkkautta, saatte silloin sitä, vieläpä täyteyden.

30 Ja ne, jotka tehdään eläviksi osalla aterrestristä kirkkautta, saavat silloin sitä, vieläpä täyteyden.

31 Ja myös ne, jotka tehdään eläviksi osalla atelestistä kirkkautta, saavat silloin sitä, vieläpä täyteyden.

32 Ja ne, jotka jäävät jäljelle, tehdään myös aeläviksi; kuitenkin he palaavat takaisin omaan paikkaansa iloitsemaan siitä, mitä ovat bhalukkaita ottamaan vastaan, koska he eivät olleet halukkaita nauttimaan siitä, mitä he olisivat voineet saada.

33 Sillä mitä hyödyttää ihmistä, jos hänelle suodaan lahja eikä hän ota lahjaa vastaan? Katso, hän ei riemuitse siitä, mikä hänelle annetaan, eikä riemuitse siitä, joka on lahjan antaja.

34 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että sen, mitä laki hallitsee, sen laki suojelee ja tekee täydelliseksi ja apyhittää.

35 Niitä, jotka arikkovat lakia eivätkä pysy laissa vaan pyrkivät tulemaan laiksi itselleen ja haluavat pysyä synnissä ja pysyvät kokonaan synnissä, ei laki voi pyhittää eikä barmo, coikeudenmukaisuus eikä oikeus. Sen tähden heidän täytyy yhä jäädä dsaastaisiksi.

36 Kaikille valtakunnille on annettu laki;

37 ja avaltakuntia on monia; sillä ei ole avaruutta, jossa ei ole valtakuntaa; eikä ole valtakuntaa, jossa ei ole avaruutta, olipa se suurempi tai vähäisempi valtakunta.

38 Ja jokaiselle valtakunnalle on annettu alaki; ja jokaisella lailla on myös tietyt rajat ja ehdot.

39 Mitkään olennot, jotka eivät pysy noissa aehdoissa, eivät ole bsyyttömiä.

40 Sillä aäly liittyy älyyn; bviisaus ottaa vastaan viisautta; ctotuus omaksuu totuutta; dhyve rakastaa hyvettä; evalo liittyy valoon; armolla on fmyötätuntoa armolle, ja se vaatii itselleen samaa; oikeudenmukaisuus jatkaa tietään ja vaatii itselleen samaa; tuomio käy hänen kasvojensa edellä, joka istuu valtaistuimella ja hallitsee ja toteuttaa kaiken.

41 Hän akäsittää kaiken, ja kaikki on hänen edessään, ja kaikki on hänen ympärillään, ja hän on kaiken yläpuolella ja kaikessa ja on kaiken kautta ja on kaiken ympärillä; ja kaikki on hänen kauttaan ja hänestä, eli Jumalasta, aina ja ikuisesti.

42 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että hän on antanut kaikelle lain, jonka mukaan kaikki liikkuu aaikoinaan ja hetkinään;

43 ja niiden radat on määrätty, nimittäin niiden taivaiden ja sen maan radat, jotka käsittävät maan ja kaikki kiertotähdet.

44 Ja ne antavat avaloa toisilleen aikoinaan ja hetkinään, minuuttiensa, tuntiensa, päiviensä, viikkojensa, kuukausiensa, vuosiensa mukaan – kaikki nämä ovat byksi vuosi Jumalalle mutta eivät ihmiselle.

45 Maa vierii siivillään, ja aaurinko antaa valoaan päivällä, ja kuu antaa valoaan yöllä, ja myös tähdet antavat valoaan, kun ne vierivät siivillään kirkkaudessaan keskellä Jumalan bvoimaa.

46 Mihin minä vertaan näitä valtakuntia, jotta te voitte ymmärtää?

47 Katso, kaikki nämä ovat valtakuntia, ja jokainen, joka on nähnyt jonkin tai vähäisimmän näistä, on anähnyt Jumalan liikkuvan ylhäisyydessään ja voimassaan.

48 Minä sanon teille, että hän on nähnyt hänet; kuitenkaan häntä, joka tuli aomiensa luokse, ei käsitetty.

49 aValo loistaa pimeydessä, eikä pimeys sitä käsitä; kuitenkin tulee päivä, jolloin te bkäsitätte Jumalan, koska teidät tehdään eläviksi hänessä ja hänen kauttaan.

50 Silloin te tiedätte, että te olette nähneet minut, että minä olen ja että minä olen todellinen valo, joka on teissä, ja että te olette minussa; muuten te ette voisi menestyä.

51 Katso, minä vertaan näitä valtakuntia mieheen, jolla on pelto, ja hän lähetti palvelijansa pellolle kääntämään peltoa.

52 Ja hän sanoi ensimmäiselle: Mene tekemään työtä pellolla, niin ensimmäisenä tuntina minä tulen luoksesi ja sinä saat nähdä minun kasvojeni ilon.

53 Ja hän sanoi toiselle: Mene sinäkin pellolle, niin toisena tuntina minä tulen luoksesi iloisin kasvoin.

54 Ja myös kolmannelle sanoen: Minä tulen sinun luoksesi;

55 ja neljännelle ja niin edelleen kahdenteentoista asti.

56 Ja pellon herra meni ensimmäisen luo ensimmäisenä tuntina ja jäi hänen luokseen koko siksi tunniksi, ja hänen herransa kasvojen valo teki hänet iloiseksi.

57 Ja sitten hän lähti ensimmäisen luota voidakseen mennä myös toisen luokse ja kolmannen ja neljännen ja niin edelleen kahdenteentoista asti.

58 Ja siten he kaikki saivat herransa kasvojen valon, jokainen tuntinaan ja aikanaan ja hetkenään –

59 alkaen ensimmäisestä ja niin edelleen aviimeiseen asti, ja viimeisestä ensimmäiseen ja ensimmäisestä viimeiseen;

60 jokainen omalla vuorollaan, kunnes hänen tuntinsa oli mennyt, tosiaankin sen mukaan kuin hänen herransa oli käskenyt häntä, jotta hänen herransa saisi kunniaa hänessä ja hän herrassaan, että he kaikki saisivat kunniaa.

61 Ja nyt, tähän vertaukseen minä vertaan kaikkia näitä valtakuntia ja niiden aasukkaita – kutakin valtakuntaa sen tuntina ja sen aikana ja sen hetkenä, tosiaankin sen säädöksen mukaan, jonka Jumala on tehnyt.

62 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, aystäväni, että minä jätän nämä sanat teidän bpohdiskeltaviksenne sydämessänne tämän käskyn myötä, jonka minä annan teille, että chuudatte minua avuksi, kun minä olen lähellä –

63 alähestykää minua, niin minä lähestyn teitä; betsikää minua uutterasti, niin te clöydätte minut; pyytäkää, niin te saatte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

64 Mitä sellaista apyydättekin Isältä minun nimessäni, mikä on teille btarpeen, se annetaan teille;

65 ja jos te pyydätte mitään, mikä ei ole teille atarpeen, se kääntyy teidän btuomioksenne.

66 Katso, se, mitä te kuulette, on kuin huutavan aääni autiomaassa – autiomaassa, koska ette voi nähdä häntä – minun ääneni, koska minun ääneni on bHenki; minun Henkeni on totuus; ctotuus pysyy eikä sillä ole loppua; ja jos sitä on teissä, sitä on runsaasti.

67 Ja jos teidän asilmämääränänne on vain minun bkunniani, koko teidän ruumiinne täytetään valolla, eikä teissä ole pimeyttä; ja se ruumis, joka on täynnä valoa, ckäsittää kaiken.

68 aPyhittäytykää siis, jotta bmielenne määränä on yksin Jumala, niin päivät tulevat, jolloin te saatte cnähdä hänet; sillä hän paljastaa kasvonsa teille, ja se tapahtuu hänen omana aikanaan ja hänen omalla tavallaan ja hänen oman tahtonsa mukaan.

69 Muistakaa suuri ja viimeinen lupaus, jonka minä olen antanut teille; heittäkää pois aturhat ajatuksenne ja yletön bnaurunne kauas teistä.

70 Jääkää, jääkää tähän paikkaan ja kutsukaa juhlakokous, nimittäin niiden, jotka ovat tämän viimeisen valtakunnan ensimmäisiä työntekijöitä.

71 Ja ne, joita he ovat avaroittaneet matkoillaan, huutakoot avuksi Herraa ja pohtikoot sydämessään varoitusta, jonka ovat saaneet, vähän aikaa.

72 Katso ja näe, minä pidän huolen teidän laumoistanne ja nostan vanhimpia ja lähetän heidät niiden luokse.

73 Katso, minä joudutan työtäni aikanaan.

74 Ja minä annan teille, jotka olette ensimmäisiä atyöntekijöitä tässä viimeisessä valtakunnassa, käskyn, että kokoonnutte yhteen ja järjestäydytte ja valmistaudutte ja bpyhittäydytte; niin, puhdistakaa sydämenne ja cpeskää kätenne ja jalkanne minun edessäni, niin että minä voin tehdä teidät dpuhtaiksi;

75 jotta minä voin todistaa teidän aIsällenne ja teidän Jumalallenne ja minun Jumalalleni, että te olette puhtaat tämän jumalattoman sukupolven verestä; jotta minä voin täyttää tämän lupauksen, tämän suuren ja viimeisen lupauksen, jonka minä olen antanut teille, kun minä tahdon.

76 Minä annan teille myös käskyn, että teidän tulee arukoilla ja bpaastota jatkuvasti tästä hetkestä lähtien.

77 Ja minä annan teille käskyn, että teidän tulee aopettaa toisillenne valtakunnan boppia.

78 Opettakaa tunnollisesti, niin minun aarmoni on teidän kanssanne, niin että voitte saada täydellisempää bopetusta teoriassa, periaatteessa, opissa, evankeliumin laissa, kaikessa, mikä liittyy Jumalan valtakuntaan ja mitä teidän on tarpeen ymmärtää;

79 siitä, mikä on niin ataivaassa kuin maan päällä ja maan alla; siitä, mikä on ollut; siitä, mikä on; siitä, minkä täytyy pian tapahtua; siitä, mikä on kotimaassa; siitä, mikä on ulkomailla; kansakuntien bsodista ja sekasorrosta; ja tuomioista, jotka ovat maan päällä; sekä tietoa maista ja valtakunnista –

80 jotta olisitte valmiita kaikessa, kun minä lähetän teidät jälleen pitämään kunniassa kutsumusta, johon minä olen teidät kutsunut, ja tehtävää, johon minä olen antanut teille valtuuden.

81 Katso, minä lähetin teidät maailmaan atodistamaan ja varoittamaan kansaa, ja jokaisen, jota on varoitettu, kuuluu bvaroittaa lähimmäistään.

82 Ja nyt, he eivät voi puolustautua, ja heidän syntinsä ovat heidän itsensä päällä.

83 Se, joka aetsii minua bvarhain, löytää minut, eikä häntä hylätä.

84 Ja nyt, jääkää ja tehkää uutterasti työtä, jotta tulisitte täydellisiksi palvelutyössänne lähteäksenne apakanoiden keskuuteen viimeisen kerran, kaikki, jotka Herran suu mainitsee, bsitoaksenne lain ja sinetöidäksenne todistuksen ja valmistaaksenne pyhiä tuomion hetkeen, joka on tuleva;

85 jotta heidän sielunsa välttyisivät Jumalan vihalta, iljetyksen ahävitykseltä, joka odottaa jumalattomia sekä tässä maailmassa että tulevassa maailmassa. Totisesti minä sanon teille: Ne, jotka eivät ole ensimmäisiä vanhimpia, jatkakoot viinitarhassa, kunnes Herran suu bkutsuu heitä, sillä heidän aikansa ei ole vielä tullut; heidän vaatteensa eivät ole cpuhtaita tämän sukupolven verestä.

86 Pysykää avapaudessa, jolla teidät on tehty bvapaiksi; älkää ckietoutuko dsyntiin, vaan olkoot kätenne epuhtaat kunnes Herra tulee.

87 Sillä ei montakaan päivää tästä, niin amaa bjärkkyy ja hoipertelee sinne tänne kuin juopunut; ja caurinko kätkee kasvonsa ja kieltäytyy antamasta valoa; ja kuu kylpee dveressä; ja etähdet tulevat tavattoman vihaisiksi ja heittäytyvät alas kuin viikuna, joka putoaa viikunapuusta.

88 Ja teidän todistuksenne jälkeen viha ja suuttumus kohtaavat ihmisiä.

89 Sillä teidän todistuksenne jälkeen tulee amaanjäristysten todistus, joka saa aikaan jyrinää maan uumenissa, ja ihmiset kaatuvat maahan eivätkä pysty seisomaan.

90 Ja myös tulee ukkosten aäänen ja salamoiden äänen ja myrskyjen äänen ja yli äyräidensä nousevien meren aaltojen äänen todistus.

91 Ja kaikki on alevottomuuden vallassa; ja totisesti, ihmisten sydämet pettävät heidät; sillä pelko valtaa kaikki ihmiset.

92 Ja aenkelit lentävät taivaan laen halki huutaen kovalla äänellä, soittaen Jumalan pasuunaa, sanoen: Valmistautukaa, valmistautukaa, oi te maan asukkaat; sillä meidän Jumalamme tuomio on tullut. Katsokaa ja nähkää, bYlkä tulee; menkää häntä vastaan.

93 Ja taivaalle ilmestyy heti asuuri merkki, ja kaikki ihmiset näkevät sen yhtä aikaa.

94 Ja toinen enkeli soittaa pasuunaansa ja sanoo: Se asuuri bkirkko, iljetysten cäiti, joka juotti kaikki kansakunnat dhaureutensa vihan viinillä ja joka vainoaa Jumalan pyhiä ja joka vuodatti heidän vertansa – se, joka istuu suurten vesien päällä ja meren saarilla – katso, hän on maan erikkavilja; hänet sidotaan kimpuiksi; hänen siteensä vahvistetaan, kukaan ei voi irrottaa niitä; sen tähden hän on valmis fpoltettavaksi. Ja enkeli soittaa pasuunaansa pitkään ja kuuluvasti, ja kaikki kansakunnat kuulevat sen.

95 Ja taivaassa vallitsee aäänettömyys puolen tunnin ajan; ja heti sen jälkeen taivaan verho avataan niin kuin bkäärö aukaistaan, kun se on kääritty kokoon, ja Herran ckasvot paljastetaan;

96 ja pyhät, jotka ovat maan päällä ja jotka ovat elossa, tehdään eläviksi ja atemmataan häntä vastaan.

97 Ja ne, jotka ovat nukkuneet haudoissaan, atulevat esiin, sillä heidän hautansa avataan; ja heidätkin temmataan häntä vastaan taivaan pylvään keskelle –

98 he ovat Kristuksen, aensi hedelmä, ne, jotka laskeutuvat ensiksi hänen kanssansa, ja ne, jotka ovat maan päällä ja haudoissaan ja jotka ensiksi temmataan häntä vastaan; ja kaikki tämä Jumalan enkelin pasuunan soittamisen äänestä.

99 Ja tämän jälkeen toinen enkeli soittaa, mikä on toinen pasuuna; ja silloin tulee niiden lunastus, jotka ovat Kristuksen hänen tulemisessaan; jotka ovat saaneet osansa siinä avankilassa, joka on valmistettu heille, jotta he voivat ottaa vastaan evankeliumin ja tulla btuomituiksi kuten ihmiset lihassa.

100 Ja vielä soi pasuuna, joka on kolmas pasuuna; ja silloin tulevat niiden ihmisten ahenget, jotka on määrä tuomita ja jotka havaitaan btuomion alaisiksi;

101 ja nämä ovat loput akuolleista; eivätkä he herää eloon, ennen kuin btuhat vuotta on kulunut loppuun, eivätkä ennen maailman loppua.

102 Ja vielä soi pasuuna, joka on neljäs pasuuna, sanoen: Niiden keskuudessa, joiden on määrä jäädä siihen suureen ja viimeiseen päivään asti, nimittäin loppuun asti, on niitä, jotka jäävät yhä asaastaisiksi.

103 Ja vielä soi pasuuna, joka on viides pasuuna, ja tämä on viides enkeli, joka antaa aikuisen evankeliumin – lentäen taivaan laen halki – kaikille kansakunnille, suvuille, kielille ja kansoille;

104 ja tämä on hänen pasuunansa ääni, joka sanoo kaikille ihmisille niin taivaassa kuin maan päällä sekä niille, jotka ovat maan alla – sillä ajokainen korva on kuuleva sen, ja jokainen polvi on bnotkistuva ja jokainen kieli on tunnustava, kun he kuulevat pasuunan äänen, joka sanoo: cPelätkää Jumalaa ja antakaa kunnia hänelle, joka istuu valtaistuimella aina ja ikuisesti; sillä hänen tuomionsa aika on tullut.

105 Ja vielä, pasuunaansa soittaa enkeli, joka on kuudes enkeli, ja sanoo: aKukistunut on hän, joka juotti kaikki kansakunnat haureutensa vihan viinillä; hän on kukistunut, on kukistunut!

106 Ja vielä, pasuunaansa soittaa enkeli, joka on seitsemäs enkeli, ja sanoo: Se on täytetty; se on täytetty! Jumalan aKaritsa on bvoittanut ja cpolkenut viinikuurnan yksinään, nimittäin kaikkivaltiaan Jumalan vihan hehkun viinikuurnan.

107 Ja sitten enkelit kruunataan hänen voimansa kirkkaudella ja apyhät täytetään hänen bkirkkaudellaan, ja he saavat cperintöosansa ja heidät tehdään dsamanarvoisiksi hänen kanssansa.

108 Ja silloin ensimmäinen enkeli soittaa taas pasuunaansa kaikkien elävien kuullen ja apaljastaa ihmisten salaiset teot ja Jumalan voimalliset teot bensimmäisten tuhannen vuoden aikana.

109 Ja sitten toinen enkeli soittaa pasuunaansa ja paljastaa ihmisten salaiset teot ja heidän sydämensä ajatukset ja aikeet ja Jumalan voimalliset teot toisen tuhannen vuoden aikana –

110 ja niin edelleen, kunnes seitsemäs enkeli soittaa pasuunaansa; ja hän seisoo maan päällä ja meren päällä ja vannoo hänen nimessään, joka istuu valtaistuimella, ettei aaikaa enää ole; ja bSaatana pannaan kahleisiin, tuo vanha käärme, jota kutsutaan Perkeleeksi, eikä häntä päästetä irti ctuhanteen vuoteen.

111 Ja sitten hänet päästetään airti vähäksi aikaa, niin että hän voi koota yhteen sotajoukkonsa.

112 Ja aMikael, seitsemäs enkeli eli ylienkeli, kokoaa yhteen sotajoukkonsa, nimittäin taivaan joukot.

113 Ja Perkele kokoaa yhteen sotajoukkonsa – nimittäin helvetin joukot – ja tulee ylös taistelemaan Mikaelia ja hänen sotajoukkojaan vastaan.

114 Ja sitten tulee suuren Jumalan ataistelu; ja Perkele ja hänen sotajoukkonsa karkotetaan omaan paikkaansa, niin ettei heillä ole enää mitään valtaa pyhiin.

115 Sillä Mikael taistelee heidän taistelunsa ja voittaa sen, joka atavoittelee hänen valtaistuintaan, joka istuu valtaistuimella, nimittäin Karitsan.

116 Tämä on Jumalan ja apyhitettyjen kunnia; eivätkä he näe enää bkuolemaa.

117 Ja nyt, totisesti minä sanon teille, aystäväni: Kutsukaa koolle juhlakokouksenne kuten minä olen käskenyt teitä.

118 Ja koska kaikilla ei ole uskoa, etsikää uutterasti ja aopettakaa toisillenne bviisauden sanoja; niin, etsikää parhaista ckirjoista viisauden sanoja; etsikää oppia vieläpä tutkimalla ja myös uskon kautta.

119 Järjestäytykää; valmistakaa kaikki tarpeellinen; ja perustakaa ahuone, nimittäin rukoushuone, paastohuone, uskon huone, opin huone, kirkkauden huone, järjestyksen huone, Jumalan huone;

120 jotta menisitte sisään Herran nimessä; jotta menisitte ulos Herran nimessä; jotta tervehtisitte aina Herran nimessä, Korkeimmalle kohotetuin käsin.

121 Ja nyt, alopettakaa kaikki kevyt puheenne, kaikki bnaurunne, kaikki chimokkaat halunne, kaikki dylpeytenne ja kevytmielisyytenne ja kaikki jumalattomat tekonne.

122 Nimittäkää keskuuteenne opettaja, älköötkä kaikki puhuko samanaikaisesti; vaan yksi puhukoon kerrallaan ja kaikki kuunnelkoot hänen sanojaan, niin että kun kaikki ovat puhuneet, kaikki olisivat rakentuneet kaikkien sanoista ja jotta jokaisella olisi yhtäläinen oikeus.

123 Katsokaa, että arakastatte toisianne; lakatkaa olemasta bahneita; oppikaa antamaan toisillenne, kuten evankeliumi vaatii.

124 Lakatkaa olemasta alaiskoja; lakatkaa olemasta epäpuhtaita; lakatkaa betsimästä vikoja toisistanne; lakatkaa nukkumasta pitempään kuin on tarpeellista; käykää vuoteeseenne aikaisin, että ette olisi väsyneitä; nouskaa varhain, jotta ruumiinne ja mielenne olisivat virkistyneitä.

125 Ja ennen kaikkea, pukekaa päällenne – kuten viitta – arakkauden side, joka on täydellisyyden ja brauhan side.

126 aRukoilkaa aina, jotta ette lannistuisi, ennen kuin minä btulen. Katso ja näe, minä tulen pian ja otan teidät luokseni. Aamen.

127 Ja vielä, sen huoneen järjestys, joka on valmistettu aprofeettojen koulun johtokunnalle ja joka on perustettu heidän opettamisekseen kaikessa, mikä on heille tarpeen, nimittäin kaikille kirkon bvirkailijoille, eli toisin sanoen niille, jotka on kutsuttu palvelutyöhön kirkossa, ylipapeista alkaen aina diakoneihin asti –

128 ja tämä on oleva koulun johtokunnan huoneenjärjestys: Sen, joka on nimitetty johtajaksi tai opettajaksi, tulee seistä paikallaan huoneessa, joka hänelle valmistetaan.

129 Sen tähden hänen tulee olla ensimmäisenä Jumalan huoneessa, paikassa, josta huoneessa olevat voivat kuulla hänen sanansa tarkasti ja selvästi, ilman että hänen tarvitsee puhua kovaa.

130 Ja kun hän tulee Jumalan huoneeseen, sillä hänen tulee olla ensimmäisenä huoneessa – katso tämä on kaunista, jotta hän olisi esimerkkinä –

131 hän apitäköön itse rukouksen polvillaan Jumalan edessä ikuisen liiton merkiksi eli muistoksi.

132 Ja kun joku tulee sisään hänen jälkeensä, opettaja nouskoon ja taivasta kohti kohotetuin käsin, tosiaankin aivan suoraan, tervehtiköön veljeään tai veljiään näillä sanoilla:

133 Oletko sinä veli tai oletteko te veljiä? Minä tervehdin sinua Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ikuisen liiton merkiksi eli muistoksi, jossa liitossa minä otan sinut ajäseneksi lujasti, järkkymättömästi ja muuttumattomasti päättäneenä olla ystäväsi ja bveljesi Jumalan armon kautta rakkauden siteissä, vaeltaa kaikissa Jumalan käskyissä nuhteettomasti, kiittäen, aina ja ikuisesti. Aamen.

134 Älköönkä sillä, joka havaitaan kelvottomaksi tähän tervehdykseen, olko sijaa teidän keskuudessanne; sillä te ette saa sallia, että hän asaastuttaa minun huoneeni.

135 Ja se, joka tulee sisään ja on uskollinen minun edessäni ja on veli, tai jos he ovat veljiä, he tervehtikööt johtajaa tai opettajaa taivasta kohti kohotetuin käsin tällä samalla rukouksella ja liitolla tai sanomalla aamen sen merkiksi.

136 Katso, totisesti minä sanon teille, että tämä on teille malli toistenne tervehtimisestä Jumalan huoneessa, profeettojen koulussa.

137 Ja teitä kehotetaan tekemään tämä rukoillen ja kiittäen, sen mukaan kuin Henki antaa sanat kaikissa teidän tekemisissänne Herran huoneessa, profeettojen koulussa, jotta siitä voi tulla pyhäkkö, Pyhän Hengen maja teidän arakennukseksenne.

138 Ettekä te saa ottaa keskuuteenne tähän kouluun ketään, ellei hän ole puhdas tämän sukupolven averestä;

139 ja hänet tulee ottaa vastaan jalkojenpesutoimituksella, sillä tätä tarkoitusta varten ajalkojenpesutoimitus asetettiin.

140 Ja vielä, kirkon presidentin tai johtavan vanhimman tulee suorittaa jalkojenpesutoimitus.

141 Se tulee aloittaa rukouksella; ja leivän ja viinin anauttimisen jälkeen hänen tulee vyöttää itsensä sen bmallin mukaan, joka on annettu Johanneksen minua koskevan todistuksen kolmannessatoista luvussa. Aamen.