Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 38


Luku 38

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Fayettessa New Yorkin osavaltiossa 2. tammikuuta 1831. Tämä tapahtui kirkon konferenssissa.

1–6 Kristus on luonut kaiken. 7–8 Hän on keskellä pyhiään, jotka saavat pian nähdä hänet. 9–12 Kaikki liha on turmeltunutta hänen edessään. 13–22 Hän on varannut lupauksen maan pyhilleen ajassa ja iankaikkisuudessa. 23–27 Pyhiä käsketään olemaan yhtä ja arvostamaan toisiaan veljinä. 28–29 Sodista ennustetaan. 30–33 Pyhille tullaan antamaan voima korkeudesta, ja he lähtevät maailmaan kaikkien kansakuntien keskuuteen. 34–42 Kirkkoa käsketään huolehtimaan köyhistä ja tarvitsevista ja etsimään iankaikkisuuden rikkauksia.

1 Näin sanoo Herra, teidän Jumalanne, nimittäin Jeesus Kristus, suuri Minä Olen, Alfa ja Oomega, alku ja loppu, sama, joka katseli iankaikkisuuden laajaa avaruutta ja kaikkia taivaan serafijoukkoja, ennen kuin maailma tehtiin;

2 sama, joka tietää kaiken, sillä kaikki on läsnä minun silmieni edessä;

3 minä olen sama, joka puhui, ja maailma tehtiin, ja kaikki tuli minun kauttani.

4 Minä olen sama, joka on ottanut Henokin Siionin omaan huomaansa, ja totisesti minä sanon, tosiaankin kaikki, jotka ovat uskoneet minun nimeeni, sillä minä olen Kristus, ja omassa nimessäni, vuodattamani veren tähden, minä olen vedonnut Isän edessä heidän puolestaan.

5 Mutta katso, loput jumalattomista minä olen pitänyt pimeyden kahleissa suureen tuomion päivään asti, joka tulee maailman lopussa;

6 ja aivan samoin minä käsken pitää jumalattomat, jotka eivät tahdo kuulla minun ääntäni vaan paaduttavat sydämensä, ja voi, voi, voi on heidän tuomionsa.

7 Mutta katso, totisesti, totisesti minä sanon teille, että minun silmäni katsovat teitä. Minä olen teidän keskellänne, ettekä te voi nähdä minua;

8 mutta pian tulee päivä, jolloin te näette minut ja tiedätte, että minä olen; sillä pimeyden peite repäistään pian, eikä se, jota ei ole puhdistettu, kestä sitä päivää.

9 Vyöttäkää sen tähden kupeenne ja valmistautukaa. Katso, valtakunta on teidän, eikä vihollinen voita.

10 Totisesti minä sanon teille: Te olette puhtaita, mutta eivät kaikki; eikä ole ketään muuta, johon minä olen mieltynyt;

11 sillä kaikki liha on turmeltunutta minun edessäni; ja pimeyden voimat vallitsevat maan päällä ihmislasten keskuudessa kaikkien taivaan joukkojen edessä,

12 minkä vuoksi vallitsee hiljaisuus ja koko iankaikkisuus kärsii tuskaa ja enkelit odottavat suurta käskyä niittää maa, koota rikkavilja, jotta se voidaan polttaa; ja katso, vihollinen on yhdistynyt.

13 Ja nyt minä näytän teille salaisuuden, joka tapahtuu salaisissa huoneissa, tosiaan teidän tuhoksenne ajan kuluessa, ettekä te ole sitä tienneet;

14 mutta nyt minä kerron sen teille, ja te olette siunattuja, ette pahuutenne ettekä epäuskoisen sydämenne tähden; sillä muutamat teistä ovat totisesti syyllisiä minun edessäni, mutta minä olen armollinen teidän heikkouttanne kohtaan.

15 Olkaa sen tähden vastedes vahvoja; älkää pelätkö, sillä valtakunta on teidän.

16 Ja teidän pelastukseksenne minä annan teille käskyn, sillä minä olen kuullut teidän rukouksenne, ja köyhät ovat valittaneet minun edessäni, ja rikkaat minä olen tehnyt, ja kaikki liha on minun, enkä minä erottele ihmisiä.

17 Minä olen tehnyt maan rikkaaksi, ja katso, se on minun jalkojeni koroke; sen tähden minä olen jälleen seisova sillä.

18 Ja minä tarjoan ja näen hyväksi suoda teille suurempia rikkauksia, nimittäin lupauksen maan, maan, joka tulvii maitoa ja hunajaa ja jonka päällä ei ole kirousta, kun Herra tulee;

19 ja minä annan sen teille teidän perintömaaksenne, jos te tavoittelette sitä koko sydämestänne.

20 Ja tämä on minun liittoni teidän kanssanne: Te saatte sen perintömaaksenne ja lastenne perinnöksi ikuisesti, niin kauan kuin maa pysyy, ja te saatte sen haltuunne jälleen iankaikkisuudessa, eikä se enää katoa.

21 Mutta totisesti minä sanon teille, että lopulta teillä ei ole kuningasta eikä hallitsijaa, sillä minä olen teidän kuninkaanne ja pidän teistä huolen.

22 Kuulkaa sen tähden minun ääntäni ja seuratkaa minua, niin te olette vapaa kansa, eikä teillä ole muita lakeja kuin minun lakini, kun minä tulen, sillä minä olen teidän lainsäätäjänne, ja mikä voi estää minun kättäni?

23 Mutta totisesti minä sanon teille: Opettakaa toinen toistanne sen viran mukaan, johon minä olen kutsunut teidät;

24 ja jokainen pitäköön veljeään itsensä veroisena ja osoittakoon hyveellisyyttä ja pyhyyttä minun edessäni.

25 Ja vielä minä sanon teille: Jokainen pitäköön veljeään itsensä veroisena.

26 Sillä kuka teidän keskuudessanne oleva mies, jolla on kaksitoista poikaa ja joka ei erottele heitä ja jota he palvelevat kuuliaisesti ja joka sanoo yhdelle: Pukeudu sinä viittaan ja istu tähän, ja toiselle: Pukeudu sinä ryysyihin ja istu tuonne, voi katsoa poikiaan ja sanoa olevansa oikeamielinen?

27 Katso, tämän minä olen antanut teille vertauksena, ja se on sellainen kuin minä olen. Minä sanon teille: Olkaa yhtä; ja ellette te ole yhtä, te ette ole minun.

28 Ja vielä minä sanon teille, että vihollinen salaisissa huoneissa tavoittelee teidän henkeänne.

29 Te kuulette sodista kaukaisissa maissa ja sanotte, että kaukaisissa maissa on pian suuria sotia, mutta te ette tunne ihmisten sydämiä omassa maassanne.

30 Minä sanon nämä asiat teille teidän rukoustenne tähden; kootkaa sen tähden viisautta sydämeenne, jottei ihmisten jumalattomuus paljasta näitä asioita teille heidän jumalattomuudellaan, tavalla, joka puhuu teidän korvissanne kovemmalla äänellä kuin se, mikä järisyttää maata; mutta jos te olette valmiita, te ette pelkää.

31 Ja jotta te voisitte välttyä vihollisen voimalta ja kokoontua minulle vanhurskaaksi kansaksi, tahrattomaksi ja moitteettomaksi –

32 sen tähden, tästä syystä minä annoin teille käskyn, että teidän tulee mennä Ohioon, ja siellä minä annan teille lakini, ja siellä teille annetaan voima korkeudesta;

33 ja sieltä kaikki, jotka minä tahdon, lähtevät maailmaan kaikkien kansakuntien keskuuteen, ja heille sanotaan, mitä heidän tulee tehdä; sillä minulla on suuri työ varattuna, sillä Israel on pelastuva, ja minä johdatan sen, minne tahdon, eikä mikään voima estä minun kättäni.

34 Ja nyt minä annan kirkolle näillä seuduilla käskyn, että sen keskuudesta tulee nimittää tiettyjä miehiä, ja heidät tulee nimittää kirkon äänellä;

35 ja heidän tulee huolehtia köyhistä ja tarvitsevista ja antaa heille apua, niin etteivät he kärsi, ja lähettää heidät siihen paikkaan, johon minä olen käskenyt heidän mennä;

36 ja tämä on heidän työnsä: hallita tämän kirkon omaisuusasioita.

37 Ja ne, joilla on maatiloja, joita ei voida myydä, jättäkööt ne tai vuokratkoot, kuten hyväksi näkevät.

38 Katsokaa, että kaikkea varjellaan, ja kun ihmisille annetaan voima korkeudesta ja heidät lähetetään maailmaan, kaikki tämä koottakoon kirkon huomaan.

39 Ja jos te etsitte rikkauksia, joita Isä tahtoo antaa teille, te olette kaikista ihmisistä rikkaimpia, sillä teillä on iankaikkisuuden rikkauksia; ja maan rikkauksien täytyy olla minun annettavinani; mutta varokaa ylpeyttä, ettei teistä tulisi sellaisia kuin nefiläiset muinoin.

40 Ja vielä minä sanon teille: Minä annan teille käskyn, että jokainen mies, sekä vanhin, pappi, opettaja että myös jäsen, ryhtyy kaikin voimin kättensä työllä valmistamaan ja tekemään sitä, mitä minä olen käskenyt.

41 Ja olkoon teidän saarnaamisenne varoittavana äänenä, jokaisen lähimmäiselleen lempeydessä ja sävyisyydessä.

42 Ja lähtekää pois jumalattomien keskuudesta. Pelastakaa itsenne. Pitäkää itsenne puhtaina, te Herran astioiden kantajat. Aivan niin. Aamen.