Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 41


Luku 41

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkolle Kirtlandissa Ohiossa 4. helmikuuta 1831. Tässä ilmoituksessa profeettaa ja kirkon vanhimpia kehotetaan rukoilemaan, jotta he saisivat Jumalan ”lain” (ks. OL 42). Joseph Smith oli juuri saapunut Kirtlandiin New Yorkin osavaltiosta, ja Leman Copley, kirkon jäsen läheisessä Thompsonissa Ohiossa, ”pyysi veli Josephia ja Sidney [Rigdonia] – – asumaan luonaan, niin hän järjestäisi heille talot ja elintarpeet”. Seuraavassa ilmoituksessa selvennetään, missä Josephin ja Sidneyn tulee asua, ja myös kutsutaan Edward Partridge kirkon ensimmäiseksi piispaksi.

1–3 Vanhimmat johtavat kirkkoa ilmoituksen hengen mukaan. 4–6 Todelliset opetuslapset ottavat vastaan ja pitävät Herran lain. 7–12 Edward Partridge nimitetään piispaksi kirkolle.

1 Kuuntele ja kuule, oi sinä minun kansani, sanoo Herra ja sinun Jumalasi, sinä, jota minä mielihyvin asiunaan suurimmilla kaikista siunauksista, sinua, joka kuulet minua; ja teidät, jotka ette kuule minua mutta jotka olette muka btunnustaneet minun nimeni, minä ckiroan raskaimmalla kaikista kirouksista.

2 Kuulkaa, oi te kirkkoni vanhimmat, jotka minä olen kutsunut: Katso, minä annan teille käskyn, että teidän tulee kokoontua yhteen ollaksenne ayhtä mieltä minun sanastani;

3 ja uskonne rukouksen kautta te saatte minun alakini, jotta tietäisitte, kuinka hallita minun kirkkoani, ja kaikki olisi oikein minun edessäni.

4 Ja minä olen teidän ahallitsijanne, kun minä btulen; ja katso, minä tulen pian, ja katsokaa, että minun lakini pidetään.

5 Se, joka aottaa vastaan minun lakini ja bnoudattaa sitä, se on minun opetuslapseni; ja se, joka sanoo ottavansa sen vastaan eikä noudata sitä, se ei ole minun opetuslapseni, ja hänet ckarkotettakoon teidän keskuudestanne;

6 sillä ei ole soveliasta, että sitä, mikä kuuluu valtakunnan lapsille, annettaisiin niille, jotka eivät sitä ansaitse, tai akoirille, tai että bhelmiä heitettäisiin sikojen eteen.

7 Ja vielä, on soveliasta, että minun palvelijalleni Joseph Smith nuoremmalle rakennetaan atalo, jossa asua ja bkääntää.

8 Ja vielä, on soveliasta, että palvelijani Sidney Rigdon asuu, missä hyväksi näkee, kunhan hän pitää minun käskyni.

9 Ja vielä, minä olen kutsunut palvelijani aEdward Partridgen; ja minä annan käskyn, että hänet tulee nimittää kirkon äänellä ja asettaa bpiispaksi kirkolle, määrätä luopumaan kaupankäynnistään ja ckäyttämään kaiken aikansa kirkon töihin,

10 huolehtimaan kaikista asioista, kuten hänelle määrätään minun laeissani sinä päivänä, jona minä annan ne.

11 Ja tämä, koska hänen sydämensä on puhdas minun edessäni, sillä hän on muinaisen aNatanaelin kaltainen, jossa ei ole bvilppiä.

12 Nämä sanat on annettu teille, ja ne ovat puhtaat minun edessäni; katsokaa sen tähden, kuinka pidätte ne, sillä teidän sielujenne täytyy vastata niistä tuomiopäivänä. Aivan niin. Aamen.