Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 136


Luku 136

Herran sana ja tahto, annettu presidentti Brigham Youngin kautta Winter Quartersissa, Israelin leirissä, Omaha-heimon alueella Missourijoen länsirannalla lähellä Council Bluffsia Iowassa.

1–16 Israelin leirikunnan järjestäminen länteen matkaamista varten selitetään. 17–27 Pyhiä käsketään elämään monien evankeliumin ohjeiden mukaan. 28–33 Pyhien tulisi laulaa, tanssia, rukoilla ja oppia viisautta. 34–42 Profeettoja surmataan, jotta heitä voidaan kunnioittaa ja jumalattomat tuomita.

1 Herran sana ja tahto Israelin leirikunnasta sen matkalla länteen:

2 Koko aMyöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kansa ja ne, jotka matkaavat heidän kanssaan, järjestäytykööt komppanioiksi liitoin ja lupauksin noudattaa kaikkia Herran, meidän Jumalamme, käskyjä ja säädöksiä.

3 Komppaniat järjestäytykööt siten, että niissä on asadan päälliköt, viidenkymmenen päälliköt ja kymmenen päälliköt, johtaja ja hänen kaksi neuvonantajaansa niiden johdossa kahdentoista bapostolin alaisina.

4 Ja tämä on meidän aliittomme – että me bvaellamme kaikkien Herran csäädösten mukaan.

5 Jokainen komppania hankkikoon itselleen matkaa varten kaikki ne vetoeläimet, vankkurit, muonavarat, vaatteet ja muut välttämättömät varusteet, jotka voi.

6 Kun komppaniat ovat järjestäytyneet, ne ryhtykööt kaikin voimin tekemään valmisteluja niitä varten, joiden on jäätävä.

7 Jokainen komppania päättäköön päälliköidensä ja johtajiensa avulla, kuinka moni voi lähteä ensi keväänä; valitkoon sitten riittävän määrän voimakkaita ja kyvykkäitä miehiä, joiden tulee hankkia vetoeläimiä, siemeniä ja maanviljelystyökaluja lähteäkseen uudisraivaajina valmistautumaan kevätkylvöön.

8 Kukin komppania kantakoon yhtäläisen osan, omaisuutensa mukaisesti, ottamalla mukaan aköyhiä, bleskiä, corpoja ja niiden perheitä, jotka ovat menneet armeijaan, niin etteivät leskien ja orpojen huudot nouse Herran korviin tätä kansaa vastaan.

9 Jokainen komppania valmistakoon taloja ja peltoja viljan kasvattamiseksi niille, joiden on jäätävä jälkeen tänä kautena, ja tätä Herra tahtoo kansaltansa.

10 Jokainen käyttäköön kaikkea vaikutusvaltaansa ja omaisuuttansa tämän kansan viemiseksi siihen paikkaan, johon Herra sijoittaa Siionin avaarnan.

11 Ja jos te teette tämän puhtain sydämin, kaikessa uskollisuudessa, teitä asiunataan; teidän katraitanne ja laumojanne ja teidän peltojanne ja teidän talojanne ja teidän perheitänne siunataan.

12 Palvelijani Ezra T. Benson ja Erastus Snow järjestäkööt komppanian.

13 Ja palvelijani Orson Pratt ja Wilford Woodruff järjestäkööt komppanian.

14 Myös palvelijani Amasa Lyman ja George A. Smith järjestäkööt komppanian.

15 Ja nimittäkää johtajat ja sadan ja viidenkymmenen ja kymmenen päälliköt.

16 Ja palvelijani, jotka on nimitetty, menkööt opettamaan tämän minun tahtoni pyhille, niin että he olisivat valmiita lähtemään rauhan maahan.

17 Menkää ja tehkää, niin kuin minä olen käskenyt teitä, älkääkä pelätkö vihollisianne, sillä heillä ei ole voimaa pysäyttää minun työtäni.

18 Siion alunastetaan minun hyväksi näkemänäni aikana.

19 Ja jos joku koettaa ylentää itsensä eikä etsi minun aneuvoani, hänellä ei ole voimaa ja hänen mielettömyytensä paljastetaan.

20 Etsikää; ja apitäkää kaikki toisillenne antamanne lupaukset, älkääkä bhimoitko sitä, mikä on veljenne.

21 aVarjelkaa itsenne pahasta käyttää väärin Herran nimeä, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne, niin, teidän isienne bJumala, Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala.

22 aMinä olen se, joka johdatti Israelin lapset pois Egyptin maasta; ja viimeisinä aikoina minun käsivarteni on ojennettuna bpelastamaan kansani Israelin.

23 Lakatkaa akiistelemästä keskenänne; lakatkaa puhumasta bpahaa toisistanne.

24 Lakatkaa juomasta itseänne ajuovuksiin, ja olkoot sananne brakennukseksi toinen toisellenne.

25 Jos lainaat lähimmäiseltäsi, palauta se, minkä olet alainannut, ja jos et voi palauttaa sitä, niin mene heti sanomaan se lähimmäisellesi, ettei hän tuomitse sinua.

26 Jos löydät jotakin, minkä lähimmäisesi on akadottanut, niin etsi uutterasti, kunnes voit antaa sen hänelle takaisin.

27 Huolehdi atarkoin siitä, mitä sinulla on, että olisit ymmärtäväinen btaloudenhoitaja, sillä se on Herran, sinun Jumalasi, armolahja, ja sinä olet hänen taloudenhoitajansa.

28 Jos olet iloinen, ylistä Herraa alaulaen, soittaen, tanssien sekä bylistys- ja ckiitosrukouksin.

29 Jos olet amurheellinen, huuda avuksi Herraa, sinun Jumalaasi, anoen, että sielusi biloitsisi.

30 Älä pelkää vihollisiasi, sillä he ovat minun käsissäni, ja minä teen heille mieleni mukaan.

31 Minun kansaani on akoeteltava kaikessa, jotta se olisi valmis ottamaan vastaan sen bkirkkauden, joka minulla on sitä varten, nimittäin Siionin kirkkauden; ja se, joka ei kestä ckuritusta, ei ole arvollinen minun valtakuntaani.

32 Tietämätön oppikoon aviisautta bnöyrtymällä ja huutamalla avuksi Herraa, Jumalaansa, jotta hänen silmänsä avautuisivat, niin että hän näkisi, ja hänen korvansa aukenisivat, niin että hän kuulisi.

33 Sillä minun aHenkeni on lähetetty maailmaan valaisemaan nöyriä ja murtuneita ja jumalattomien tuomioksi.

34 Teidän veljenne ovat hylänneet teidät ja todistuksenne, nimittäin se kansakunta, joka on akarkottanut teidät pois;

35 ja nyt tulee heidän onnettomuutensa päivä, nimittäin murheen päivät, niin kuin synnytystuskat vaimolle, ja heidän surunsa on suuri, elleivät he joutuin tee parannusta, niin, hyvin joutuin.

36 Sillä he tappoivat profeetat ja ne, jotka lähetettiin heidän luoksensa, ja he ovat vuodattaneet viatonta verta, joka huutaa maasta heitä vastaan.

37 Ja nyt, älkää ihmetelkö näitä asioita, sillä te ette vielä ole apuhtaita; te ette voi vielä kestää minun kirkkauttani; mutta te saatte nähdä sen, jos pidätte uskollisesti kaikki sanani, jotka minä olen bantanut teille Aadamin päivistä Abrahamiin, Abrahamista Moosekseen, Mooseksesta Jeesukseen ja hänen apostoleihinsa ja Jeesuksen ja hänen apostoliensa päivistä Joseph Smithiin, jonka minä kutsuin cenkelieni, avustavien palvelijoideni, kautta ja omalla äänelläni taivaista, saattamaan ilmi minun työni,

38 jonka perustuksen hän laski ja oli uskollinen; ja minä otin hänet luokseni.

39 Monet ovat ihmetelleet hänen kuolemaansa, mutta oli tarpeen, että hän asinetöi btodistuksensa cverellään, jotta häntä kunnioitettaisiin ja jumalattomat tuomittaisiin.

40 Enkö minä ole pelastanut teitä teidän avihollisiltanne, ja sillä tavalla, että olen jättänyt todistuksen nimestäni?

41 Ja nyt, kuulkaa, oi sinä minun akirkkoni kansa ja te vanhimmat, kuunnelkaa yhdessä; te olette saaneet minun bvaltakuntani.

42 Pitäkää tarkasti kaikki minun käskyni, etteivät tuomiot kohtaa teitä ja uskonne raukea tyhjiin ja etteivät vihollisenne voita teitä. Niin, ei muuta tällä kertaa. Aamen ja aamen.