Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 105


Luku 105

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Fishingjoella Missourissa 22. kesäkuuta 1834. Ohiosta ja muualta tulleet pyhät marssivat profeetan johdolla Missouriin retkikunnassa, joka myöhemmin tunnettiin Siionin leirikuntana. Heidän tarkoituksenaan oli saattaa karkotetut Missourin pyhät takaisin maillensa Jacksonin piirikuntaan. Pyhiä aiemmin vainonneet missourilaiset pelkäsivät Siionin leirikunnan kostoa ja hyökkäsivät ennakolta eräiden Clayn piirikunnassa Missourissa asuvien pyhien kimppuun. Kun Missourin kuvernööri oli perunut lupauksensa tukea pyhiä, Joseph Smith sai tämän ilmoituksen.

1–5 Siion rakennetaan selestisen lain mukaisesti. 6–13 Siionin lunastusta lykätään vähän aikaa. 14–19 Herra taistelee Siionin taistelut. 20–26 Pyhien tulee olla viisaita eikä ylpeillä voimateoista, kun he kokoontuvat. 27–30 Maita tulee ostaa Jacksonin piirikunnasta ja sen naapuripiirikunnista. 31–34 Vanhinten tulee saada endaumentti Herran huoneessa Kirtlandissa. 35–37 Pyhät, jotka ovat sekä kutsuttuja että valittuja, pyhitetään. 38–41 Pyhien tulee nostaa rauhanviiri maailmalle.

1 Totisesti minä sanon teille, jotka olette kokoontuneet yhteen, jotta saisitte tietää minun tahtoni ahdistetun kansani alunastuksesta:

2 Katso, minä sanon teille, että ellei kansani olisi arikkonut, puhuen kirkosta enkä yksilöistä, se olisi voitu lunastaa jo nyt.

3 Mutta katso, se ei ole oppinut olemaan kuuliainen sille, mitä minä vaadin sen käsistä, vaan on täynnä kaikenlaista pahuutta eikä aanna omaisuudestaan kuten pyhille sopii, köyhille ja ahdistetuille keskuudessaan;

4 eikä ole ayhtä sen ykseyden mukaan, jota selestisen valtakunnan laki vaatii;

5 eikä aSiionia voida rakentaa bmuuten kuin selestisen valtakunnan clain periaatteiden mukaan; muuten minä en voi ottaa sitä luokseni.

6 Ja minun kansaani täytyy akurittaa, kunnes se oppii bkuuliaisuutta siitä, mistä se kärsii, jos niin täytyy olla.

7 Minä en puhu niistä, jotka on nimitetty johtamaan kansaani ja jotka ovat kirkkoni aensimmäisiä vanhimpia, sillä eivät he kaikki ole tämän tuomion alaisia;

8 vaan minä puhun seurakunnistani muualla – on monia, jotka sanovat: Missä on heidän Jumalansa? Katso, hän pelastaa heidät ahdingon aikana; muuten me emme mene ylös Siioniin ja pidämme rahamme.

9 Sen tähden, kansani arikkomusten vuoksi, minusta on välttämätöntä, että vanhimpani odottavat vähän aikaa Siionin lunastusta –

10 niin että he itse voivat valmistautua ja että minun kansaani voitaisiin opettaa täydellisemmin ja se saisi kokemusta ja tietäisi täydellisemmin avelvollisuuksistaan ja siitä, mitä minä vaadin sen käsistä.

11 Eikä tämä voi tapahtua, ennen kuin minun avanhimmilleni bannetaan voima korkeudesta.

12 Sillä katso, minä olen valmistanut suuren endaumentin ja siunauksen avuodatettavaksi heidän päällensä, jos he ovat uskollisia ja pysyvät nöyrinä minun edessäni.

13 Sen tähden minusta on välttämätöntä, että vanhimpani odottavat vähän aikaa Siionin lunastusta.

14 Sillä katso, minä en vaadi heidän käsistään, että he taistelisivat Siionin taisteluja; sillä sen, mitä sanoin aikaisemmassa käskyssä, sen toteutan: Minä ataistelen teidän taistelunne.

15 Katso, atuhoojan minä olen lähettänyt tuhoamaan ja autioittamaan vihollisiani; eikä heitä muutaman vuoden kuluttua ole jäljellä saastuttamassa minun perintöosaani eikä bpilkkaamassa minun nimeäni maissa, jotka minä olen cpyhittänyt pyhieni yhteen kokoamiseen.

16 Katso, minä olen käskenyt palvelijaani Joseph Smith nuorempaa sanomaan taloni avoimalle, nimittäin sotureilleni, nuorille miehilleni ja keski-ikäisille, että heidän tulee kokoontua yhteen minun kansani lunastamiseksi ja kukistaa vihollisteni tornit ja ajaa hajalle heidän bvartijansa;

17 mutta minun taloni voima ei ole kuullut minun sanojani.

18 Mutta sikäli kuin on niitä, jotka ovat kuulleet minun sanojani, minä olen valmistanut siunauksen ja aendaumentin heille, jos he pysyvät uskollisina.

19 Minä olen kuullut heidän rukouksensa ja hyväksyn heidän uhrinsa; ja minusta on välttämätöntä, että heidät tuotiin näin kauas heidän auskonsa koettelemiseksi.

20 Ja nyt, totisesti minä sanon teille: Käskyn minä annan teille, että kaikkien, jotka ovat tulleet tänne ja jotka voivat jäädä ympäröivälle seudulle, tulee jäädä;

21 ja ne, jotka eivät voi jäädä, joilla on perhe idässä, jääkööt vähäksi aikaa, sikäli kuin palvelijani Joseph käskee heitä;

22 sillä minä neuvon häntä tässä asiassa, ja kaikki, mitä hän käskee heidän tehdä, täyttyy.

23 Ja olkoon kaikki väkeni, joka asuu ympäröivillä seuduilla, hyvin uskollista ja rukoilevaa ja nöyrää minun edessäni älköönkä paljastako asioita, jotka minä olen ilmoittanut sille, ennen kuin on minun viisauteni mukaista, että ne paljastetaan.

24 Älkää puhuko tuomioista älkääkä aylpeilkö uskosta älkääkä voimateoista, vaan kokoontukaa varovaisesti yhteen, niin paljon yhdelle seudulle kuin on mahdollista ihmisten tunteet huomioon ottaen;

25 ja katso, minä annan teille suosion ja armon heidän silmissään, niin että te saatte levätä arauhassa ja turvassa, niin kauan kuin sanotte ihmisille: Toteuttakaa oikeus ja vanhurskaus meitä kohtaan lain mukaan ja hyvittäkää meille meidän kärsimämme vääryydet.

26 Nyt, katso, minä sanon teille, ystäväni: Tällä tavalla te voitte saada suosion ihmisten silmissä, kunnes Israelin asotajoukosta tulee hyvin suuri.

27 Ja minä pehmitän ihmisten sydämet aika ajoin, kuten pehmitin afaraon sydämen, kunnes palvelijallani Joseph Smith nuoremmalla ja vanhimmillani, jotka olen nimittänyt, on aikaa koota taloni voima

28 ja lähettää aviisaita miehiä täyttämään se, mitä minä olen käskenyt kaikkien niiden maiden bostamisesta Jacksonin piirikunnasta, jotka voidaan ostaa, ja naapuripiirikunnista ympäriltä.

29 Sillä minun tahtoni on, että nämä maat ostetaan ja että kun ne on ostettu, pyhäni ottavat ne haltuunsa apyhittämisen lakien mukaan, jotka minä olen antanut.

30 Ja kun nämä maat on ostettu, minä pidän Israelin asotajoukkoja syyttöminä siinä, että ne ottavat haltuun omat maansa, jotka ne ovat aikaisemmin ostaneet rahoillaan, ja kukistavat vihollisteni tornit, jotka saattavat olla heidän maillaan, ja ajavat heidän vartijansa hajalle, ja bkostavat minun puolestani minun vihollisilleni niiden kolmanteen ja neljänteen sukupolveen, jotka vihaavat minua.

31 Mutta tulkoon sotajoukostani ensiksi hyvin suuri, ja se apyhittäytyköön minun edessäni, jotta siitä tulisi kaunis kuin aurinko ja kirkas kuin bkuu ja jotta sen viirit pelottaisivat kaikkia kansakuntia;

32 jotta tämän maailman valtakuntien olisi pakko tunnustaa, että Siionin valtakunta on tosiaankin meidän Jumalamme ja hänen Kristuksensa avaltakunta; balistukaamme sen tähden sen lakeihin.

33 Totisesti minä sanon teille: Minusta on välttämätöntä, että minun kirkkoni ensimmäiset vanhimmat saavat aendaumenttinsa korkeudesta minun huoneessani, jonka minä olen käskenyt rakentaa nimelleni Kirtlandin maahan.

34 Ja ne käskyt, jotka minä olen antanut Siionista ja sen alaeista, toteutettakoon ja täytettäköön sen lunastuksen jälkeen.

35 aKutsumisen päivä on ollut, mutta valitsemisen päivän aika on tullut; ja ne valittakoon, jotka ovat barvollisia.

36 Ja palvelijalleni ilmaistaan Hengen äänellä ne, jotka on avalittu; ja heidät bpyhitetään;

37 ja sikäli kuin he noudattavat saamiaan aneuvoja, heillä on monen päivän kuluttua voima saavuttaa kaikki, mikä koskee Siionia.

38 Ja vielä minä sanon teille: Anokaa rauhaa, ei ainoastaan niille ihmisille, jotka ovat lyöneet teitä, vaan myös kaikille ihmisille;

39 ja kohottakaa arauhan bviiri ja laatikaa rauhan julistus maan äärille;

40 ja tehkää rauhanehdotuksia niille, jotka ovat lyöneet teitä, teissä olevan Hengen äänen mukaan, niin akaikki yhdessä koituu teidän parhaaksenne.

41 Ja nyt, olkaa uskollisia, niin katso ja näe, aminä olen teidän kanssanne aina loppuun saakka. Aivan niin. Aamen.