Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 64


Luku 64

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkon vanhimmille Kirtlandissa Ohiossa 11. syyskuuta 1831. Profeetta valmistautui muuttamaan Hiramiin Ohioon aloittaakseen uudestaan raamatunkäännöstyönsä, joka oli ollut syrjään pantuna hänen ollessaan Missourissa. Joukko veljiä, joiden oli käsketty matkata Siioniin (Missouriin), valmistautui vakaasti lähtemään lokakuussa. Ilmoitus saatiin tänä kiireisenä aikana.

1–11 Pyhiä käsketään antamaan toisilleen anteeksi, jottei heille jäisi suurempi synti. 12–22 Parannusta tekemättömät on tuotava seurakunnan eteen. 23–25 Se, joka maksaa kymmenyksensä, ei pala Herran tulemisessa. 26–32 Pyhiä varoitetaan velasta. 33–36 Kapinalliset erotetaan pois Siionista. 37–40 Kirkko on tuomitseva kansakunnat. 41–43 Siion on kukoistava.

1 Katso, näin sanoo Herra, teidän Jumalanne, teille: Oi te minun kirkkoni vanhimmat, kuunnelkaa ja kuulkaa ja ottakaa vastaan minun tahtoni teihin nähden.

2 Sillä totisesti minä sanon teille: Minä tahdon, että te avoitatte maailman; sen tähden minä osoitan blaupeutta teitä kohtaan.

3 Teidän keskuudessanne on niitä, jotka ovat tehneet syntiä; mutta totisesti minä sanon, että vain tämän kerran, omaksi akunniakseni ja sielujen pelastukseksi, minä olen antanut teille teidän syntinne banteeksi.

4 Minä olen armollinen teitä kohtaan, sillä minä olen antanut teille valtakunnan.

5 Eikä valtakunnan salaisuuksien aavaimia oteta palvelijaltani Joseph Smith nuoremmalta säätämälläni tavalla hänen eläessään, sikäli kuin hän on kuuliainen minun bsäädöksilleni.

6 Eräät ovat etsineet syytä häntä vastaan ilman aihetta;

7 hän on kuitenkin tehnyt syntiä; mutta totisesti minä sanon teille: Minä, Herra, annan synnit aanteeksi niille, jotka btunnustavat syntinsä minun edessäni ja pyytävät anteeksi ja jotka eivät ole tehneet syntiä ckuolemaksi.

8 Minun opetuslapseni etsivät muinaisina aikoina asyytä toinen toistaan vastaan eivätkä antaneet toisilleen anteeksi sydämessään; ja tämän pahuuden tähden heitä ahdistettiin ja bkuritettiin ankarasti.

9 Sen tähden minä sanon teille, että teidän tulee antaa aanteeksi toinen toisellenne; sillä se, joka ei anna veljelleen banteeksi hänen rikkomuksiaan, seisoo tuomittuna Herran edessä; sillä hänelle jää suurempi synti.

10 Minä, Herra, annan aanteeksi kenelle tahdon, mutta teiltä vaaditaan, että annatte banteeksi kaikille ihmisille.

11 Ja teidän tulee sanoa sydämessänne: Jumala atuomitkoon minun ja sinun välillä ja maksakoon sinulle btekojesi mukaan.

12 Ja se, joka ei tee parannusta synneistään eikä tunnusta niitä, teidän on tuotava aseurakunnan eteen ja tehtävä hänelle, niin kuin kirjoitukset teille sanovat, joko käskyn tai ilmoituksen kautta.

13 Ja tämä tehkää, jotta Jumala saisi kunnian – ei siksi, että ette anna anteeksi, koska teillä ei ole myötätuntoa, vaan jotta olisitte syyttömiä lain silmissä, jotta ette loukkaisi häntä, joka on teidän lainsäätäjänne –

14 totisesti minä sanon, että tästä syystä teidän tulee tehdä näin.

15 Katso, minä, Herra, olin vihastunut sille, joka oli palvelijani, Ezra Boothille, sekä palvelijalleni Isaac Morleylle, sillä he eivät pitäneet lakia eivätkä käskyä;

16 he etsivät pahuutta sydämessään, ja minä, Herra, epäsin Henkeni. He atuomitsivat pahaksi sen, missä ei ollut mitään pahaa; minä olen kuitenkin antanut anteeksi palvelijalleni Isaac Morleylle.

17 Ja myös palvelijani aEdward Partridge, katso, hän on tehnyt syntiä, ja bSaatana yrittää hävittää hänen sielunsa; mutta kun nämä asiat ilmaistaan heille ja he tekevät parannuksen pahuudesta, heille annetaan anteeksi.

18 Ja nyt, totisesti minä sanon, että minusta on tarpeen, että palvelijani Sidney Gilbert palaa muutaman viikon kuluttua toimeensa ja edustajaksi Siionin maahan

19 ja että se, mitä hän on nähnyt ja kuullut, voidaan ilmaista minun opetuslapsilleni, jotta he eivät huku. Ja tästä syystä minä olen puhunut nämä asiat.

20 Ja vielä minä sanon teille: Jotta palvelijani Isaac Morleyn akiusaukset eivät kävisi suuremmiksi kuin hän kykenee kestämään ja jotta hän ei antaisi vääriä neuvoja teidän vahingoksenne, minä annoin käskyn, että hänen maatilansa tulee myydä.

21 Minä en tahdo, että palvelijani Frederick G. Williams myy maatilansa, sillä minä, Herra, tahdon pitää turvapaikan Kirtlandin maassa viiden vuoden ajan, joiden kuluessa minä en kukista jumalattomia, jotta voin siten pelastaa muutamia.

22 Ja sen ajan jälkeen minä, Herra, en pidä asyyllisenä ketään, joka menee avoimin sydämin ylös Siionin maahan; sillä minä, Herra, vaadin ihmislasten bsydämen.

23 Katso, nyt sanotaan atänä päivänä Ihmisen Pojan btulemiseen asti, ja totisesti se on cuhripäivä ja minun kansani kymmenysten päivä; sillä se, joka maksaa dkymmenykset, ei epala hänen tulemisessaan.

24 Sillä tämän päivän jälkeen tulee apalaminen – tämä on Herran puhetavan mukaan – sillä totisesti minä sanon: Huomenna kaikki bylpeät ja ne, jotka tekevät sitä, mikä on jumalatonta, ovat kuin oljenkorsia; ja minä poltan heidät, sillä minä olen Herra Sebaot, enkä minä säästä ketään, joka jää cBabyloniin.

25 Sen tähden, jos te uskotte minua, te teette työtä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä.

26 Eikä ole soveliasta, että palvelijani aNewel K. Whitney ja Sidney Gilbert myyvät bkauppansa ja omaisuutensa täällä; sillä tämä ei ole viisasta, ennen kuin loput kirkosta, jotka jäävät tähän paikkaan, lähtevät ylös Siionin maahan.

27 Katso, minun laeissani sanotaan eli kielletään avelkaantumasta vihollisillenne;

28 mutta katso, ei ole sanottu milloinkaan, ettei Herra saisi ottaa, milloin mielii, ja maksaa, kuten hän hyväksi näkee.

29 Ja nyt, koska te olette edustajia, te olette Herran asialla; ja mitä teettekin Herran tahdon mukaan, se on Herran työtä.

30 Ja hän on asettanut teidät huolehtimaan pyhistään näinä viimeisinä aikoina, jotta he saisivat aperintöosan Siionin maassa.

31 Ja katso, minä, Herra, julistan teille – ja minun asanani ovat varmat eivätkä jää btoteutumatta – että he saavat sen.

32 Mutta kaiken täytyy tapahtua aikanaan.

33 Ja nyt, älkää aväsykö tekemään hyvää, sillä te laskette suuren työn perustusta. Ja bpienestä lähtee se, mikä on suurta.

34 Katso, Herra avaatii bsydäntä ja altista mieltä; ja alttiit ja ckuuliaiset saavat syödä Siionin maan hyvyyttä näinä viimeisinä aikoina.

35 Ja akapinalliset berotetaan pois Siionin maasta ja lähetetään pois, eivätkä he saa periä maata.

36 Sillä totisesti minä sanon, etteivät kapinalliset ole aEfraimin verta, minkä vuoksi heidät kitketään pois.

37 Katso, minä, Herra, olen tehnyt kirkkoni näinä viimeisinä aikoina tuomarin kaltaiseksi, joka istuu kukkulalla tai korkealla paikalla tuomitsemassa kansakuntia.

38 Sillä tapahtuu, että Siionin asukkaat atuomitsevat kaikki Siionia koskevat asiat.

39 Ja he osoittavat valehtelijat ja teeskentelijät, ja ne, jotka eivät ole aapostoleja eivätkä profeettoja, paljastetaan.

40 Ja vieläpä apiispa, joka on btuomari, ja hänen neuvonantajansa, elleivät he ole uskollisia ctaloudenhoidossaan, tuomitaan, ja dmuita asetetaan heidän sijaansa.

41 Sillä katso, minä sanon teille, että aSiion on kukoistava ja Herran bkirkkaus on oleva sen yllä;

42 ja se on oleva amerkkiviirinä ihmisille, ja sinne tullaan kaikista kansakunnista taivaan alla.

43 Ja tulee aika, jolloin maan kansakunnat avapisevat sen tähden ja pelkäävät sen kauhistavien tähden. Herra on sen puhunut. Aamen.