Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 75


Luku 75

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Amherstissa Ohiossa 25. tammikuuta 1832. Tämä luku koostuu kahdesta erillisestä ilmoituksesta (ensimmäinen jakeissa 1–22 ja toinen jakeissa 23–36), jotka annettiin samana päivänä. Silloin oli konferenssi, jossa Joseph Smith hyväksyttiin ja asetettiin ylipappeuden presidentiksi. Tietyt vanhimmat halusivat saada enemmän tietoa senhetkisistä tehtävistään. Nämä ilmoitukset seurasivat.

1–5 Uskolliset vanhimmat, jotka saarnaavat evankeliumia, saavat iankaikkisen elämän. 6–12 Rukoilkaa saadaksenne Lohduttajan, joka opettaa kaiken. 13–22 Vanhimmat tulevat tuomitsemaan ne, jotka hylkäävät heidän sanomansa. 23–36 Lähetyssaarnaajien perheiden tulee saada apua kirkolta.

1 Totisesti, totisesti minä sanon teille, minä, joka puhun, niin, Henkeni äänellä, nimittäin Alfa ja Oomega, teidän Herranne ja Jumalanne:

2 Kuulkaa, oi te, jotka olette antaneet nimenne lähteäksenne maailmaan julistamaan minun evankeliumiani ja leikkaamaan minun viinitarhaani.

3 Katso, minä sanon teille, että minun tahtoni on, että te lähdette maailmaan, ettekä viivyttele ettekä ole laiskoja, vaan teette työtä kaikin voimin –

4 korottaen äänenne niin kuin pasuunan äänellä, julistaen totuutta ilmoitusten ja käskyjen mukaan, jotka minä olen antanut teille.

5 Ja niin, jos te olette uskollisia, teille annetaan kuormaksi monia lyhteitä ja teidät kruunataan kunnialla ja kirkkaudella ja kuolemattomuudella ja iankaikkisella elämällä.

6 Sen tähden, totisesti minä sanon palvelijalleni William E. McLellinille: Minä peruutan tehtävän, jonka minä annoin hänelle, lähteä itäisille seuduille;

7 ja minä annan hänelle uuden tehtävän ja uuden käskyn, jossa minä, Herra, nuhtelen häntä hänen sydämensä nurinasta;

8 ja hän on tehnyt syntiä; minä kuitenkin annan hänelle anteeksi ja sanon hänelle vielä: Mene eteläisille seuduille.

9 Ja palvelijani Luke Johnson lähteköön hänen kanssansa, ja he julistakoot asioita, joita minä olen käskenyt heidän julistaa –

10 huutaen avuksi Herran nimeä saadakseen Lohduttajan, joka opettaa heille kaiken, mikä on heille tarpeen –

11 rukoillen aina, niin etteivät lannistu; ja sikäli kuin he tekevät näin, minä olen heidän kanssansa aina loppuun asti.

12 Katso, tämä on Herran, teidän Jumalanne, tahto teihin nähden. Aivan niin. Aamen.

13 Ja vielä, totisesti näin sanoo Herra: Palvelijani Orson Hyde ja palvelijani Samuel H. Smith lähtekööt matkaan itäisille seuduille ja julistakoot niitä asioita, joita minä olen käskenyt heidän julistaa; ja sikäli kuin he ovat uskollisia, katso, minä olen heidän kanssansa aina loppuun asti.

14 Ja vielä, totisesti minä sanon palvelijalleni Lyman Johnsonille ja palvelijalleni Orson Prattille: Myös heidän tulee lähteä matkaan itäisille seuduille; ja katso ja näe, minä olen myös heidän kanssansa aina loppuun asti.

15 Ja vielä minä sanon palvelijalleni Asa Doddsille ja palvelijalleni Calves Wilsonille, että myös heidän tulee lähteä matkaan läntisille seuduille ja julistaa minun evankeliumiani, niin kuin minä olen käskenyt heitä.

16 Ja se, joka on uskollinen, voittaa kaiken, ja hänet ylennetään viimeisenä päivänä.

17 Ja vielä minä sanon palvelijalleni Major N. Ashleylle ja palvelijalleni Burr Riggsille: Myös he lähtekööt matkaan eteläiselle seudulle.

18 Niin, kaikki nuo lähtekööt matkaan, kuten minä olen käskenyt heitä, ja kulkekoot talosta taloon ja kylästä kylään ja kaupungista kaupunkiin.

19 Ja mihin taloon te tulettekin, ja teidät otetaan vastaan, jättäkää siunauksenne sille talolle.

20 Ja mihin taloon te tulettekin, eikä teitä oteta vastaan, lähtekää joutuin siitä talosta ja pudistakaa pöly jaloistanne todistukseksi heitä vastaan.

21 Ja ilo ja riemu täyttävät teidät; ja tietäkää tämä, että tuomiopäivänä te olette sen talon tuomareita ja tuomitsette heidät;

22 ja siedettävämpää on pakanoilla tuomiopäivänä kuin sillä talolla; vyöttäkää sen tähden kupeenne ja olkaa uskollisia, niin te voitatte kaiken ja teidät ylennetään viimeisenä päivänä. Aivan niin. Aamen.

23 Ja vielä, näin sanoo Herra teille, oi te minun kirkkoni vanhimmat, jotka olette antaneet nimenne, jotta saisitte tietää hänen tahtonsa teihin nähden:

24 Katso, minä sanon teille, että kirkon velvollisuus on auttaa niiden perheiden ylläpidossa ja myös ylläpitää niiden perheitä, jotka on kutsuttu ja jotka täytyy lähettää maailmaan julistamaan evankeliumia maailmalle.

25 Sen tähden minä, Herra, annan teille tämän käskyn, että hankitte paikan perheellenne, sen mukaan kuin veljenne haluavat avata sydämensä.

26 Älköötkä ketkään sellaiset, jotka voivat hankkia paikan perheelleen ja kirkon ylläpidon sille, jättäkö lähtemättä maailmaan, olipa se itään tai länteen tai pohjoiseen tai etelään.

27 He pyytäkööt, niin he saavat, kolkuttakoot, niin heille avataan, ja heille ilmoittaa korkeudesta, tosiaankin Lohduttaja, minne heidän tulee mennä.

28 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että jokainen mies, jonka velvollisuutena on huolehtia omasta perheestään, huolehtikoon, niin hän ei suinkaan jää kruunuaan vaille; ja hän tehköön työtä kirkossa.

29 Olkoon jokainen uuttera kaikissa asioissa. Älköönkä laiskurilla olko sijaa kirkossa, ellei hän tee parannusta ja paranna tapojaan.

30 Ja nyt, palvelijani Simeon Carter ja palvelijani Emer Harris olkoot yhdessä palvelutyössä;

31 ja myös palvelijani Ezra Thayre ja palvelijani Thomas B. Marsh;

32 myös palvelijani Hyrum Smith ja palvelijani Reynolds Cahoon;

33 ja myös palvelijani Daniel Stanton ja palvelijani Seymour Brunson;

34 ja myös palvelijani Sylvester Smith ja palvelijani Gideon Carter;

35 ja myös palvelijani Ruggles Eames ja palvelijani Stephen Burnett;

36 ja myös palvelijani Micah B. Welton ja myös palvelijani Eden Smith. Aivan niin. Aamen.