Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 75


Luku 75

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Amherstissa Ohiossa 25. tammikuuta 1832. Tämä luku koostuu kahdesta erillisestä ilmoituksesta (ensimmäinen jakeissa 1–22 ja toinen jakeissa 23–36), jotka annettiin samana päivänä. Silloin oli konferenssi, jossa Joseph Smith hyväksyttiin ja asetettiin ylipappeuden presidentiksi. Tietyt vanhimmat halusivat saada enemmän tietoa senhetkisistä tehtävistään. Nämä ilmoitukset seurasivat.

1–5 Uskolliset vanhimmat, jotka saarnaavat evankeliumia, saavat iankaikkisen elämän. 6–12 Rukoilkaa saadaksenne Lohduttajan, joka opettaa kaiken. 13–22 Vanhimmat tulevat tuomitsemaan ne, jotka hylkäävät heidän sanomansa. 23–36 Lähetyssaarnaajien perheiden tulee saada apua kirkolta.

1 Totisesti, totisesti minä sanon teille, minä, joka puhun, niin, Henkeni aäänellä, nimittäin bAlfa ja Oomega, teidän Herranne ja Jumalanne:

2 Kuulkaa, oi te, jotka olette antaneet nimenne lähteäksenne maailmaan julistamaan minun evankeliumiani ja aleikkaamaan minun bviinitarhaani.

3 Katso, minä sanon teille, että minun tahtoni on, että te lähdette maailmaan, ettekä viivyttele ettekä ole alaiskoja, vaan teette työtä kaikin voimin –

4 korottaen äänenne niin kuin pasuunan äänellä, ajulistaen btotuutta ilmoitusten ja käskyjen mukaan, jotka minä olen antanut teille.

5 Ja niin, jos te olette uskollisia, teille annetaan kuormaksi monia alyhteitä ja teidät bkruunataan ckunnialla ja dkirkkaudella ja ekuolemattomuudella ja fiankaikkisella elämällä.

6 Sen tähden, totisesti minä sanon palvelijalleni William E. McLellinille: Minä aperuutan tehtävän, jonka minä annoin hänelle, lähteä itäisille seuduille;

7 ja minä annan hänelle uuden tehtävän ja uuden käskyn, jossa minä, Herra, anuhtelen häntä hänen sydämensä bnurinasta;

8 ja hän on tehnyt syntiä; minä kuitenkin annan hänelle anteeksi ja sanon hänelle vielä: Mene eteläisille seuduille.

9 Ja palvelijani Luke Johnson lähteköön hänen kanssansa, ja he julistakoot asioita, joita minä olen käskenyt heidän julistaa –

10 huutaen avuksi Herran nimeä saadakseen aLohduttajan, joka opettaa heille kaiken, mikä on heille tarpeen –

11 arukoillen aina, niin etteivät lannistu; ja sikäli kuin he tekevät näin, minä olen heidän kanssansa aina loppuun asti.

12 Katso, tämä on Herran, teidän Jumalanne, tahto teihin nähden. Aivan niin. Aamen.

13 Ja vielä, totisesti näin sanoo Herra: Palvelijani aOrson Hyde ja palvelijani bSamuel H. Smith lähtekööt matkaan itäisille seuduille ja julistakoot niitä asioita, joita minä olen käskenyt heidän julistaa; ja sikäli kuin he ovat uskollisia, katso, minä olen heidän ckanssansa aina loppuun asti.

14 Ja vielä, totisesti minä sanon palvelijalleni Lyman Johnsonille ja palvelijalleni aOrson Prattille: Myös heidän tulee lähteä matkaan itäisille seuduille; ja katso ja näe, minä olen myös heidän kanssansa aina loppuun asti.

15 Ja vielä minä sanon palvelijalleni Asa Doddsille ja palvelijalleni Calves Wilsonille, että myös heidän tulee lähteä matkaan läntisille seuduille ja julistaa minun evankeliumiani, niin kuin minä olen käskenyt heitä.

16 Ja se, joka on uskollinen, voittaa kaiken, ja hänet aylennetään viimeisenä päivänä.

17 Ja vielä minä sanon palvelijalleni Major N. Ashleylle ja palvelijalleni Burr Riggsille: Myös he lähtekööt matkaan eteläiselle seudulle.

18 Niin, kaikki nuo lähtekööt matkaan, kuten minä olen käskenyt heitä, ja kulkekoot talosta taloon ja kylästä kylään ja kaupungista kaupunkiin.

19 Ja mihin taloon te tulettekin, ja teidät otetaan vastaan, jättäkää siunauksenne sille talolle.

20 Ja mihin taloon te tulettekin, eikä teitä oteta vastaan, lähtekää joutuin siitä talosta ja apudistakaa pöly jaloistanne todistukseksi heitä vastaan.

21 Ja ailo ja riemu täyttävät teidät; ja tietäkää tämä, että tuomiopäivänä te olette sen talon btuomareita ja tuomitsette heidät;

22 ja siedettävämpää on pakanoilla tuomiopäivänä kuin sillä talolla; avyöttäkää sen tähden kupeenne ja olkaa uskollisia, niin te voitatte kaiken ja teidät ylennetään viimeisenä päivänä. Aivan niin. Aamen.

23 Ja vielä, näin sanoo Herra teille, oi te minun kirkkoni vanhimmat, jotka olette antaneet nimenne, jotta saisitte tietää hänen tahtonsa teihin nähden:

24 Katso, minä sanon teille, että kirkon velvollisuus on auttaa niiden perheiden ylläpidossa ja myös ylläpitää niiden perheitä, jotka on kutsuttu ja jotka täytyy lähettää maailmaan julistamaan evankeliumia maailmalle.

25 Sen tähden minä, Herra, annan teille tämän käskyn, että hankitte paikan perheellenne, sen mukaan kuin veljenne haluavat avata sydämensä.

26 Älköötkä ketkään sellaiset, jotka voivat hankkia paikan perheelleen ja kirkon ylläpidon sille, jättäkö lähtemättä maailmaan, olipa se itään tai länteen tai pohjoiseen tai etelään.

27 He pyytäkööt, niin he saavat, kolkuttakoot, niin heille avataan, ja heille ilmoittaa korkeudesta, tosiaankin aLohduttaja, minne heidän tulee mennä.

28 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että jokainen mies, jonka velvollisuutena on ahuolehtia omasta bperheestään, huolehtikoon, niin hän ei suinkaan jää kruunuaan vaille; ja hän tehköön työtä kirkossa.

29 Olkoon jokainen auuttera kaikissa asioissa. Älköönkä blaiskurilla olko sijaa kirkossa, ellei hän tee parannusta ja paranna tapojaan.

30 Ja nyt, palvelijani Simeon Carter ja palvelijani Emer Harris olkoot yhdessä palvelutyössä;

31 ja myös palvelijani Ezra Thayre ja palvelijani aThomas B. Marsh;

32 myös palvelijani Hyrum Smith ja palvelijani Reynolds Cahoon;

33 ja myös palvelijani Daniel Stanton ja palvelijani Seymour Brunson;

34 ja myös palvelijani Sylvester Smith ja palvelijani Gideon Carter;

35 ja myös palvelijani Ruggles Eames ja palvelijani Stephen Burnett;

36 ja myös palvelijani Micah B. Welton ja myös palvelijani Eden Smith. Aivan niin. Aamen.