Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 61


Luku 61

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Missourijoen rannalla McIlwaine’s Bendissä 12. elokuuta 1831. Paluumatkallaan Kirtlandiin profeetta ja kymmenen vanhinta olivat matkanneet kanooteilla alas Missourijokea. Matkan kolmantena päivänä koettiin monia vaaroja. Vanhin William W. Phelps näki päiväsaikaisessa näyssä tuhoojan liikkuvan vallassa vesien päällä.

1–12 Herra on säätänyt monista tuhoista vesillä. 13–22 Johannes kirosi vedet, ja tuhooja liikkuu niiden päällä. 23–29 Joillakuilla on valta käskeä vesiä. 30–35 Vanhinten tulee matkata kaksittain ja saarnata evankeliumia. 36–39 Heidän tulee valmistautua Ihmisen Pojan tulemiseen.

1 Katsokaa ja kuulkaa hänen ääntänsä, hänen, jolla on kaikki avalta ja joka on ikuisesta ikuiseen, nimittäin bAlfa ja Oomega, alku ja loppu.

2 Katso, totisesti näin sanoo Herra teille, oi te minun kirkkoni vanhimmat, jotka olette kokoontuneet tähän paikkaan ja joiden synnit on nyt annettu teille anteeksi, sillä minä, Herra, annan synnit aanteeksi ja olen barmollinen niille, jotka ctunnustavat syntinsä nöyrin sydämin;

3 mutta totisesti minä sanon teille, ettei koko tämän minun vanhinteni joukon tarvitse kulkea nopeasti vesillä, samalla kun asukkaat kummallakin puolella menehtyvät epäuskossa.

4 Kuitenkin minä sallin sen, jotta te voisitte todistaa; katso, vesillä on monia vaaroja ja etenkin tämän jälkeen;

5 sillä minä, Herra, olen säätänyt vihassani paljon tuhoa vesille; niin, ja erityisesti näille vesille.

6 Kaikki liha on kuitenkin minun kädessäni, eikä se, joka on uskollinen teidän keskuudessanne, menehdy vesien kautta.

7 Sen tähden on välttämätöntä, että palvelijani Sidney Gilbert ja palvelijani aWilliam W. Phelps kiiruhtavat toimeensa ja tehtäväänsä.

8 Minä en kuitenkaan voinut sallia teidän lähtevän, ennen kuin teitä oli akuritettu kaikista synneistänne, jotta olisitte yhtä, jotta ette menehtyisi bjumalattomuudessa;

9 mutta nyt, totisesti minä sanon, että minusta on välttämätöntä, että te lähdette. Sen tähden palvelijani Sidney Gilbert ja William W. Phelps ottakoot entiset toverinsa ja matkatkoot kiireesti, jotta he voivat suorittaa tehtävänsä, ja uskon kautta he voittavat;

10 ja sikäli kuin he ovat uskollisia, heitä varjellaan, ja minä, Herra, olen heidän kanssansa.

11 Ja loput ottakoot sitä, mitä tarvitsevat vaatetukseksi.

12 Palvelijani Sidney Gilbert ottakoon mukaansa sen, mitä ei tarvita, kuten sovitte.

13 Ja nyt, katso, teidän aparhaaksenne minä annoin teille bkäskyn näistä asioista; ja minä, Herra, selvitän asiat teidän kanssanne kuten ihmisten kanssa muinaisina aikoina.

14 Katso, minä, Herra, siunasin avedet alussa, mutta viimeisinä aikoina minä olen bkironnut vedet palvelijani Johanneksen suulla.

15 Sen tähden päivät tulevat, jolloin mikään liha ei ole turvassa vesillä.

16 Ja tulevina aikoina sanotaan, ettei kukaan voi mennä ylös Siionin maahan vesitse, paitsi se, joka on oikeamielinen sydämeltä.

17 Ja niin kuin minä, Herra, alussa akirosin maan, niin minä olen viimeisinä aikoina siunannut sen sen omana aikana pyhieni käyttöön, jotta he voivat nauttia sen hedelmällisyydestä.

18 Ja nyt minä annan teille käskyn – minkä sanon yhdelle, sen sanon kaikille – että teidän tulee varoittaa veljiänne ennakolta näistä vesistä, etteivät he tule matkaten niillä, ettei heidän uskonsa pettäisi eivätkä he joutuisi ansoihin;

19 minä, Herra, olen säätänyt, ja tuhooja liikkuu niiden päällä, enkä minä peruuta säädöstä.

20 Minä, Herra, olin teihin vihastunut eilen, mutta tänään minun vihani on väistynyt pois.

21 Ja nyt, ne, joista minä olen puhunut, että heidän pitäisi matkata kiireesti – minä sanon teille vielä: He matkatkoot kiireesti.

22 Eikä minulle vähän ajan kuluttua ole väliä, kunhan he suorittavat tehtävänsä, menevätkö he vesitse vai maitse; se tapahtukoon, kuten se ilmaistaan heille heidän harkintansa mukaan tämän jälkeen.

23 Ja nyt, mitä tulee palvelijoihini Sidney Rigdoniin, Joseph Smith nuorempaan ja Oliver Cowderyyn, älkööt he menkö enää vesille, paitsi kanavassa, kun he matkaavat koteihinsa; eli toisin sanoen, heidän ei pidä matkata vesitse, paitsi kanavassa.

24 Katso, minä, Herra, olen määrännyt pyhieni matkaamistavan; ja katso, tämä on se tapa – että kanavasta päästyään heidän tulee matkata maitse, sikäli kuin heitä käsketään matkaamaan ja menemään ylös Siionin maahan;

25 ja heidän tulee tehdä kuten Israelin lapset ja apystyttää telttansa tien varteen.

26 Ja katso, tämä käsky teidän tulee antaa kaikille veljillenne.

27 Kuitenkin sille, jolle on annettu avalta käskeä vesiä, sille Henki on antanut vallan tuntea kaikki hänen tiensä;

28 sen tähden hän tehköön, niin kuin elävän Jumalan Henki häntä käskee, niin maalla kuin vesilläkin, niin kuin minä tahdon tehtävän tämän jälkeen.

29 Ja teille annetaan reitti pyhiä varten eli tie Herran leirikunnan pyhien matkata.

30 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, ettei palvelijoideni Sidney Rigdonin, Joseph Smith nuoremman eikä Oliver Cowderyn pidä avata suutaan jumalattomien seurakunnissa, ennen kuin he saapuvat Cincinnatiin;

31 ja siinä paikassa heidän tulee korottaa äänensä Jumalan puoleen sitä kansaa vastaan, niin, hänen puoleensa, jonka viha on syttynyt sen jumalattomuutta vastaan, kansan, joka on lähes akypsä tuhoon.

32 Ja sieltä he matkatkoot veljiensä seurakuntiin, sillä heidän työtään tarvitaan nyt paljon enemmän niiden keskuudessa kuin jumalattomien seurakunnissa.

33 Ja nyt, mitä tulee loppuihin, he matkatkoot ja ajulistakoot sanaa jumalattomien seurakunnissa, siinä määrin kuin sitä annetaan;

34 ja sikäli kuin he tekevät näin, he apuhdistavat vaatteensa ja he ovat tahrattomia minun edessäni.

35 Ja he matkatkoot yhdessä tai akaksittain kuten hyväksi näkevät, mutta palvelijani Reynolds Cahoon ja palvelijani Samuel H. Smith, joihin minä olen mieltynyt, älkööt erotko toisistaan, ennen kuin he palaavat koteihinsa, ja tämä minun viisasta tarkoitustani varten.

36 Ja nyt, totisesti minä sanon teille, ja minkä sanon yhdelle, sen sanon kaikille: Olkaa rohkealla mielellä, alapsukaiset; sillä minä olen teidän bkeskellänne, enkä minä ole chylännyt teitä;

37 ja koska te olette nöyrtyneet minun edessäni, avaltakunnan siunaukset ovat teidän.

38 Vyöttäkää kupeenne ja avalvokaa ja olkaa vakaita odottaen Ihmisen Pojan tulemista, sillä hän tulee hetkellä, jota ette aavista.

39 aRukoilkaa aina, että ette joutuisi bkiusaukseen, että kestäisitte hänen tulemisensa päivän, olittepa elossa tai kuolleita. Aivan niin. Aamen.