Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 78


Luku 78

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 1. maaliskuuta 1832. Tuona päivänä profeetta ja muut johtajat olivat kokoontuneet keskustelemaan kirkon asioista. Tässä ilmoituksessa profeettaa, Sidney Rigdonia ja Newel K. Whitneyä käskettiin alun perin matkaamaan Missouriin ja järjestämään kirkon kaupallisia ja julkaisemiseen liittyviä hankkeita perustamalla ”yhtiö”, joka valvoisi näitä pyrkimyksiä hankkimalla varoja Siionin perustamiseen ja köyhien hyväksi. Tämä yhtiö, josta käytettiin nimitystä yhdistynyt yhtiö, perustettiin huhtikuussa 1832 ja lakkautettiin vuonna 1834 (ks. OL 82). Ilmoituksen ilmaus ”kauppa- ja julkaisuyhtiö” vaihdettiin jolloinkin yhtiön toiminnan lopettamisen jälkeen Joseph Smithin johdolla ilmaukseen ”organisaatio varastohuoneen asioiden järjestämiseksi – köyhiä varten” ja sana ”yhtiö” vaihdettiin sanaan ”veljeskunta”.

1–4 Pyhien tulee järjestää ja perustaa varastohuone. 5–12 Heidän omaisuutensa viisas käyttö johtaa pelastukseen. 13–14 Kirkon tulee olla riippumaton maallisista valloista. 15–16 Mikael (Aadam) palvelee Pyhän (Kristuksen) johdolla. 17–22 Siunattuja ovat uskolliset, sillä he perivät kaiken.

1 Herra puhui Joseph Smith nuoremmalle sanoen: Kuulkaa minua, sanoo Herra, teidän Jumalanne, te, jotka on asetettu minun kirkkoni aylipappeuteen ja jotka olette kokoontuneet yhteen;

2 ja kuunnelkaa hänen aneuvoaan, joka on basettanut teidät korkeudesta ja joka puhuu teidän korvissanne viisauden sanoja, jotta teillä olisi pelastus siinä, minkä olette tuoneet minun eteeni, sanoo Herra Jumala.

3 Sillä totisesti minä sanon teille, että aika on tullut ja on nyt käsillä; ja katso ja näe, on välttämätöntä, että kansallani on aorganisaatio bvarastohuoneen asioiden järjestämiseksi ja vakiinnuttamiseksi kansani cköyhiä varten sekä tässä paikassa että dSiionin maassa –

4 pysyväksi ja ikuiseksi laitokseksi ja veljeskunnaksi minun kirkolleni, edistämään asiaa, jolle olette omistautuneet, ihmisen pelastukseksi ja teidän Isänne kunniaksi, joka on taivaassa;

5 jotta voitte olla asamanarvoisia taivaallisten asioiden yhdistäminä, niin, ja maanpäällisten asioiden myös, saadaksenne taivaallisia.

6 Sillä ellette ole samanarvoisia maanpäällisissä asioissa, ette voi olla samanarvoisia taivaallisten saamisessa;

7 sillä jos te tahdotte, että minä annan teille sijan aselestisessä maailmassa, teidän täytyy bvalmistautua ctekemällä sitä, mitä minä olen käskenyt teidän tehdä ja olen vaatinut teiltä.

8 Ja nyt, totisesti näin sanoo Herra: On tarpeen, että te, jotka olette liittyneet yhteen tähän aveljeskuntaan, teette kaiken minun bkunniakseni;

9 eli toisin sanoen, palvelijani Newel K. Whitney ja palvelijani Joseph Smith nuorempi ja palvelijani Sidney Rigdon istukoot neuvostossa pyhien kanssa, jotka ovat Siionissa.

10 Muuten aSaatana pyrkii kääntämään heidän sydämensä pois totuudesta, niin että heistä tulee sokeita eivätkä he ymmärrä niitä asioita, jotka on valmistettu heille.

11 Sen tähden minä annan teille käskyn valmistautua ja järjestäytyä sitoutumalla eli tekemällä ikuisen aliiton, jota ei voi rikkoa.

12 Ja se, joka rikkoo sen, menettää virkansa ja asemansa kirkossa, ja hänet luovutetaan Saatanan arusikoitavaksi lunastuksen päivään asti.

13 Katso, tämä on valmistautumista, jolla minä valmistan teitä, ja perustus ja esimerkki, jonka minä annan teille ja jonka avulla te voitte toteuttaa käskyt, jotka on annettu teille;

14 jotta minun sallimukseni kautta, huolimatta aahdingosta, joka laskeutuu teidän päällenne, kirkko voi pysyä riippumattomana kaikista muista luoduista selestisen maailman alapuolella;

15 jotta voitte tavoittaa akruunun, joka on valmistettu teille, ja tulla monien valtakuntien bhallitsijoiksi, sanoo Herra Jumala, Siionin Pyhä, joka on laskenut cAadam-ondi-Ahmanin perustukset

16 ja joka on nimittänyt aMikaelin teidän ruhtinaaksenne ja vahvistanut hänen jalkansa ja nostanut hänet korkeuteen ja antanut hänelle pelastuksen avaimet Pyhän neuvosta ja johdolla, hänen, joka on vailla päivien alkua tai elämän loppua.

17 Totisesti, totisesti minä sanon teille: Te olette pieniä lapsia, ettekä te ole vielä ymmärtäneet, kuinka suuria siunauksia Isällä on käsissään ja valmistettuna teille;

18 ettekä te voi akestää kaikkea nyt; olkaa kuitenkin rohkealla mielellä, sillä minä bjohdatan teitä. Valtakunta on teidän, ja sen siunaukset ovat teidän, ja ciankaikkisuuden rikkaudet ovat teidän.

19 Ja se, joka ottaa kaiken vastaan akiitollisin mielin, kirkastetaan; ja sitä, mikä on tästä maasta, lisätään hänelle jopa bsatakertaisesti, niin, enemmänkin.

20 Tehkää sen tähden sitä, mitä minä olen käskenyt, sanoo teidän Lunastajanne, nimittäin Poika aAhman, joka valmistaa kaiken, ennen kuin hän bottaa teidät;

21 sillä te olette aEsikoisen kirkko, ja hän btempaa teidät ylös pilven sisässä ja määrää jokaiselle hänen osansa.

22 Ja se, joka on uskollinen ja aviisas btaloudenhoitaja, saa periä ckaiken. Aamen.