Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 50


Luku 50

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 9. toukokuuta 1831. Joseph Smithin historiassa sanotaan, että eräät vanhimmat eivät ymmärtäneet eri henkien ilmenemistä kaikkialla maan päällä ja että tämä ilmoitus annettiin vastaukseksi hänen erityiseen kysymykseensä asiasta. Niin kutsutut hengelliset ilmiöt olivat verraten tavallisia jäsenten keskuudessa, joista muutamat väittivät saavansa näkyjä ja ilmoituksia.

1–5 Monia vääriä henkiä on kaikkialla maan päällä. 6–9 Voi teeskentelijöitä ja niitä, jotka on erotettu kirkosta. 10–14 Vanhinten tulee saarnata evankeliumia Hengen mukaan. 15–22 Sekä saarnaajat että kuulijat tarvitsevat Hengen valaistusta. 23–25 Se, mikä ei rakenna, ei ole Jumalasta. 26–28 Uskolliset saavat haltuunsa kaiken. 29–36 Puhdistettujen rukouksiin vastataan. 37–46 Kristus on hyvä paimen ja Israelin kallio.

1 Kuulkaa, oi te minun kirkkoni vanhimmat, ja kallistakaa korvanne elävän Jumalan äänelle; ja kuunnelkaa viisauden sanoja, joita teille annetaan sen mukaan kuin olette pyytäneet ja olette yhtä mieltä kirkosta ja hengistä, jotka ovat lähteneet kaikkialle maan päälle.

2 Katso, totisesti minä sanon teille, että on olemassa monia henkiä, jotka ovat avääriä henkiä ja jotka ovat lähteneet maan päälle eksyttämään maailmaa.

3 Ja myös aSaatana on yrittänyt eksyttää teitä, jotta hän voisi kukistaa teidät.

4 Katso, minä, Herra, olen katsonut teitä ja olen nähnyt iljetyksiä kirkossa, joka atunnustaa minun nimeäni.

5 Mutta siunattuja ovat ne, jotka ovat uskollisia ja akestävät niin elämässä kuin kuolemassa, sillä he perivät iankaikkisen elämän.

6 Mutta voi niitä, jotka ovat aeksyttäjiä ja teeskentelijöitä, sillä näin sanoo Herra: Minä vien heidät tuomiolle.

7 Katso, totisesti minä sanon teille, että teidän keskuudessanne on ateeskentelijöitä, jotka ovat eksyttäneet eräitä, mikä on antanut bvastustajalle cvaltaa, mutta katso, dsellaiset voitetaan takaisin;

8 mutta teeskentelijät paljastetaan ja aerotetaan joko elämässä tai kuolemassa niin kuin minä tahdon; ja voi niitä, jotka erotetaan minun kirkostani, sillä heidät on maailma voittanut.

9 Sen tähden jokainen varokoon tekemästä sitä, mikä ei ole totta ja vanhurskasta minun edessäni.

10 Ja nyt tulkaa, Herra sanoo Hengen kautta kirkkonsa vanhimmille, ja akeskustelkaamme yhdessä, jotta ymmärtäisitte;

11 keskustelkaamme niin kuin ihminen keskustelee toisen kanssa kasvotusten.

12 Nyt, kun ihminen keskustelee, ihminen ymmärtää häntä, koska hän keskustelee kuin ihminen; aivan samoin minä, Herra, keskustelen teidän kanssanne, että te aymmärtäisitte.

13 Sen tähden minä, Herra, esitän teille tämän kysymyksen: Mihin teidät on aasetettu?

14 Saarnaamaan minun evankeliumiani aHengen avulla, nimittäin bLohduttajan, joka lähetettiin maailmaan opettamaan totuutta.

15 Ja sitten te saitte ahenkiä, joita te ette voineet ymmärtää, ja otitte ne vastaan kuin ne olisivat olleet Jumalasta; ja oletteko te tässä syyttömiä?

16 Katso, te saatte vastata tähän kysymykseen itse; minä olen teille kuitenkin armollinen; se, joka on heikko teidän keskuudessanne, tehdään tämän jälkeen avahvaksi.

17 Totisesti minä sanon teille: Saarnaako se, jonka minä olen asettanut ja lähettänyt maailmaan asaarnaamaan totuuden sanaa Lohduttajan mukaan totuuden Hengessä, sitä totuuden bHengessä vai jollakin muulla tavalla?

18 Ja jos se tapahtuu jollakin muulla tavalla, se ei ole Jumalasta.

19 Ja vielä, ottaako se, joka ottaa vastaan totuuden sanan, sen vastaan totuuden Hengen kautta vai jollakin muulla tavalla?

20 Jos se tapahtuu jollakin muulla tavalla, se ei ole Jumalasta.

21 Miksi siis ette voi ymmärtää ja tietää, että se, joka ottaa sanan vastaan totuuden Hengen kautta, ottaa sen vastaan sellaisena kuin sitä saarnataan totuuden Hengen mukaan?

22 Sen tähden se, joka saarnaa, ja se, joka ottaa vastaan, ymmärtävät toisiansa, ja molemmat arakentuvat ja briemuitsevat yhdessä.

23 Ja se, mikä ei rakenna, ei ole Jumalasta ja on apimeyttä.

24 Se, mikä on Jumalasta, on avaloa; ja se, joka ottaa vastaan valoa ja bpysyy Jumalassa, saa clisää valoa; ja se valo kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka.

25 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, ja minä sanon sen, jotta te saisitte tietää atotuuden, jotta voisitte karkottaa pimeyden keskuudestanne:

26 Se, joka on Jumalan asettama ja lähettämä, on määrätty olemaan asuurin riippumatta siitä, että hän on vähäisin ja kaikkien bpalvelija.

27 Sen tähden hän on kaiken ahaltija; sillä kaikki on hänelle alamaista sekä taivaassa että maan päällä, elämä ja valo, Henki ja bvoima, lähetetty maailmaan Isän tahdosta Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, kautta.

28 Mutta kukaan ihminen ei ole kaiken haltija, ellei häntä ole apuhdistettu ja bpesty puhtaaksi kaikesta synnistä.

29 Ja jos teidät on puhdistettu ja pesty puhtaiksi kaikesta synnistä, te saatte apyytää, mitä tahdotte, Jeesuksen nimessä, ja se tapahtuu.

30 Mutta tietäkää tämä: Teille annetaan, mitä teidän tulee pyytää; ja koska teidät on nimitetty ajohtoon, henget ovat teille alamaisia.

31 Sen tähden tapahtuu, että jos te näette ahengen ilmenemisen, jota ette voi ymmärtää, ettekä saa sitä henkeä, pyytäkää Isältä Jeesuksen nimessä; ja ellei hän anna teille tuota henkeä, silloin te voitte tietää, että se ei ole Jumalasta.

32 Ja teille annetaan avalta siihen henkeen nähden; ja teidän tulee julistaa sitä henkeä vastaan kovalla äänellä, että se ei ole Jumalasta –

33 ei aherjaten eikä syyttäen, jottei teitä voitettaisi, eikä bylpeillen eikä riemuiten, jottei se saisi teitä valtaansa.

34 Se, joka saa Jumalalta, pitäköön sitä Jumalalta tulleena; ja hän riemuitkoon, että Jumala pitää häntä arvollisena saamaan.

35 Ja ottamalla varteen ja tekemällä sen mukaan, mitä olette saaneet ja mitä saatte tämän jälkeen – ja Isä on antanut teille avaltakunnan ja bvoiman voittaa kaiken, mitä hän ei ole säätänyt.

36 Ja katso, totisesti minä sanon teille: Siunattuja olette te, jotka nyt kuulette nämä minun sanani minun palvelijani suusta, sillä teidän syntinne on annettu teille aanteeksi.

37 Palvelijani Joseph Wakefield, johon minä olen mieltynyt, ja palvelijani aParley P. Pratt menkööt seurakuntien keskuuteen vahvistamaan niitä bkehotuksen sanalla;

38 ja myös palvelijani John Corrill tai niin moni palvelijoistani kuin tähän virkaan on asetettu, ja he työskennelkööt aviinitarhassa; älköönkä kukaan estäkö heitä tekemästä sitä, mitä minä olen määrännyt heille –

39 sen tähden palvelijani aEdward Partridge ei ole syytön tässä asiassa; mutta hän tehköön parannuksen, niin hänelle annetaan anteeksi.

40 Katso, te olette pieniä lapsia, ettekä te voi akestää kaikkia asioita nyt; teidän täytyy bkasvaa carmossa ja dtotuuden tuntemisessa.

41 aÄlkää pelätkö, pienet blapset, sillä te olette minun, ja minä olen cvoittanut maailman, ja te olette niitä, jotka minun Isäni on minulle dantanut;

42 eikä kukaan niistä, jotka minun Isäni on antanut minulle, joudu ahukkaan.

43 Ja Isä ja minä olemme ayhtä. Minä olen Isässä ja Isä minussa; ja koska te olette ottaneet vastaan minut, te olette minussa ja minä teissä.

44 Ja nyt, minä olen teidän keskellänne, ja minä olen ahyvä paimen ja Israelin bkallio. Se, joka rakentaa tälle ckalliolle, ei dsorru milloinkaan.

45 Ja päivä tulee, jolloin te kuulette minun ääneni ja anäette minut ja tiedätte, että minä olen.

46 aValvokaa siis, että olisitte bvalmiina. Aivan niin. Aamen.