Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 72


Luku 72

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 4. joulukuuta 1831. Useita vanhimpia ja jäseniä oli kokoontunut saadakseen tietää velvollisuutensa ja rakentuakseen edelleen kirkon opetuksissa. Tähän lukuun on yhdistetty kolme ilmoitusta, jotka saatiin samana päivänä. Jakeissa 1–8 ilmaistaan Newel K. Whitneyn kutsuminen piispaksi. Sitten hänet kutsuttiin ja asetettiin, minkä jälkeen saatiin jakeet 9–23, joissa annetaan lisätietoja piispan velvollisuuksista. Sen jälkeen annettiin jakeet 24–26, joissa annetaan ohjeita Siioniin kokoontumisesta.

1–8 Vanhinten tulee antaa tilinteko taloudenhoidostaan piispalle. 9–15 Piispa pitää varastohuonetta ja huolehtii köyhistä ja tarvitsevista. 16–26 Piispojen tulee todistaa vanhinten kelvollisuus.

1 Kuulkaa ja kuunnelkaa Herran ääntä, oi te, jotka olette kokoontuneet yhteen, jotka olette minun kirkkoni aylipappeja ja joille bvaltakunta ja voima on annettu.

2 Sillä totisesti näin sanoo Herra: Minusta on tarpeen, että teille eli teistä nimitetään apiispa kirkolle Herran viinitarhan tähän osaan.

3 Ja tässä te totisesti olette tehneet viisaasti, sillä Herra vaatii jokaisen ataloudenhoitajan kädestä, että hän antaa btilinteon ctaloudenhoidostaan sekä ajassa että iankaikkisuudessa.

4 Sillä sitä, joka on uskollinen ja aviisas ajassa, pidetään arvollisena perimään Isäni hänelle valmistamat bhuoneet.

5 Totisesti minä sanon teille: Kirkon vanhinten tulee minun aviinitarhani tässä osassa antaa tilinteko taloudenhoidostaan piispalle, jonka minä nimitän viinitarhani tähän osaan.

6 Niitä tulee pitää virallisina asiakirjoina annettaviksi Siionin piispalle.

7 Ja apiispan velvollisuudet ilmoitetaan käskyjen kautta, jotka on annettu, ja konferenssin äänellä.

8 Ja nyt, totisesti minä sanon teille, että palvelijani aNewel K. Whitney on mies, joka tulee nimittää ja asettaa tähän virkaan. Tämä on Herran, teidän Jumalanne, teidän Lunastajanne, tahto. Aivan niin. Aamen.

9 Herran sana – sen lain lisäksi, joka on annettu – jossa ilmoitetaan sen piispan velvollisuudet, joka on asetettu kirkolle viinitarhan tässä osassa, ja joka sana on totisesti tämä:

10 pitää Herran avarastohuonetta; ottaa vastaan kirkon varoja viinitarhan tässä osassa;

11 ottaa vanhinten tilinteko, kuten edellä on käsketty; ja ahuolehtia heidän puutteistaan; heidän tulee maksaa siitä, mitä saavat, sikäli kuin heillä on, millä maksaa;

12 niin että tämäkin pyhitettäisiin kirkon hyväksi köyhille ja tarvitseville.

13 Ja siltä, jolla aei ole, millä maksaa, pyydettäköön selvitys ja annettakoon Siionin piispalle, joka maksaa velan siitä, mitä Herra panee hänen käsiinsä.

14 Ja niiden uskollisten työ, jotka tekevät työtä hengellisten asioiden parissa, ovat vastuussa evankeliumista ja valtakunnan asioista kirkossa ja maailmassa, vastatkoon velan maksua Siionin piispalle;

15 siten se tulee kirkolta, sillä alain mukaan jokaisen, joka tulee ylös Siioniin, täytyy panna kaikki piispan eteen Siionissa.

16 Ja nyt, totisesti minä sanon teille, että koska jokaisen vanhimman viinitarhan tässä osassa täytyy antaa tilinteko taloudenhoidostaan piispalle viinitarhan tässä osassa,

17 atodistus tuomarilta eli piispalta viinitarhan tässä osassa Siionin piispalle osoittaa kunkin hyväksytyksi ja vastaa kaikkia vaatimuksia perintöosan saamiseksi, ja hänet tulee ottaa vastaan viisaana btaloudenhoitajana ja uskollisena työntekijänä;

18 muuten Siionin piispan ei tule hyväksyä häntä.

19 Ja nyt, totisesti minä sanon teille: Saakoon jokainen vanhin, joka antaa tilinteon kirkon piispalle viinitarhan tässä osassa, suosituksen seurakunnalta tai seurakunnilta, joissa hän työskentelee, jotta hänet ja hänen tilintekonsa voidaan hyväksyä kaikissa asioissa.

20 Ja vielä, palvelijoillani, jotka on nimitetty kirkkoni akirjallisten asioiden taloudenhoitajiksi, olkoon oikeus pyytää apua piispalta tai piispoilta kaikkiin asioihin,

21 jotta ailmoitukset voidaan julkaista ja ne voivat lähteä maan ääriin; jotta he voivat myös saada varoja, joista on kirkolle hyötyä kaikissa asioissa;

22 jotta heidätkin voidaan hyväksyä kaikissa asioissa ja heitä voidaan pitää viisaina taloudenhoitajina.

23 Ja nyt, katso, tämä olkoon esimerkkinä kaikille kirkkoni eri seurakunnille, mihin maahan niitä perustettaneenkin. Ja nyt minä päätän sanani. Aamen.

24 Muutama sana lisäyksenä valtakunnan lakeihin, jotka koskevat kirkon jäseniä: Ne, jotka Pyhä Henki on akutsunut menemään ylös Siioniin, ja ne, joilla on etuoikeus mennä ylös Siioniin,

25 ne tuokoot piispalle todistuksen kolmelta kirkon vanhimmalta tai todistuksen piispalta;

26 muuten sitä, joka lähtee ylös Siionin maahan, ei pidetä viisaana taloudenhoitajana. Tämä on myös esimerkki. Aamen.