Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 103


Luku 103

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 24. helmikuuta 1834. Tämä ilmoitus saatiin Parley P. Prattin ja Lyman Wightin saavuttua Missourista Kirtlandiin Ohioon keskustelemaan profeetan kanssa pyhien auttamisesta ja heidän palaamisestaan omille mailleen Jacksonin piirikuntaan.

1–4 Miksi Herra salli pyhiä vainottavan Jacksonin piirikunnassa. 5–10 Pyhät ovat voitollisia, jos he pitävät käskyt. 11–20 Siion lunastetaan voimalla, ja Herra on käyvä kansansa edellä. 21–28 Pyhien tulee kokoontua Siioniin, ja ne, jotka antavat henkensä, löytävät sen jälleen. 29–40 Eri veljiä kutsutaan järjestämään Siionin leirikunta ja menemään Siioniin; heille luvataan voitto, jos he ovat uskollisia.

1 Totisesti minä sanon teille, ystäväni: Katso, minä annan teille ilmoituksen ja käskyn, jotta tiedätte, kuinka menetellä velvollisuuksienne täyttämisessä, mitä tulee niiden veljienne pelastukseen ja lunastukseen, jotka on hajotettu Siionin maahan

2 vihollisteni käsien karkottamina ja lyöminä, vihollisten, joiden päälle minä vuodatan vihani määrättömänä omana aikanani.

3 Sillä minä olen kärsinyt heitä tähän asti, jotta he täyttäisivät pahuutensa mitan, jotta heidän maljansa olisi täysi;

4 ja jotta niitä, jotka kutsuvat itseään minun nimeni mukaan, kuritettaisiin vähän aikaa ankaralla ja kovalla kurituksella, koska he eivät kuulleet täysin säädöksiä ja käskyjä, jotka minä annoin heille.

5 Mutta totisesti minä sanon teille, että minä olen säätänyt säädöksen, jonka minun kansani toteuttaa, sikäli kuin se heti tästä hetkestä lähtien kuulee neuvoja, jotka minä, Herra, sen Jumala, annan sille.

6 Katso, se alkaa, sillä minä olen niin säätänyt, päästä voitolle minun vihollisistani heti tästä hetkestä lähtien.

7 Ja kun se kuulee noudattaakseen kaikkia sanoja, jotka minä, Herra, sen Jumala, puhun sille, se ei lakkaa milloinkaan olemasta voitolla, kunnes maailman valtakunnat on alistettu minun jalkojeni alle ja maa on annettu pyhille, niin että he saavat pitää sitä hallussaan aina ja ikuisesti.

8 Mutta jos he eivät pidä minun käskyjäni eivätkä kuule noudattaakseen kaikkia minun sanojani, maailman valtakunnat voittavat heidät.

9 Sillä heidät pantiin valoksi maailmalle ja ihmisten pelastajiksi;

10 ja sikäli kuin he eivät ole ihmisten pelastajia, he ovat kuin suola, joka on menettänyt makunsa eikä kelpaa enää muuhun kuin ulos heitettäväksi ja ihmisten jalkoihin tallattavaksi.

11 Mutta totisesti minä sanon teille: Minä olen säätänyt, että teidän veljenne, jotka on hajotettu, palaavat perintömaillensa ja rakentavat Siionin autiot paikat.

12 Sillä paljon ahdingon jälkeen, kuten olen sanonut teille aikaisemmassa käskyssä, tulee siunaus.

13 Katso, tämä on siunaus, jonka minä olen luvannut teidän ahdinkojenne ja teidän veljienne ahdinkojen jälkeen: teidän lunastuksenne ja teidän veljienne lunastus, niin, heidän palauttamisensa Siionin maahan vahvistettaviksi, ei enää maahan kukistettaviksi.

14 Kuitenkin, jos he saastuttavat perintöosansa, heidät kukistetaan; sillä minä en säästä heitä, jos he saastuttavat perintöosansa.

15 Katso, minä sanon teille, että Siion täytyy lunastaa voimalla;

16 sen tähden minä nostan kansalleni miehen, joka johtaa sitä, niin kuin Mooses johti Israelin lapsia.

17 Sillä te olette Israelin lapsia ja Abrahamin jälkeläisiä, ja teidät täytyy johdattaa pois orjuudesta voimalla ja ojennetulla käsivarrella.

18 Ja niin kuin teidän isiänne johdatettiin aikoinaan, juuri niin Siionin lunastus tapahtuu.

19 Sen tähden älköön sydämenne nääntykö, sillä minä en sano teille, niin kuin sanoin teidän isillenne: Minun enkelini kulkee teidän edellänne mutta en minä itse.

20 Vaan minä sanon teille: Minun enkelini kulkevat teidän edellänne sekä minä itse, ja aikanaan te saatte haltuunne hyvän maan.

21 Totisesti, totisesti minä sanon teille, että minun palvelijani Joseph Smith nuorempi on mies, jota minä vertasin palvelijaan, jolle viinitarhan herra puhui vertauksessa, jonka minä annoin teille.

22 Sen tähden palvelijani Joseph Smith nuorempi sanokoon minun taloni voimalle, nuorille miehilleni ja keski-ikäisille: Kokoontukaa yhteen Siionin maahan, maahan, jonka minä olen ostanut rahalla, joka on pyhitetty minulle.

23 Ja kaikki seurakunnat lähettäkööt viisaita miehiä niiden rahat mukanaan ostamaan maita, niin kuin minä olen käskenyt niitä.

24 Ja sikäli kuin minun viholliseni hyökkäävät teidän kimppuunne ajaakseen teidät minun hyvältä maaltani, jonka minä olen pyhittänyt Siionin maaksi, nimittäin teidän omilta mailtanne, näiden todistusten jälkeen, jotka te olette tuoneet minun eteeni heitä vastaan, kirotkaa heidät;

25 ja kenet te kiroattekin, minä kiroan, ja teidän tulee kostaa minun puolestani minun vihollisilleni.

26 Ja minä itse olen teidän kanssanne, tosiaankin teidän kostaessanne minun puolestani minun vihollisilleni niiden kolmanteen ja neljänteen polveen, jotka vihaavat minua.

27 Älköön kukaan pelätkö antaa henkeään minun tähteni; sillä se, joka antaa henkensä minun tähteni, löytää sen jälleen.

28 Eikä se, joka ei ole valmis antamaan henkeään minun tähteni, ole minun opetuslapseni.

29 Tahtoni on, että palvelijani Sidney Rigdon korottaa äänensä seurakunnissa itäisillä seuduilla valmistaen seurakuntia pitämään käskyt, jotka minä olen antanut niille Siionin palautuksesta ja lunastuksesta.

30 Tahtoni on, että palvelijani Parley P. Pratt ja palvelijani Lyman Wight eivät palaa veljiensä maahan, ennen kuin he ovat saaneet komppanioita, jotka lähtevät ylös Siionin maahan kymmenineen tai kaksinekymmenineen tai viisinekymmenineen tai satoineen, ennen kuin he ovat saaneet viidensadan määrään asti minun taloni voimasta.

31 Katso, tämä on minun tahtoni; pyytäkää, niin te saatte; mutta ihmiset eivät aina tee minun tahtoni mukaan.

32 Sen tähden, ellette voi saada viittäsataa, etsikää uutterasti, jotta saisitte mahdollisesti kolmesataa.

33 Ja ellette voi saada kolmeasataa, etsikää uutterasti, jotta saisitte mahdollisesti sata.

34 Mutta totisesti minä sanon teille: Käskyn minä annan teille, että te ette saa mennä ylös Siionin maahan, ennen kuin olette saaneet sata minun taloni voimasta lähtemään kanssanne ylös Siionin maahan.

35 Sen tähden, kuten sanoin teille, pyytäkää, niin te saatte; rukoilkaa vakaasti, että palvelijani Joseph Smith nuorempi voisi mahdollisesti lähteä teidän mukaanne ja johtaa kansani keskuudessa ja järjestää minun valtakuntani pyhitetyssä maassa ja vahvistaa Siionin lapsia niiden lakien ja käskyjen perustalla, jotka on annettu ja jotka annetaan teille.

36 Te saavutatte täyden voiton ja kirkkauden uutteruutenne, uskollisuutenne ja uskon rukoustenne kautta.

37 Palvelijani Parley P. Pratt matkatkoon palvelijani Joseph Smith nuoremman kanssa.

38 Palvelijani Lyman Wight matkatkoon palvelijani Sidney Rigdonin kanssa.

39 Palvelijani Hyrum Smith matkatkoon palvelijani Frederick G. Williamsin kanssa.

40 Palvelijani Orson Hyde matkatkoon palvelijani Orson Prattin kanssa, minne palvelijani Joseph Smith nuorempi neuvookin heitä, heidän täyttäessään nämä käskyt, jotka minä olen antanut teille, ja jättäkää muu minun käsiini. Aivan niin. Aamen.