Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 49


Luku 49

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Sidney Rigdonille, Parley P. Prattille ja Leman Copleylle Kirtlandissa Ohiossa 7. toukokuuta 1831. Leman Copley oli omaksunut evankeliumin mutta piti silti yhä kiinni eräistä shakereiden (Kristuksen toiseen ilmestymiseen uskovien yhdistyneen seuran) opetuksista. Hän oli aikaisemmin kuulunut shakereihin, jotka uskoivat muun muassa, että Kristuksen toinen tuleminen oli jo tapahtunut ja että hän oli ilmestynyt naisen, Ann Leen, muodossa. He eivät pitäneet vesikastetta välttämättömänä. He hylkäsivät avioliiton ja uskoivat elämään täydellisessä selibaatissa. Jotkut shakerit kielsivät myös lihan syönnin. Joseph Smithin historiassa tämän ilmoituksen edellä sanotaan: ”Saadakseni paremman ymmärryksen asiasta kysyin Herralta ja sain seuraavaa.” Ilmoitus kumoaa eräitä shaker-ryhmän peruskäsityksiä. Edellä mainitut veljet veivät jäljennöksen ilmoituksesta shakereiden yhteisöön (lähelle Clevelandia Ohiossa) ja lukivat sen heille kokonaan, mutta se torjuttiin.

1–7 Kristuksen tulemisen päivä ja hetki pysyvät tuntemattomina hänen tulemiseensa asti. 8–14 Ihmisten täytyy tehdä parannus, uskoa evankeliumiin ja noudattaa toimituksia pelastuakseen. 15–16 Avioliitto on Jumalan säätämä. 17–21 Lihan syöminen hyväksytään. 22–28 Siion kukoistaa, ja lamanilaiset puhkeavat kukkaan kuin ruusu ennen toista tulemista.

1 Kuulkaa minun sanaani, palvelijani Sidney ja Parley ja Leman, sillä katso, totisesti minä sanon teille, että minä annan teille käskyn, että teidän tulee lähteä saarnaamaan minun evankeliumiani, jonka te olette saaneet, sellaisena kuin olette sen saaneet, shakereille.

2 Katso, minä sanon teille, että he haluavat tuntea totuuden osaksi mutta eivät kokonaan, sillä he eivät ole vilpittömiä minun edessäni, ja heidän täytyy tehdä parannus.

3 Sen tähden minä lähetän teidät, palvelijani Sidney ja Parley, saarnaamaan heille evankeliumia.

4 Ja palvelijani Leman asetettakoon tähän työhön, jotta hän voi selvittää asian heidän kanssansa, ei sen mukaan, mitä hän on saanut heiltä, vaan sen mukaan, mitä te, minun palvelijani, opetatte hänelle; ja kun hän tekee niin, minä siunaan häntä; muuten hän ei menesty.

5 Näin sanoo Herra, sillä minä olen Jumala ja olen lähettänyt ainosyntyisen Poikani maailmaan maailman lunastukseksi ja olen säätänyt, että se, joka ottaa hänet vastaan, pelastuu, ja se, joka ei ota häntä vastaan, tuomitaan –

6 ja he tekivät Ihmisen Pojalle niin kuin tahtoivat; ja hän on saanut valtansa hänen kirkkautensa oikealla puolella ja hallitsee nyt taivaissa ja hallitsee, kunnes hän laskeutuu maan päälle saattaakseen kaikki viholliset jalkojensa alle, mikä aika on käsillä.

7 Minä, Herra Jumala, olen sen puhunut; mutta sitä hetkeä ja päivää ei tiedä kukaan ihminen eivätkä enkelit taivaassa, eivätkä he saakaan tietää, ennen kuin hän tulee.

8 Ja nyt, minä tahdon, että kaikki ihmiset tekevät parannuksen, sillä kaikki ovat synnin alaisia paitsi ne, jotka minä olen varannut itselleni, pyhät miehet, joista te ette tiedä.

9 Ja nyt minä sanon teille, että minä olen lähettänyt teille ikuisen liittoni, nimittäin sen, joka on ollut alusta asti.

10 Ja sen, minkä minä olen luvannut, minä olen siten täyttänyt, ja maailman kansakunnat kumartavat sitä; ja elleivät itse, heidät alennetaan, sillä se, joka on nyt korottanut itsensä, alennetaan väkipakolla.

11 Sen tähden minä annan teille käskyn, että te menette näiden ihmisten keskuuteen ja sanotte heille kuten muinainen apostolini, jonka nimi oli Pietari:

12 Uskokaa Herran Jeesuksen nimeen, hänen, joka oli maan päällä ja on tuleva, alku ja loppu;

13 tehkää parannus ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen pyhän käskyn mukaan syntien anteeksisaamiseksi;

14 ja se, joka tekee tämän, saa Pyhän Hengen lahjan kirkon vanhinten kätten päällepanemisen kautta.

15 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että se, joka kieltää menemästä naimisiin, ei ole Jumalan asettama, sillä avioliitto on Jumalan säätämä ihmiselle.

16 Sen tähden on laillista, että miehellä on yksi vaimo, ja he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, ja kaikki tämä, jotta maa voisi vastata luomisensa tarkoitusta;

17 ja jotta se täytettäisiin ihmisten määrällä, heidän luomisensa mukaan ennen kuin maailma tehtiin.

18 Ja se, joka kieltää syömästä lihaa ja sanoo, ettei ihminen saisi syödä sitä, ei ole Jumalan asettama;

19 sillä katso, maan eläimet ja taivaan linnut ja se, mikä tulee maasta, on säädetty ihmisen käytettäväksi ravinnoksi ja vaatteiksi ja jotta hänellä olisi yllin kyllin.

20 Mutta ei ole tarkoitus, että toinen ihminen omistaa enemmän kuin toinen; sen vuoksi maailma on synnin vallassa.

21 Ja voi sitä ihmistä, joka vuodattaa verta tai tuhlaa lihaa, vaikka ei tarvitse.

22 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, ettei Ihmisen Poika tule naisen hahmossa, eikä maan päällä vaeltavan miehen.

23 Ja nyt, älkää eksykö, vaan jatkakaa lujina odottaen taivaiden vapisemista ja maan järkkymistä ja hoipertelemista sinne tänne kuten juopunut ja laaksojen ylenemistä ja vuorten alenemista ja louhikkojen tasoittumista – ja kaikkea tätä, kun enkeli soittaa torveansa.

24 Mutta ennen kuin Herran suuri päivä tulee, Jaakob kukoistaa autiomaassa ja lamanilaiset puhkeavat kukkaan kuin ruusu.

25 Siion kukoistaa kukkuloilla ja riemuitsee vuorilla ja kokoontuu yhteen minun määräämääni paikkaan.

26 Katso, minä sanon teille: Lähtekää maailmaan, kuten minä olen teitä käskenyt; tehkää parannus kaikista synneistänne; pyytäkää, niin te saatte, kolkuttakaa, niin teille avataan.

27 Katso, minä kuljen teidän edellänne ja seuraan suojananne; ja minä olen teidän keskellänne, ettekä te joudu häpeään.

28 Katso, minä olen Jeesus Kristus ja minä tulen pian. Aivan niin. Aamen.