Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 58


Luku 58

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Siionissa Jacksonin piirikunnassa Missourissa 1. elokuuta 1831. Varhemmin, ensimmäisenä sapattina profeetan saavuttua seurueineen Jacksonin piirikuntaan Missouriin oli pidetty uskonnollinen tilaisuus ja kaksi henkilöä oli otettu jäseniksi kasteen kautta. Tuolla viikolla saapui Colesvillen pyhiä Thompsonin seurakunnasta ja muita (ks. OL 54). Monet halusivat innokkaasti tietää Herran tahdon heihin nähden uudessa kokoamispaikassa.

1–5 Ne, jotka kestävät ahdinkoa, kruunataan kirkkaudella. 6–12 Pyhien tulee valmistautua Karitsan häihin ja Herran juhla-aterialle. 13–18 Piispat ovat Israelin tuomareita. 19–23 Pyhien tulee noudattaa maan lakeja. 24–29 Ihmisten tulee käyttää tahdonvapauttaan tehdäkseen hyvää. 30–33 Herra käskee ja peruuttaa. 34–43 Tehdäkseen parannuksen ihmisten täytyy tunnustaa ja hylätä syntinsä. 44–58 Pyhien tulee ostaa perintöosansa ja kokoontua Missouriin. 59–65 Evankeliumia täytyy saarnata kaikille luoduille.

1 Kuulkaa, oi te minun kirkkoni vanhimmat, ja kallistakaa korvanne minun sanalleni ja oppikaa minulta, mitä minä tahdon teistä ja myös tästä maasta, johon minä olen lähettänyt teidät.

2 Sillä totisesti minä sanon teille: Siunattu on se, joka pitää minun käskyni, niin elämässä kuin kuolemassa; ja sen, joka on uskollinen ahdingossa, sen palkka on suurempi taivaan valtakunnassa.

3 Te ette voi nähdä luonnollisilla silmillänne tällä hetkellä Jumalanne suunnitelmaa niistä asioista, jotka tulevat tämän jälkeen, ettekä kirkkautta, joka seuraa paljoa ahdinkoa.

4 Sillä paljon ahdingon jälkeen tulevat siunaukset. Sen tähden päivä tulee, jolloin teidät kruunataan paljolla kirkkaudella; hetki ei ole vielä, mutta se on käsillä.

5 Muistakaa tämä, minkä minä sanon teille etukäteen, jotta panisitte sen sydämeen ja ottaisitte vastaan sen, mikä seuraa.

6 Katso, totisesti minä sanon teille: Tästä syystä minä olen lähettänyt teidät – jotta olisitte kuuliaisia ja jotta sydämenne olisivat valmiita todistamaan tulevista asioista;

7 ja myös, jotta teillä olisi kunnia laskea perustus ja todistaa siitä maasta, jossa Jumalan Siion on oleva;

8 ja myös, jotta herkkuruokien ateria valmistettaisiin köyhille; niin, herkkuruokien ateria, kirkkaaksi seestettyjen viinien, niin että maa voi tietää, että profeettojen suun sanat eivät jää toteutumatta;

9 niin, Herran huoneen juhla-ateria, hyvin valmistettu, jolle kaikki kansakunnat kutsutaan.

10 Ensiksi rikkaat ja oppineet, viisaat ja ylhäiset;

11 ja sen jälkeen tulee minun voimani päivä; silloin köyhät, rammat ja sokeat ja kuurot tulevat Karitsan häihin nauttimaan Herran juhla-ateriaa, joka on valmistettu tulevaa suurta päivää varten.

12 Katso, minä, Herra, olen sen puhunut.

13 Ja jotta todistus lähtisi maailmaan Siionista, niin, Jumalan perintökaupungin suusta –

14 niin, tästä syystä minä olen lähettänyt teidät tänne ja olen valinnut palvelijani Edward Partridgen ja olen määrännyt hänelle hänen tehtävänsä tässä maassa.

15 Mutta ellei hän tee parannusta synneistään, joita ovat epäusko ja sydämen sokeus, hän ottakoon varteen, ettei lankea.

16 Katso, hänen tehtävänsä on annettu hänelle, eikä sitä anneta uudestaan.

17 Ja se, joka on tässä tehtävässä, on määrätty tuomariksi Israelissa, niin kuin oli muinaisina aikoina, jakamaan Jumalan perintömaat hänen lapsilleen;

18 ja tuomitsemaan hänen kansaansa vanhurskaiden todistuksen mukaan ja neuvonantajiensa avulla valtakunnan lakien mukaan, jotka Jumalan profeetat ovat antaneet.

19 Sillä totisesti minä sanon teille, että minun lakini täytyy pitää tässä maassa.

20 Älköön kukaan ajatelko olevansa hallitsija; vaan Jumala hallitkoon sitä, joka tuomitsee, oman tahtonsa neuvon mukaan, eli toisin sanoen sitä, joka neuvoo tai istuu tuomarinistuimella.

21 Älköön kukaan rikkoko maan lakeja, sillä sen, joka pitää Jumalan lait, ei tarvitse rikkoa maan lakeja.

22 Olkaa sen tähden alamaisia esivallalle, kunnes hallitsee hän, jonka oikeutena on hallita ja joka alistaa kaikki viholliset jalkojensa alle.

23 Katso, lait, jotka olette saaneet minun kädestäni, ovat kirkon lakeja, ja tässä valossa teidän tulee pitää ne esillä. Katso, tämä on viisasta.

24 Ja nyt, kuten minä puhuin palvelijastani Edward Partridgesta, tämä maa on hänen asuinmaansa ja niiden, jotka hän on nimittänyt neuvonantajikseen; ja myös sen asuinmaa, jonka minä olen nimittänyt pitämään varastohuonettani;

25 sen tähden he tuokoot perheensä tähän maahan, niin kuin he neuvottelevat keskenään ja minun kanssani.

26 Sillä katso, ei ole soveliasta, että minä käsken kaikessa; sillä se, joka pakotetaan kaikkeen, se on laiska eikä viisas palvelija; sen tähden hän ei saa palkkaa.

27 Totisesti minä sanon, että ihmisten tulisi tehdä innokkaasti työtä hyvän asian puolesta ja tehdä paljon omasta vapaasta tahdostaan ja saada aikaan paljon vanhurskautta;

28 sillä heissä on voima, jonka tähden he ovat vapaita toimimaan tahtonsa mukaan. Ja sikäli kuin ihmiset tekevät hyvää, he eivät suinkaan jää palkkaansa vaille.

29 Mutta se, joka ei tee mitään, ennen kuin häntä käsketään, ja ottaa käskyn vastaan epäilevin sydämin ja pitää sen laiskasti, se tuomitaan.

30 Mikä olen minä, joka tein ihmisen, sanoo Herra, että pitäisin syyttömänä sitä, joka ei noudata minun käskyjäni?

31 Mikä olen minä, sanoo Herra, että olisin luvannut mutta en olisi täyttänyt?

32 Minä käsken, eivätkä ihmiset tottele; minä peruutan, eivätkä he saa siunausta.

33 Sitten he sanovat sydämessään: Tämä ei ole Herran työtä, sillä hänen lupauksensa eivät ole täyttyneet. Mutta voi sellaisia, sillä heidän palkkansa väijyy alhaalla eikä tule ylhäältä.

34 Ja nyt minä annan teille lisää ohjeita tästä maasta.

35 Minun viisauteni mukaista on, että palvelijani Martin Harris on esimerkkinä kirkolle laskemalla rahansa kirkon piispan eteen.

36 Ja myös, tämä on laki jokaiselle, joka tulee tähän maahan saadakseen perintöosan; ja hänen tulee tehdä rahoillaan niin kuin laki määrää.

37 Ja on myös viisasta, että Independencestä ostetaan maita varastohuoneen paikaksi ja myös kirjapainoa varten.

38 Ja Henki antaa muita palvelijaani Martin Harrisia koskevia ohjeita hänelle, jotta hän voi saada hyväksi näkemänsä perintöosan;

39 ja hän tehköön parannuksen synneistänsä, sillä hän tavoittelee maailman kunniaa.

40 Ja myös palvelijani William W. Phelps hoitakoon virkaa, johon minä olen hänet nimittänyt, ja saakoon perintöosansa maassa;

41 ja myös hänen tarvitsee tehdä parannus, sillä minä, Herra, en ole mieltynyt häneen, sillä hän pyrkii muiden edelle, eikä hän ole kyllin sävyisä minun edessäni.

42 Katso, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää.

43 Tästä te voitte tietää, tekeekö ihminen parannuksen synneistänsä – katso, hän tunnustaa ne ja hylkää ne.

44 Ja nyt, totisesti minä sanon lopuista kirkkoni vanhimmista, ettei vielä moneen vuoteen tule aika, jolloin he saavat perintöosansa tässä maassa, elleivät he toivo sitä uskon rukouksen kautta, ellei Herra määrää sitä heille.

45 Sillä katso, he puskevat ihmisiä yhteen maan ääristä.

46 Ja nyt, kokoontukaa yhteen; ja ne, joita ei ole määrätty jäämään tähän maahan, he saarnatkoot evankeliumia ympäröivillä seuduilla; ja sen jälkeen he palatkoot koteihinsa.

47 He saarnatkoot matkan varrella ja todistakoot totuudesta kaikissa paikoissa ja kutsukoot rikkaita, ylhäisiä ja alhaisia ja köyhiä parannukseen.

48 Ja he perustakoot seurakuntia, sikäli kuin maan asukkaat tekevät parannuksen.

49 Ja kirkon äänellä nimitettäköön edustaja kirkolle Ohioon ottamaan vastaan rahaa maiden ostamiseen Siionissa.

50 Ja minä annan palvelijalleni Sidney Rigdonille käskyn, että hänen tulee kirjoittaa kuvaus Siionin maasta ja selitys Jumalan tahdosta, niin kuin Henki sen hänelle ilmaisee;

51 ja kirje ja keräyslista esitettäväksi kaikille seurakunnille rahojen saamiseksi, piispan käsiin pantaviksi, hänen tai edustajan, kuten hän hyväksi näkee tai hän ohjaa, maiden ostamiseksi perintöosaksi Jumalan lapsille.

52 Sillä katso, totisesti minä sanon teille: Herra tahtoo, että opetuslapset ja ihmislapset avaavat sydämensä, nimittäin koko tämän seutukunnan ostamiseksi niin pian kuin aika sallii.

53 Katso, tämä on viisasta. He tehkööt tämän, tai he eivät saa mitään perintöosaa paitsi verta vuodattamalla.

54 Ja vielä, sikäli kuin maata saadaan, kaikkien alojen työmiehiä lähetettäköön tähän maahan tekemään työtä Jumalan pyhien hyväksi.

55 Kaikki tämä tehtäköön järjestyksessä; ja piispa tai kirkon edustaja tiedottakoon maan suomista mahdollisuuksista aika ajoin.

56 Älköönkä kokoamistyötä tehtäkö hätäillen eikä paeten, vaan se tehtäköön, kuten kirkon vanhimmat neuvovat konferensseissa, sen tiedon mukaan, mitä he saavat aika ajoin.

57 Ja palvelijani Sidney Rigdon pyhittäköön ja vihkiköön tämän maan ja temppelin paikan Herralle.

58 Ja kutsuttakoon konferenssikokous; ja sen jälkeen palvelijani Sidney Rigdon ja Joseph Smith nuorempi palatkoot ja myös Oliver Cowdery heidän mukanaan suorittamaan lopun työstä, jonka minä olen määrännyt heille heidän omassa maassaan, ja lopun kuten konferenssit määräävät.

59 Älköönkä kukaan palatko tästä maasta todistamatta matkan varrella siitä, minkä hän tietää ja mihin hän varmasti uskoo.

60 Se, mikä on suotu Ziba Petersonille, otettakoon häneltä; ja hän olkoon jäsen kirkossa ja tehköön työtä omilla käsillään veljien kanssa, kunnes häntä on kuritettu riittävästi kaikista synneistään; sillä hän ei tunnusta niitä, ja hän aikoo kätkeä ne.

61 Pitäkööt loput tämän kirkon vanhimmat, jotka ovat tulossa tähän maahan ja joista jotkut ovat sangen siunattuja, vieläpä ylen määrin, myös konferenssin tässä maassa.

62 Ja palvelijani Edward Partridge johtakoon konferenssia, jonka he pitävät.

63 Ja palatkoot hekin saarnaten evankeliumia matkan varrella, todistaen asioista, joita heille on ilmoitettu.

64 Sillä totisesti, äänen täytyy lähteä tästä paikasta kaikkialle maailmaan ja maan ääriin saakka – evankeliumia täytyy saarnata kaikille luoduille, ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.

65 Ja katso, Ihmisen Poika tulee. Aamen.