Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 93


Luku 93

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 6. toukokuuta 1833.

1–5 Kaikki, jotka ovat uskollisia, saavat nähdä Herran. 6–18 Johannes todisti, että Jumalan Poika edistyi armosta armoon, kunnes hän sai Isän kirkkauden täyteyden. 19–20 Myös uskolliset ihmiset, jotka edistyvät armosta armoon, saavat hänen täyteydestään. 21–22 Ne, jotka ovat syntyneet Kristuksen kautta, ovat Esikoisen kirkko. 23–28 Kristus sai kaiken totuuden täyteyden, ja olemalla kuuliainen ihminenkin voi saada. 29–32 Ihminen oli alussa Jumalan luona. 33–35 Aineet ovat iankaikkisia, ja ihminen voi saada ilon täyteyden ylösnousemuksessa. 36–37 Jumalan kirkkaus on äly. 38–40 Lapset ovat viattomia Jumalan edessä Kristuksen lunastuksen tähden. 41–53 Johtavia veljiä käsketään saattamaan perheensä järjestykseen.

1 Totisesti näin sanoo Herra: Tapahtuu, että jokainen sielu, joka ahylkää syntinsä ja tulee minun luokseni ja bhuutaa avuksi minun nimeäni ja ctottelee minun ääntäni ja pitää minun käskyni, saa dnähdä minun ekasvoni ja tietää, että minä olen

2 ja että minä olen todellinen avalo, joka valaisee jokaisen ihmisen, joka tulee maailmaan,

3 ja että minä olen aIsässä ja Isä minussa, ja Isä ja minä olemme yhtä –

4 Isä, akoska hän bantoi minulle täyteydestään, ja Poika, koska minä olin maailmassa ja otin clihan majakseni ja asuin ihmislasten keskuudessa.

5 Minä olin maailmassa ja sain Isältäni, ja hänen atekonsa tulivat selvästi julki.

6 Ja aJohannes näki minun bkirkkauteni täyteyden ja todisti siitä, ja cJohanneksen kertomus ilmoitetaan täydellisenä tämän jälkeen.

7 Ja hän todisti sanoen: Minä näin hänen kirkkautensa, että hän oli aalussa, ennen kuin maailma oli;

8 sen tähden alussa oli aSana, sillä hän oli Sana, nimittäin pelastuksen sanansaattaja –

9 maailman avalo ja bLunastaja; totuuden Henki, joka tuli maailmaan, koska hän oli tehnyt maailman, ja hänessä oli ihmisten elämä ja ihmisten valo.

10 Hän teki maailmat; hän ateki ihmiset; hän on tehnyt kaiken kauttaan ja itsestään.

11 Ja minä, Johannes, todistan, että minä katselin hänen kirkkauttansa, Isän Ainosyntyisen kirkkautta; hän on täynnä armoa ja totuutta, nimittäin totuuden Henki, joka tuli ja asui lihassa ja asui meidän keskellämme.

12 Ja minä, Johannes, näin, ettei hän aluksi saanut atäyteydestä, vaan sai barmoa armon lisäksi;

13 eikä hän aluksi saanut täyteydestä vaan jatkoi aarmosta armoon, kunnes hän sai täyteyden;

14 ja siksi häntä kutsuttiin Jumalan aPojaksi, koska hän ei aluksi saanut täyteydestä.

15 Ja minä, aJohannes, todistan, ja katso, taivaat aukenivat ja bPyhä Henki laskeutui hänen päällensä ckyyhkysen hahmossa ja asettui hänen päällensä, ja taivaasta tuli ääni, joka sanoi: Tämä on minun drakas Poikani.

16 Ja minä, Johannes, todistan, että hän sai Isän kirkkauden täyteyden;

17 ja hän sai akaiken bvallan sekä taivaassa että maan päällä, ja cIsän kirkkaus oli hänen kanssansa, sillä hän asui hänessä.

18 Ja on tapahtuva, että jos te olette uskollisia, te saatte Johanneksen kertomuksen täyteyden.

19 Minä annan teille nämä sanat, jotta te voitte ymmärtää ja tietää, kuinka apalvella, ja tietää, mitä palvelette, jotta voitte tulla Isän luokse minun nimessäni ja ajan tullen saada hänen täyteydestään.

20 Sillä jos te pidätte minun akäskyni, te saatte hänen btäyteydestään ja teidät ckirkastetaan minussa, kuten minut on kirkastettu Isässä; sen tähden minä sanon teille, että te saatte darmoa armon lisäksi.

21 Ja nyt, totisesti minä sanon teille: Minä olin aalussa Isän luona ja olen bEsikoinen;

22 ja kaikki, jotka syntyvät minun kauttani, ovat aosallisia minun bkirkkaudestani ja ovat Esikoisen kirkko.

23 Tekin olitte alussa Isän aluona, se, mikä on Henki, nimittäin totuuden Henki;

24 ja atotuus on btieto asioista sellaisina kuin ne ovat ja kuin ne ovat olleet ja kuin ne tulevat olemaan;

25 ja kaikki, mikä on aenemmän tai vähemmän kuin tämä, on sen Pahan henkeä, joka on ollut bvalehtelija alusta asti.

26 aTotuuden Henki on Jumalasta. Minä olen totuuden Henki, ja Johannes todisti minusta sanoen: Hän sai totuuden täyteyden, niin, nimittäin kaiken totuuden täyteyden.

27 Eikä kukaan saa atäyteyttä, ellei hän pidä hänen käskyjänsä.

28 Se, joka pitää ahänen käskynsä, saa totuutta ja bvaloa, kunnes hänet kirkastetaan totuudessa ja hän ctietää kaiken.

29 Myös ihminen oli aalussa Jumalan luona. bÄlyä eli totuuden valoa ei ole luotu eikä tehty, eikä sitä voidakaan luoda eikä tehdä.

30 Kaikki totuus on riippumatonta siinä piirissä, mihin Jumala on sen asettanut, atoimimaan vapaasti, samoin kuin myös kaikki äly; muuten ei ole mitään olemassaoloa.

31 Katso, tässä on ihmisen atahdonvapaus, ja tässä on ihmisen tuomio; koska se, mikä on ollut alusta asti, on ilmaistu heille bselkeästi, eivätkä he ota vastaan valoa.

32 Ja jokainen ihminen, jonka henki ei ota vastaan avaloa, on tuomion alainen.

33 Sillä ihminen on ahenki. bAineet ovat iankaikkisia, ja henki ja aine erottamattomasti yhteen liitettyinä saavat ilon täyteyden;

34 ja kun ne ovat aerillään, ihminen ei voi saada bilon täyteyttä.

35 aAineet ovat Jumalan maja; niin, ihminen on Jumalan maja, nimittäin btemppeli; ja mikä temppeli turmellaankin, sen temppelin Jumala hävittää.

36 Jumalan akirkkaus on bäly eli toisin sanoen cvalo ja totuus.

37 Valo ja totuus hylkäävät aPaholaisen.

38 Jokaisen ihmisen henki oli aviaton alussa; ja koska Jumala on blunastanut ihmisen clankeemuksesta, ihmisistä tuli jälleen, lapsentilassaan, dviattomia Jumalan edessä.

39 Ja tuo Paha tulee ja aottaa pois valon ja totuuden tottelemattomuuden kautta ihmislapsilta ja heidän isiensä bperimätiedon tähden.

40 Mutta minä olen käskenyt teidän kasvattaa alapsenne valossa ja totuudessa.

41 Mutta totisesti minä sanon sinulle, palvelijani Frederick G. Williams, että sinä olet pysynyt tämän tuomion alaisena;

42 et ole aopettanut lapsillesi valoa ja totuutta käskyjen mukaan; ja tuolla Pahalla on yhä vielä valtaa sinuun, ja tämä on sinun ahdistuksesi syy.

43 Ja nyt, käskyn minä annan sinulle: Jos tahdot päästä vapaaksi, sinun tulee saattaa ajärjestykseen oma kotisi, sillä kodissasi on paljon sellaista, mikä ei ole oikein.

44 Totisesti minä sanon palvelijalleni Sidney Rigdonille, että joissakin asioissa hän ei ole pitänyt lapsiaan koskevia käskyjä; sen tähden saata ensiksi järjestykseen kotisi.

45 Totisesti minä sanon palvelijalleni Joseph Smith nuoremmalle, eli toisin sanoen, minä kutsun teitä aystäviksi, sillä te olette minun ystäviäni ja te saatte perintöosan minun kanssani –

46 minä kutsuin teitä apalvelijoiksi maailman tähden, ja te olette sen palvelijoita minun tähteni –

47 ja nyt, totisesti minä sanon Joseph Smith nuoremmalle: Sinä et ole pitänyt käskyjä, ja sinun täytyy olla aojennettavana Herran edessä;

48 aperheesi täytyy tehdä parannus ja hylätä eräitä asioita ja ottaa vakavammin varteen sinun sanasi, tai se siirretään pois sijaltansa.

49 Minkä sanon yhdelle, sen sanon kaikille; arukoilkaa alati, ettei tuolla Pahalla ole voimaa teissä eikä hän siirrä teitä pois sijaltanne.

50 Myös palvelijani Newel K. Whitneyn, kirkkoni piispan, tulee saada nuhteita ja saattaa perheensä järjestykseen ja huolehtia siitä, että se on uutterampi ja huolehtivampi kotona ja rukoilee alati, tai se siirretään pois asijaltansa.

51 Nyt minä sanon teille, ystäväni: Palvelijani Sidney Rigdon lähteköön matkalleen ja kiiruhtakoon ja julistakoon myös Herran asuosiollista vuotta ja pelastuksen evankeliumia, sen mukaan kuin minä annan hänelle puhekykyä; ja teidän yhteisellä uskon rukouksellanne minä tuen häntä.

52 Ja myös palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Frederick G. Williams kiiruhtakoot, niin heille annetaan tosiaankin uskon rukouksen mukaan; ja sikäli kuin te pidätte minun sanani, te ette joudu häpeään tässä maailmassa ettekä tulevassa maailmassa.

53 Ja totisesti minä sanon teille, että tahtoni on, että joudutatte kirjoitusteni akääntämistä ja btiedon chankkimista historiasta ja maista ja valtakunnista, Jumalan ja ihmisen laeista, ja kaikki tämä Siionin pelastukseksi. Aamen.