Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 93


Luku 93

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 6. toukokuuta 1833.

1–5 Kaikki, jotka ovat uskollisia, saavat nähdä Herran. 6–18 Johannes todisti, että Jumalan Poika edistyi armosta armoon, kunnes hän sai Isän kirkkauden täyteyden. 19–20 Myös uskolliset ihmiset, jotka edistyvät armosta armoon, saavat hänen täyteydestään. 21–22 Ne, jotka ovat syntyneet Kristuksen kautta, ovat Esikoisen kirkko. 23–28 Kristus sai kaiken totuuden täyteyden, ja olemalla kuuliainen ihminenkin voi saada. 29–32 Ihminen oli alussa Jumalan luona. 33–35 Aineet ovat iankaikkisia, ja ihminen voi saada ilon täyteyden ylösnousemuksessa. 36–37 Jumalan kirkkaus on äly. 38–40 Lapset ovat viattomia Jumalan edessä Kristuksen lunastuksen tähden. 41–53 Johtavia veljiä käsketään saattamaan perheensä järjestykseen.

1 Totisesti näin sanoo Herra: Tapahtuu, että jokainen sielu, joka hylkää syntinsä ja tulee minun luokseni ja huutaa avuksi minun nimeäni ja tottelee minun ääntäni ja pitää minun käskyni, saa nähdä minun kasvoni ja tietää, että minä olen

2 ja että minä olen todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, joka tulee maailmaan,

3 ja että minä olen Isässä ja Isä minussa, ja Isä ja minä olemme yhtä –

4 Isä, koska hän antoi minulle täyteydestään, ja Poika, koska minä olin maailmassa ja otin lihan majakseni ja asuin ihmislasten keskuudessa.

5 Minä olin maailmassa ja sain Isältäni, ja hänen tekonsa tulivat selvästi julki.

6 Ja Johannes näki minun kirkkauteni täyteyden ja todisti siitä, ja Johanneksen kertomus ilmoitetaan täydellisenä tämän jälkeen.

7 Ja hän todisti sanoen: Minä näin hänen kirkkautensa, että hän oli alussa, ennen kuin maailma oli;

8 sen tähden alussa oli Sana, sillä hän oli Sana, nimittäin pelastuksen sanansaattaja –

9 maailman valo ja Lunastaja; totuuden Henki, joka tuli maailmaan, koska hän oli tehnyt maailman, ja hänessä oli ihmisten elämä ja ihmisten valo.

10 Hän teki maailmat; hän teki ihmiset; hän on tehnyt kaiken kauttaan ja itsestään.

11 Ja minä, Johannes, todistan, että minä katselin hänen kirkkauttansa, Isän Ainosyntyisen kirkkautta; hän on täynnä armoa ja totuutta, nimittäin totuuden Henki, joka tuli ja asui lihassa ja asui meidän keskellämme.

12 Ja minä, Johannes, näin, ettei hän aluksi saanut täyteydestä, vaan sai armoa armon lisäksi;

13 eikä hän aluksi saanut täyteydestä vaan jatkoi armosta armoon, kunnes hän sai täyteyden;

14 ja siksi häntä kutsuttiin Jumalan Pojaksi, koska hän ei aluksi saanut täyteydestä.

15 Ja minä, Johannes, todistan, ja katso, taivaat aukenivat ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä kyyhkysen hahmossa ja asettui hänen päällensä, ja taivaasta tuli ääni, joka sanoi: Tämä on minun rakas Poikani.

16 Ja minä, Johannes, todistan, että hän sai Isän kirkkauden täyteyden;

17 ja hän sai kaiken vallan sekä taivaassa että maan päällä, ja Isän kirkkaus oli hänen kanssansa, sillä hän asui hänessä.

18 Ja on tapahtuva, että jos te olette uskollisia, te saatte Johanneksen kertomuksen täyteyden.

19 Minä annan teille nämä sanat, jotta te voitte ymmärtää ja tietää, kuinka palvella, ja tietää, mitä palvelette, jotta voitte tulla Isän luokse minun nimessäni ja ajan tullen saada hänen täyteydestään.

20 Sillä jos te pidätte minun käskyni, te saatte hänen täyteydestään ja teidät kirkastetaan minussa, kuten minut on kirkastettu Isässä; sen tähden minä sanon teille, että te saatte armoa armon lisäksi.

21 Ja nyt, totisesti minä sanon teille: Minä olin alussa Isän luona ja olen Esikoinen;

22 ja kaikki, jotka syntyvät minun kauttani, ovat osallisia minun kirkkaudestani ja ovat Esikoisen kirkko.

23 Tekin olitte alussa Isän luona, se, mikä on Henki, nimittäin totuuden Henki;

24 ja totuus on tieto asioista sellaisina kuin ne ovat ja kuin ne ovat olleet ja kuin ne tulevat olemaan;

25 ja kaikki, mikä on enemmän tai vähemmän kuin tämä, on sen Pahan henkeä, joka on ollut valehtelija alusta asti.

26 Totuuden Henki on Jumalasta. Minä olen totuuden Henki, ja Johannes todisti minusta sanoen: Hän sai totuuden täyteyden, niin, nimittäin kaiken totuuden täyteyden.

27 Eikä kukaan saa täyteyttä, ellei hän pidä hänen käskyjänsä.

28 Se, joka pitää hänen käskynsä, saa totuutta ja valoa, kunnes hänet kirkastetaan totuudessa ja hän tietää kaiken.

29 Myös ihminen oli alussa Jumalan luona. Älyä eli totuuden valoa ei ole luotu eikä tehty, eikä sitä voidakaan luoda eikä tehdä.

30 Kaikki totuus on riippumatonta siinä piirissä, mihin Jumala on sen asettanut, toimimaan vapaasti, samoin kuin myös kaikki äly; muuten ei ole mitään olemassaoloa.

31 Katso, tässä on ihmisen tahdonvapaus, ja tässä on ihmisen tuomio; koska se, mikä on ollut alusta asti, on ilmaistu heille selkeästi, eivätkä he ota vastaan valoa.

32 Ja jokainen ihminen, jonka henki ei ota vastaan valoa, on tuomion alainen.

33 Sillä ihminen on henki. Aineet ovat iankaikkisia, ja henki ja aine erottamattomasti yhteen liitettyinä saavat ilon täyteyden;

34 ja kun ne ovat erillään, ihminen ei voi saada ilon täyteyttä.

35 Aineet ovat Jumalan maja; niin, ihminen on Jumalan maja, nimittäin temppeli; ja mikä temppeli turmellaankin, sen temppelin Jumala hävittää.

36 Jumalan kirkkaus on äly eli toisin sanoen valo ja totuus.

37 Valo ja totuus hylkäävät Paholaisen.

38 Jokaisen ihmisen henki oli viaton alussa; ja koska Jumala on lunastanut ihmisen lankeemuksesta, ihmisistä tuli jälleen, lapsentilassaan, viattomia Jumalan edessä.

39 Ja tuo Paha tulee ja ottaa pois valon ja totuuden tottelemattomuuden kautta ihmislapsilta ja heidän isiensä perimätiedon tähden.

40 Mutta minä olen käskenyt teidän kasvattaa lapsenne valossa ja totuudessa.

41 Mutta totisesti minä sanon sinulle, palvelijani Frederick G. Williams, että sinä olet pysynyt tämän tuomion alaisena;

42 et ole opettanut lapsillesi valoa ja totuutta käskyjen mukaan; ja tuolla Pahalla on yhä vielä valtaa sinuun, ja tämä on sinun ahdistuksesi syy.

43 Ja nyt, käskyn minä annan sinulle: Jos tahdot päästä vapaaksi, sinun tulee saattaa järjestykseen oma kotisi, sillä kodissasi on paljon sellaista, mikä ei ole oikein.

44 Totisesti minä sanon palvelijalleni Sidney Rigdonille, että joissakin asioissa hän ei ole pitänyt lapsiaan koskevia käskyjä; sen tähden saata ensiksi järjestykseen kotisi.

45 Totisesti minä sanon palvelijalleni Joseph Smith nuoremmalle, eli toisin sanoen, minä kutsun teitä ystäviksi, sillä te olette minun ystäviäni ja te saatte perintöosan minun kanssani –

46 minä kutsuin teitä palvelijoiksi maailman tähden, ja te olette sen palvelijoita minun tähteni –

47 ja nyt, totisesti minä sanon Joseph Smith nuoremmalle: Sinä et ole pitänyt käskyjä, ja sinun täytyy olla ojennettavana Herran edessä;

48 perheesi täytyy tehdä parannus ja hylätä eräitä asioita ja ottaa vakavammin varteen sinun sanasi, tai se siirretään pois sijaltansa.

49 Minkä sanon yhdelle, sen sanon kaikille; rukoilkaa alati, ettei tuolla Pahalla ole voimaa teissä eikä hän siirrä teitä pois sijaltanne.

50 Myös palvelijani Newel K. Whitneyn, kirkkoni piispan, tulee saada nuhteita ja saattaa perheensä järjestykseen ja huolehtia siitä, että se on uutterampi ja huolehtivampi kotona ja rukoilee alati, tai se siirretään pois sijaltansa.

51 Nyt minä sanon teille, ystäväni: Palvelijani Sidney Rigdon lähteköön matkalleen ja kiiruhtakoon ja julistakoon myös Herran suosiollista vuotta ja pelastuksen evankeliumia, sen mukaan kuin minä annan hänelle puhekykyä; ja teidän yhteisellä uskon rukouksellanne minä tuen häntä.

52 Ja myös palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Frederick G. Williams kiiruhtakoot, niin heille annetaan tosiaankin uskon rukouksen mukaan; ja sikäli kuin te pidätte minun sanani, te ette joudu häpeään tässä maailmassa ettekä tulevassa maailmassa.

53 Ja totisesti minä sanon teille, että tahtoni on, että joudutatte kirjoitusteni kääntämistä ja tiedon hankkimista historiasta ja maista ja valtakunnista, Jumalan ja ihmisen laeista, ja kaikki tämä Siionin pelastukseksi. Aamen.