Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 115


Luku 115

Profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä Missourissa 26. huhtikuuta 1838 annettu ilmoitus, jossa ilmaistaan Jumalan tahto tuon paikan ja Herran huoneen rakentamisesta. Tämä ilmoitus on osoitettu kirkon johtaville virkailijoille ja jäsenille.

1–4 Herra antaa kirkolleen nimen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. 5–6 Siion ja sen vaarnat ovat turva- ja pakopaikkoja pyhille. 7–16 Pyhiä käsketään rakentamaan Herran huone Far Westiin. 17–19 Joseph Smithillä on hallussaan Jumalan valtakunnan avaimet maan päällä.

1 Totisesti näin sanoo Herra teille, palvelijani Joseph Smith nuorempi sekä palvelijani Sidney Rigdon sekä palvelijani Hyrum Smith, ja sinun neuvonantajillesi, jotka on nimitetty ja nimitetään tämän jälkeen;

2 sekä sinulle, palvelijani Edward Partridge, ja sinun neuvonantajillesi;

3 sekä uskollisille palvelijoilleni, jotka ovat minun kirkkoni korkeasta neuvostosta Siionissa, sillä siten sitä on kutsuttava, ja kaikille Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoni vanhimmille ja kansalle hajallaan koko maailmassa;

4 sillä näin kirkkoani on kutsuttava viimeisinä aikoina, nimittäin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkoksi.

5 Totisesti minä sanon teille kaikille: Nouskaa ja loistakaa, jotta valonne olisi viirinä kansakunnille

6 ja jotta yhteen kokoontuminen Siionin maahan ja sen vaarnoihin olisi puolustukseksi ja suojaksi myrskyltä ja vihalta, kun sitä vuodatetaan laimentamattomana koko maan päälle.

7 Olkoon kaupunki, Far West, minulle pyhää ja pyhitettyä maata; ja sitä kutsuttakoon kaikkein pyhimmäksi, sillä maa, jolla te seisotte, on pyhää.

8 Ja nyt, minä käsken teitä rakentamaan minulle huoneen minun pyhieni yhteen kokoamiseksi, jotta he voivat palvella minua.

9 Ja tämä työ aloitettakoon ja perustus, ja valmistelut tehtäköön tänä tulevana kesänä;

10 ja alku tehtäköön seuraavan heinäkuun neljäntenä päivänä; ja siitä ajasta lähtien kansani tehköön uutterasti työtä rakentaakseen huoneen minun nimelleni;

11 ja yhden vuoden kuluttua tästä päivästä he alkakoot uudestaan laskea minun huoneeni perustusta.

12 Siten he tehkööt uutterasti työtä siitä ajasta lähtien, kunnes se on valmis, sen kulmakivestä sen huippuun, kunnes jäljellä ei ole mitään, mikä ei ole valmis.

13 Totisesti minä sanon teille: Älköön palvelijani Joseph älköönkä palvelijani Sidney älköönkä palvelijani Hyrum enää ottako velkaa huoneen rakentamiseen minun nimelleni;

14 vaan huone rakennettakoon minun nimelleni mallin mukaan, jonka minä näytän heille.

15 Ja ellei kansani rakenna sitä sen mallin mukaan, jonka minä näytän sen presidenttikunnalle, minä en ota sitä vastaan sen käsistä.

16 Mutta jos kansani rakentaa sen sen mallin mukaan, jonka minä näytän sen presidenttikunnalle, nimittäin palvelijalleni Josephille ja hänen neuvonantajilleen, silloin minä otan sen vastaan kansani käsistä.

17 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Tahtoni on, että Far Westin kaupunki rakennetaan nopeasti pyhien kokoamisen kautta;

18 sekä että vaarnoille määrätään muita paikkoja ympäröivillä seuduilla, sen mukaan kuin niitä ilmaistaan palvelijalleni Josephille aika ajoin.

19 Sillä katso, minä olen hänen kanssansa, ja minä pyhitän hänet kansan edessä, sillä hänelle minä olen antanut tämän valtakunnan ja palvelutyön avaimet. Aivan niin. Aamen.