Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 45


Luku 45

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta kirkolle Kirtlandissa Ohiossa 7. maaliskuuta 1831. Joseph Smithin historiassa tämän muistiin merkityn ilmoituksen esipuheessa sanotaan, että ”tänä kirkon aikana – – julkaistiin – – ja levitettiin monia valheellisia kirjoituksia – – ja mielettömiä tarinoita – – ihmisten estämiseksi tutkimasta työtä tai omaksumasta uskoa – –. Mutta pyhien iloksi – – sain seuraavaa.”

1–5 Kristus on meidän puolustajamme Isän luona. 6–10 Evankeliumi on sanansaattaja tien valmistamiseksi Herran edellä. 11–15 Herra otti Henokin ja tämän veljet huomaansa. 16–23 Kristus ilmoitti tulemisensa merkkejä sellaisina kuin ne annettiin Öljymäellä. 24–38 Evankeliumi palautetaan, pakanoiden ajat täyttyvät ja autioittava sairaus peittää maan. 39–47 Toiseen tulemiseen liittyy merkkejä, ihmeitä ja ylösnousemus. 48–53 Kristus on seisova Öljymäellä, ja juutalaiset näkevät haavat hänen käsissään ja jaloissaan. 54–59 Herra hallitsee tuhatvuotisen valtakunnan aikana. 60–62 Profeettaa kehotetaan aloittamaan Uuden testamentin kääntäminen, jonka myötä ilmaistaan tärkeää tietoa. 63–75 Pyhiä käsketään kokoontumaan ja rakentamaan Uusi-Jerusalem, johon ihmiset kaikista kansakunnista tulevat.

1 Kuule, oi sinä minun akirkkoni kansa, jolle bvaltakunta on annettu; kuule ja kallista korvasi hänelle, joka on laskenut maan perustukset ja joka on ctehnyt taivaat ja kaiken, mitä niissä on, ja jonka kautta on tehty kaikki, mikä elää ja liikkuu ja on.

2 Ja vielä minä sanon: Kuulkaa minun ääntäni, jottei akuolema yllätä teitä; bhetkellä, jota ette aavista, kesä on ohi ja csadonkorjuu päättynyt, mutta teidän sielunne ovat pelastamatta.

3 Kuunnelkaa häntä, joka on apuolustaja Isän luona ja joka ajaa teidän asiaanne hänen edessään

4 sanoen: Isä, katso hänen akärsimyksiään ja kuolemaansa, joka ei bsyntiä tehnyt ja johon sinä olit mieltynyt; katso Poikasi verta, joka vuodatettiin, hänen vertansa, jonka sinä annoit, jotta sinä itse saisit ckunnian;

5 sen tähden, Isä, säästä nämä veljeni, jotka auskovat minun nimeeni, jotta he voisivat tulla minun luokseni ja saada bikuisen elämän.

6 Kuulkaa, oi sinä minun kirkkoni kansa ja te vanhimmat, kuunnelkaa yhdessä, ja kuulkaa minun ääntäni niin kauan kuin atämä päivä kestää, älkääkä paaduttako sydäntänne;

7 sillä totisesti minä sanon teille, että minä olen aAlfa ja Oomega, alku ja loppu, maailman valo ja elämä – bvalo, joka loistaa pimeydessä, eikä pimeys sitä käsitä.

8 Minä tulin omieni luokse, eivätkä minun omani ottaneet minua vastaan; mutta kaikille, jotka ottivat minut vastaan, minä annoin avoiman tehdä monia bihmeitä ja tulla Jumalan clapsiksi; ja vielä niille, jotka duskoivat minun nimeeni, minä annoin voiman saada eiankaikkisen elämän.

9 Ja aivan niin minä olen lähettänyt aikuisen bliittoni maailmaan valoksi maailmalle ja cviiriksi kansalleni ja dpakanoille, jotta he pyrkisivät sen luokse, ja esanansaattajaksi minun kasvojeni edellä tien valmistamiseksi minun edelläni.

10 Tulkaa sen tähden sen luokse; ja sen kanssa, joka tulee, minä selvitän asiat kuten ihmisten kanssa muinaisina aikoina, ja minä näytän teille avahvat perusteluni.

11 Kuulkaa sen tähden yhdessä ja antakaa minun tosiaankin näyttää teille viisauteni – hänen viisautensa, jonka te sanotte olevan aHenokin ja hänen veljiensä Jumala,

12 jotka avietiin pois maan päältä ja otettiin minun huomaani – bkaupunki, joka on varattuna vanhurskauden ajan tulemiseen asti – aikaan, jota kaikki pyhät miehet ovat tavoitelleet, mutta he eivät saavuttaneet sitä jumalattomuuden ja iljetyksien tähden;

13 ja he tunnustivat olevansa avieraita ja muukalaisia maan päällä;

14 mutta saivat alupauksen, että he saavuttaisivat sen ja näkisivät sen lihassaan.

15 Ja nyt, kuulkaa, niin minä selvitän asiat teidän kanssanne, ja minä puhun teille ja profetoin kuten ihmisille muinaisina aikoina.

16 Ja minä näytän sen selkeästi, kuten minä anäytin sen opetuslapsilleni, kun minä seisoin heidän edessään lihassa ja puhuin heille sanoen: Koska te olette kysyneet minulta minun tulemiseni bmerkeistä aikana, jolloin minä tulen kirkkaudessani taivaan pilvissä täyttämään lupaukset, jotka minä olen antanut teidän isillenne,

17 sillä koska te olette pitäneet ahenkenne pitkällistä bpoissaoloa ruumiistanne vankeutena, minä näytän teille, kuinka lunastuksen päivä tulee, sekä chajallaan olevan Israelin dpalauttamisen.

18 Ja nyt te näette tämän temppelin, joka on Jerusalemissa ja jota te kutsutte Jumalan huoneeksi, ja teidän vihollisenne sanovat, ettei tämä rakennus koskaan sorru.

19 Mutta totisesti minä sanon teille, että hävitys tulee tämän sukupolven osaksi kuin varas yöllä, ja tämä kansa hävitetään ja hajotetaan kaikkien kansakuntien sekaan.

20 Ja tämä temppeli, jonka te nyt näette, revitään maahan, niin ettei jää kiveä kiven päälle.

21 Ja tapahtuu, ettei tämä juutalaisten sukupolvi katoa, ennen kuin kaikki sitä kohtaavat hävitykset, joista minä olen kertonut teille, tapahtuvat.

22 Te sanotte tietävänne, että amaailman loppu tulee; te sanotte myös tietävänne, että taivaat ja maa katoavat;

23 ja tässä te sanotte oikein, sillä niin tapahtuu, mutta nämä, joista minä olen kertonut teille, eivät katoa ennen kuin kaikki täyttyy.

24 Ja tämän minä olen sanonut teille Jerusalemista; ja kun se päivä tulee, jäännös ahajotetaan kaikkien kansakuntien sekaan;

25 mutta se akootaan jälleen; mutta se jää, kunnes bpakanoiden ajat täyttyvät.

26 Ja asinä aikana kuullaan bsodista ja sotahuhuja, ja koko maa on levottomuuden vallassa, ja ihmisten sydämet cpettävät heidät, ja he sanovat, että Kristus dviivyttää tulemistansa maailman loppuun asti.

27 Ja ihmisten rakkaus kylmenee, ja pahuus lisääntyy.

28 Ja kun apakanoiden aika on tullut, bvalo puhkeaa näkyviin niiden keskuudessa, jotka istuvat pimeydessä, ja se on minun evankeliumini täyteys;

29 mutta he eivät aota sitä vastaan, sillä he eivät näe valoa, ja he kääntävät bsydämensä pois minusta cihmiskäskyjen tähden.

30 Ja tuon sukupolven aikana pakanoiden ajat täyttyvät.

31 Ja siinä sukupolvessa on ihmisiä, jotka eivät kuole, ennen kuin he näkevät ylitsevuotavan avitsauksen, sillä autioittava sairaus peittää maan.

32 Mutta minun opetuslapseni aseisovat pyhissä paikoissa eivätkä horju, mutta jumalattomien keskuudessa ihmiset korottavat äänensä ja bkiroavat Jumalaa ja kuolevat.

33 Ja monin paikoin on myös amaanjäristyksiä ja paljon hävityksiä; kuitenkin ihmiset paaduttavat sydämensä minua vastaan, ja he tarttuvat bmiekkaan toinen toistaan vastaan, ja he tappavat toisiaan.

34 Ja nyt, kun minä, Herra, olin puhunut nämä sanat opetuslapsilleni, he huolestuivat.

35 Ja minä sanoin heille: Älkää olko ahuolissanne, sillä kun kaikki tämä tapahtuu, te tiedätte, että teille annetut lupaukset täyttyvät.

36 Ja kun valo alkaa puhjeta esiin, se on heille kuin vertaus, jonka minä esitän teille:

37 Te katsotte ja näette aviikunapuita ja näette ne silmillänne, ja te sanotte, kun ne alkavat tulla lehteen ja niiden lehdet ovat vielä hentoja, että kesä on nyt käsillä;

38 aivan samoin on sinä päivänä, jolloin he näkevät kaikki nämä asiat; silloin he tietävät, että hetki on lähellä.

39 Ja tapahtuu, että se, joka apelkää minua, bodottaa Herran suuren cpäivän tuloa, niin, dIhmisen Pojan tulemisen emerkkejä.

40 Ja he näkevät merkkejä ja ihmeitä, sillä niitä näkyy ylhäällä taivaalla ja alhaalla maan päällä.

41 Ja he näkevät verta ja atulta ja savupilviä.

42 Ja ennen kuin Herran päivä tulee, aaurinko pimenee ja kuu värjäytyy vereen ja tähdet putoavat taivaalta.

43 Ja jäännös kootaan tähän paikkaan;

44 ja silloin he odottavat minua, ja katso, minä tulen, ja he näkevät minut taivaan pilvissä puettuna voimaan ja asuureen kirkkauteen kaikkien pyhien enkelien kanssa; ja se, joka ei bodota minua, erotetaan pois.

45 Mutta ennen kuin Herran käsivarsi iskee, enkeli puhaltaa apasuunaansa ja poisnukkuneet pyhät btulevat esiin minua vastaan cpilven sisässä.

46 Ja nyt, jos te olette nukkuneet arauhassa, te olette siunattuja; sillä kuten te nyt katsotte minua ja tiedätte, että minä olen, aivan samoin te btulette minun luokseni ja teidän sielunne saavat celää ja teidän lunastuksenne tehdään täydelliseksi; ja pyhät tulevat esiin maan neljältä ilmansuunnalta.

47 Silloin Herran akäsivarsi iskee kansakuntia.

48 Ja silloin Herra laskee jalkansa tälle amäelle ja se halkeaa kahtia ja maa bvapisee ja hoipertelee sinne tänne, ja taivaatkin cjärkkyvät.

49 Ja Herra antaa äänensä kuulua, ja kaikki maan ääret kuulevat sen; ja maan kansakunnat amurehtivat, ja ne, jotka ovat nauraneet, näkevät järjettömyytensä.

50 Ja onnettomuus peittää ilkkujan, ja pilkkaaja hävitetään; ja pahuuteen kärkkäät kaadetaan maahan ja heitetään tuleen.

51 Ja silloin ajuutalaiset bkatsovat minuun ja sanovat: Mitä ovat nämä haavat sinun käsissäsi ja jaloissasi?

52 Silloin he saavat tietää, että minä olen Herra; sillä minä sanon heille: Nämä haavat ovat ne haavat, joilla minua ahaavoitettiin ystävieni talossa. Minä olen se, joka korotettiin. Minä olen Jeesus, joka bristiinnaulittiin. Minä olen Jumalan Poika.

53 Ja silloin he aitkevät pahuutensa tähden; silloin he valittavat, koska olivat vainonneet bkuningastaan.

54 Ja silloin apakanakansakunnat lunastetaan ja ne, jotka eivät ole tunteneet lakia, pääsevät osallisiksi ensimmäisestä bylösnousemuksesta, ja se on heille csiedettävä.

55 Ja aSaatana pannaan bkahleisiin, niin ettei hänellä ole sijaa ihmislasten sydämissä.

56 Ja sinä apäivänä, jolloin minä tulen kirkkaudessani, toteutuu se vertaus, jonka minä puhuin kymmenestä bmorsiusneidosta.

57 Sillä niitä, jotka ovat viisaita ja ovat ottaneet vastaan atotuuden ja ovat ottaneet Pyhän Hengen boppaakseen eivätkä ole ceksyneet – totisesti minä sanon teille, ettei heitä kaadeta maahan eikä heitetä dtuleen, vaan he kestävät sen päivän.

58 Ja amaa annetaan heille bperinnöksi; ja he lisääntyvät ja vahvistuvat, ja heidän lapsensa cvarttuvat synnittä dpelastukseen.

59 Sillä Herra on heidän akeskellään, ja hänen kirkkautensa on heidän päällänsä, ja hän on heidän kuninkaansa ja blainsäätäjänsä.

60 Ja nyt, katso, minä sanon teille, ettei teidän anneta enää tietää muuta tästä luvusta ennen kuin aUusi testamentti käännetään, ja siinä kaikki nämä asiat ilmaistaan;

61 sen tähden minä annan teidän kääntää sen nyt, jotta voisitte valmistautua tuleviin tapahtumiin.

62 Sillä totisesti minä sanon teille, että suuret tapahtumat odottavat teitä;

63 te kuulette asodista vieraissa maissa; mutta katso, minä sanon teille, että ne ovat lähellä, aivan ovillanne, ja tästä muutaman vuoden kuluttua te saatte kuulla sodista omissa maissanne.

64 Sen tähden minä, Herra, olen sanonut: Lähtekää pois aitäisiltä seuduilta, kokoontukaa yhteen, te minun kirkkoni vanhimmat; lähtekää maailmaan läntisille seuduille, kutsukaa asukkaita parannukseen, ja sikäli kuin he tekevät parannuksen, perustakaa seurakuntia minulle.

65 Ja yksin sydämin ja yksin mielin kootkaa rikkautenne, jotta voitte aostaa perintömaan, joka annetaan teille tämän jälkeen.

66 Ja sitä kutsutaan aUudeksi-Jerusalemiksi, brauhan cmaaksi, dsuojakaupungiksi, turvapaikaksi korkeimman Jumalan pyhille;

67 ja Herran akirkkaus on siellä, ja myös Herran pelko on siellä, niin etteivät jumalattomat tule sinne, ja sitä kutsutaan Siioniksi.

68 Ja jumalattomien keskuudessa tapahtuu, että jokaisen, joka ei tartu miekkaansa lähimmäistään vastaan, täytyy paeta Siioniin turvaan.

69 Ja sinne akokoonnutaan kaikista kansakunnista taivaan alla; ja se on ainoa kansa, joka ei ole sodassa toisen kanssa.

70 Ja jumalattomien keskuudessa sanotaan: Älkäämme lähtekö ylös taistelemaan Siionia vastaan, sillä Siionin asukkaat ovat pelottavia; sen tähden me emme voi kestää.

71 Ja tapahtuu, että vanhurskaat kootaan kaikkien kansakuntien keskuudesta, ja he tulevat Siioniin laulaen ikuisen ilon lauluja.

72 Ja nyt minä sanon teille: Estäkää näiden asioiden pääsy maailmaan, kunnes se on minusta hyväksi, jotta voitte suorittaa tämän työn kansan nähden ja vihollistenne nähden, jotteivät he voisi tietää teidän teoistanne, ennen kuin te olette suorittaneet sen, mitä minä olen käskenyt;

73 jotta kun he saavat tietää siitä, he voivat harkita näitä asioita.

74 Sillä kun Herra ilmestyy, hän on heistä apelottava, jotta pelko valtaisi heidät, ja he seisovat kaukana ja vapisevat.

75 Ja kaikki kansakunnat pelkäävät Herran pelottavuutta ja hänen mahtinsa voimaa. Aivan niin. Aamen.