Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 18


Luku 18

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille, Oliver Cowderylle ja David Whitmerille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa 1829. Profeetan mukaan tässä ilmoituksessa tehtiin tiettäväksi ”kahdentoista apostolin kutsumus näinä viimeisinä aikoina sekä kirkon vahvistamiseen liittyviä ohjeita”.

1–5 Kirjoituksista ilmenee, kuinka kirkkoa voidaan vahvistaa. 6–8 Maailma kypsyy pahuudessa. 9–16 Sielujen arvo on suuri. 17–25 Pelastuakseen ihmisten täytyy ottaa päällensä Kristuksen nimi. 26–36 Kahdentoista kutsumus ja tehtävä ilmoitetaan. 37–39 Oliver Cowderyn ja David Whitmerin tulee etsiä kaksitoista. 40–47 Pelastuakseen ihmisten täytyy tehdä parannus, ottaa kaste ja pitää käskyt.

1 Nyt, katso, sen tähden, mitä sinä, palvelijani Oliver Cowdery, olet halunnut saada tietää minulta, minä annan sinulle nämä sanat:

2 Katso, minä olen ilmaissut sinulle Henkeni kautta monta kertaa, että asiat, jotka olet kirjoittanut, ovat atotta; sen tähden sinä tiedät, että ne ovat totta.

3 Ja koska sinä tiedät, että ne ovat totta, katso, minä käsken sinua luottamaan niihin asioihin, jotka on akirjoitettu.

4 Sillä niihin on kirjoitettu kaikki minun kirkkoni, minun aevankeliumini ja minun bkallioni perustusta koskevat asiat.

5 Ja nyt, jos sinä rakennat minun kirkkoni minun evankeliumini ja minun kallioni perustukselle, helvetin portit eivät sinua voita.

6 Katso, amaailma kypsyy pahuudessa, ja ihmislapset täytyy herättää parannukseen, sekä bpakanat että myös Israelin huone.

7 Ja nyt, koska palvelijani Joseph Smith nuoremman kädet ovat akastaneet sinut, kuten olen häntä käskenyt, hän on täyttänyt sen, mitä minä käskin hänen tehdä.

8 Ja nyt, älä ihmettele, että minä olen kutsunut hänet omaa tarkoitustani varten, jonka tarkoituksen minä tunnen. Ja nyt, jos hän apitää btarkoin minun käskyni, häntä csiunataan niin, että hän saa iankaikkisen elämän; ja hänen nimensä on dJoseph.

9 Ja nyt, Oliver Cowdery, minä puhun sinulle sekä David Whitmerille käskynä; sillä katso, minä käsken kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen; ja minä puhun teille niin kuin Paavalille, aapostolilleni, sillä teidät on kutsuttu aivan samaan kutsumukseen kuin hänet kutsuttiin.

10 Muistakaa, että asielujen barvo on suuri Jumalan silmissä;

11 sillä katso, Herra, teidän aLunastajanne, kärsi bkuoleman lihassa; ja niin hän ckärsi kaikkien ihmisten dtuskan, jotta kaikki ihmiset voisivat tehdä parannuksen ja tulla hänen luoksensa.

12 Ja hän on anoussut kuolleista, jotta hän voisi tuoda kaikki ihmiset luoksensa bparannuksen ehdoilla.

13 Ja kuinka suuri hänen ailonsa onkaan sielusta, joka tekee parannuksen!

14 Ja nyt, teidät on kutsuttu ahuutamaan parannusta tälle kansalle.

15 Ja jos kävisi niin, että te tekisitte työtä koko elinaikanne huutaen parannusta tälle kansalle ja johdattaisitte ainoastaan yhden asielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan hänen kanssansa minun Isäni valtakunnassa!

16 Ja nyt, jos ilonne on suuri yhden sielun kanssa, jonka olette johdattaneet minun luokseni minun Isäni avaltakuntaan, kuinka suuri teidän bilonne onkaan, jos cjohdatatte monta sielua minun luokseni!

17 Katso, teillä on minun evankeliumini edessänne ja minun kallioni ja minun apelastukseni.

18 aPyytäkää uskossa Isältä minun bnimessäni uskoen saavanne, niin te saatte Pyhän Hengen, joka ilmaisee kaikki asiat, jotka ovat chyväksi ihmislapsille.

19 Ja ellei teillä ole auskoa, btoivoa eikä crakkautta, te ette voi tehdä mitään.

20 Älkää ataistelko mitään kirkkoa vastaan, paitsi bPerkeleen kirkkoa vastaan.

21 Ottakaa päällenne aKristuksen nimi ja bpuhukaa cvakavasti totuutta.

22 Ja kaikki, jotka tekevät parannuksen ja ottavat akasteen minun nimeeni, joka on Jeesus Kristus, ja bkestävät loppuun asti, pelastuvat.

23 Katso, Jeesus Kristus on Isän antama animi, eikä ole annettu muuta nimeä, jonka kautta ihminen voi pelastua.

24 Sen tähden kaikkien ihmisten täytyy ottaa päällensä Isän antama nimi, sillä sillä nimellä heitä kutsutaan viimeisenä päivänä;

25 sen tähden, elleivät he tunne animeä, jolla heitä kutsutaan, heillä ei voi olla sijaa minun Isäni bvaltakunnassa.

26 Ja nyt, katso, muitakin on kutsuttu julistamaan minun evankeliumiani sekä apakanoille että juutalaisille;

27 niin, nimittäin kaksitoista; ja ne akaksitoista ovat minun opetuslapsiani, ja he ottavat päällensä minun nimeni; ja ne kaksitoista ovat sellaisia, jotka tahtovat ottaa päällensä minun bnimeni täysin vilpittömin sydämin.

28 Ja jos he tahtovat ottaa päällensä minun nimeni täysin vilpittömin sydämin, heidät kutsutaan menemään kaikkialle amaailmaan saarnaamaan minun bevankeliumiani ckaikille luoduille.

29 Ja minä asetan heidät akastamaan minun nimeeni sen mukaan, mitä on kirjoitettu;

30 ja teillä on edessänne se, mitä on kirjoitettu; sen tähden teidän täytyy suorittaa se niiden sanojen mukaan, jotka on kirjoitettu.

31 Ja nyt minä puhun teille akahdelletoista: Katso, minun armoni riittää teille; teidän täytyy vaeltaa minun edessäni oikeamielisesti ja syntiä tekemättä.

32 Ja katso, minä olen asettanut teidät aasettamaan pappeja ja opettajia, julistamaan minun evankeliumiani sen Pyhän Hengen voiman bmukaan, joka teissä on, ja Jumalan ihmisille antamien ckutsumusten ja lahjojen mukaisesti;

33 ja minä, Jeesus Kristus, teidän Herranne ja teidän Jumalanne, olen tämän sanonut.

34 Nämä asanat eivät ole ihmisiltä eivätkä ihmiseltä vaan minulta; ja nyt, teidän tulee todistaa, että ne ovat minulta eivätkä ihmiseltä;

35 sillä minun aääneni puhuu ne teille, sillä ne annetaan teille minun Henkeni kautta, ja minun voimastani te voitte lukea niitä toisillenne; eikä teillä voisi olla niitä ilman minun voimaani;

36 sen tähden te voitte atodistaa, että te olette kuulleet minun ääneni ja että te tunnette minun sanani.

37 Ja nyt, katso, minä annan sinulle, Oliver Cowdery, sekä David Whitmerille tehtäväksi etsiä kaksitoista, jotka haluavat sitä, mistä olen puhunut;

38 ja heidän halustaan ja heidän ateoistaan te tunnette heidät.

39 Ja kun te olette löytäneet heidät, teidän tulee näyttää nämä asiat heille.

40 Ja langetkaa maahan ja apalvelkaa Isää minun nimessäni.

41 Ja teidän tulee saarnata maailmalle sanoen: Teidän täytyy tehdä parannus ja ottaa kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen;

42 sillä kaikkien miesten täytyy tehdä parannus ja ottaa kaste, eikä ainoastaan miesten vaan myös naisten ja lasten, jotka ovat saavuttaneet avastuullisen iän.

43 Ja nyt, sen jälkeen kun olette saaneet tämän, teidän täytyy pitää minun akäskyni kaikessa;

44 ja teidän kättenne kautta minä teen aihmeellisen teon ihmislasten keskuudessa monien saamiseksi bvakuuttuneiksi synneistään, jotta he tulisivat parannukseen ja jotta he tulisivat minun Isäni valtakuntaan.

45 Ja nyt, siunaukset, jotka minä annan teille, aylittävät kaiken.

46 Ja ellette te apidä minun käskyjäni tämän saatuanne, teitä ei voida pelastaa minun Isäni valtakuntaan.

47 Katso, minä, Jeesus Kristus, teidän Herranne ja teidän Jumalanne ja teidän Lunastajanne, olen puhunut sen Henkeni voimalla. Aamen.